OutputCacheParameters.Duration Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ilość czasu, przez który wpis pamięci podręcznej ma pozostawać w wyjściowej pamięci podręcznej.Gets or sets the amount of time that a cache entry is to remain in the output cache.

public:
 property int Duration { int get(); void set(int value); };
public int Duration { get; set; }
member this.Duration : int with get, set
Public Property Duration As Integer

Wartość właściwości

Int32

Czas (w sekundach), przez który wpis pamięci podręcznej ma pozostawać w wyjściowej pamięci podręcznej.The amount of time, in seconds, that a cache entry is to remain in the output cache. Wartość domyślna to 0, co oznacza nieskończony czas trwania.The default is 0, which indicates an infinite duration.

Dotyczy

Zobacz też