StyleSheet.LoadViewState(Object) Metoda

Definicja

Przywraca informacje o stanie widoku z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez metodę SaveViewState().Restores view-state information from a previous page request that was saved by the SaveViewState() method. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 override void LoadViewState(System::Object ^ savedState);
protected override void LoadViewState (object savedState);
override this.LoadViewState : obj -> unit
Protected Overrides Sub LoadViewState (savedState As Object)

Parametry

savedState
Object

Object, który reprezentuje stan formantu do przywrócenia.An Object that represents the control state to be restored.

Dotyczy

Zobacz też