OutputCacheParameters.NoStore Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy dyrektywa protokołu HTTP Cache-Control: no-store jest ustawiona.Gets or sets a value that determines whether the HTTP Cache-Control: no-store directive is set.

public:
 property bool NoStore { bool get(); void set(bool value); };
public bool NoStore { get; set; }
member this.NoStore : bool with get, set
Public Property NoStore As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli Cache-Control: no-store dyrektywa jest ustawiona na HttpResponse ; w przeciwnym razie, false .true if the Cache-Control: no-store directive is set on HttpResponse; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Dotyczy

Zobacz też