OutputCacheParameters.Location Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość określającą lokalizację wpisu pamięci podręcznej.Gets or sets a value that determines the location of the cache entry.

public:
 property System::Web::UI::OutputCacheLocation Location { System::Web::UI::OutputCacheLocation get(); void set(System::Web::UI::OutputCacheLocation value); };
public System.Web.UI.OutputCacheLocation Location { get; set; }
member this.Location : System.Web.UI.OutputCacheLocation with get, set
Public Property Location As OutputCacheLocation

Wartość właściwości

OutputCacheLocation

Jedna z OutputCacheLocation wartości.One of the OutputCacheLocation values.

Dotyczy

Zobacz też