OutputCacheParameters.CacheProfile Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia OutputCacheProfile nazwę, która jest skojarzona z ustawieniami wpisu wyjściowej pamięci podręcznej.Gets or sets an OutputCacheProfile name that is associated with the settings of the output cache entry.

public:
 property System::String ^ CacheProfile { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string CacheProfile { get; set; }
member this.CacheProfile : string with get, set
Public Property CacheProfile As String

Wartość właściwości

String

OutputCacheProfileNazwa, która jest skojarzona z ustawieniami wpisu wyjściowej pamięci podręcznej.An OutputCacheProfile name that is associated with the settings of the output cache entry.

Uwagi

Profil identyfikuje zestaw ustawień pamięci podręcznej w <outputCacheSettings> konfiguracji, który jest używany jako ustawienia podstawowe dla wpisu wyjściowej pamięci podręcznej.The profile identifies a set of cache settings in the <outputCacheSettings> configuration that is used as the base settings for the output cache entry.

Dotyczy

Zobacz też