OutputCacheParameters.VaryByContentEncoding Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia zestaw znaków rozdzielany przecinkami (kodowanie zawartości) służący do różnicowania wpisu pamięci podręcznej.Gets or sets a comma-delimited set of character sets (content encodings) used to vary the cache entry.

public:
 property System::String ^ VaryByContentEncoding { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string VaryByContentEncoding { get; set; }
member this.VaryByContentEncoding : string with get, set
Public Property VaryByContentEncoding As String

Wartość właściwości

String

Lista zestawów znaków, za pomocą których można zmienić zawartość.A list of character sets by which to vary the content.

Uwagi

Jeśli ta właściwość jest ustawiona na wiele zestawów znaków, wyjściowa pamięć podręczna będzie zawierać inną wersję żądanego dokumentu dla każdego określonego zestawu.When this property is set to multiple character sets, the output cache contains a different version of the requested document for each specified set.

VaryByContentEncoding wprowadzono w .NET Framework w wersji 3,5.VaryByContentEncoding is introduced in the .NET Framework version 3.5. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wersje i zależności.For more information, see Versions and Dependencies.

Dotyczy

Zobacz też