StyleSheet.Styles Właściwość

Definicja

Zwraca kolekcję stylów w arkuszu stylów.Returns the collection of styles in a style sheet. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property System::Collections::ICollection ^ Styles { System::Collections::ICollection ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Collections.ICollection Styles { get; }
member this.Styles : System.Collections.ICollection
Public ReadOnly Property Styles As ICollection

Wartość właściwości

ICollection

Kolekcja stylów w arkuszu stylów.The collection of styles in a style sheet.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też