StyleSheet.Remove(String) Metoda

Definicja

Usuwa określony styl z arkusza stylów.Removes the specified style from the style sheet. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 void Remove(System::String ^ name);
public void Remove (string name);
member this.Remove : string -> unit
Public Sub Remove (name As String)

Parametry

name
String

Nazwa stylu do usunięcia.The name of the style to remove.

Wyjątki

Określony styl nie istnieje.The specified style does not exist.

Dotyczy

Zobacz też