ParseChildrenAttribute.ChildrenAsProperties Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy przeanalizować elementy znajdujące się w kontrolce serwera jako właściwości.Gets or sets a value indicating whether to parse the elements that are contained within a server control as properties.

public:
 property bool ChildrenAsProperties { bool get(); void set(bool value); };
public bool ChildrenAsProperties { get; set; }
member this.ChildrenAsProperties : bool with get, set
Public Property ChildrenAsProperties As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Aby przeanalizować elementy jako właściwości; w przeciwnym razie false .true to parse the elements as properties; otherwise, false. Wartość domyślna to true.The default is true.

Wyjątki

Bieżący ParseChildrenAttribute został wywołany z childrenAsProperties ustawionym na false .The current ParseChildrenAttribute was invoked with childrenAsProperties set to false.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak zbadać ChildrenAsProperties Właściwość.The following code example demonstrates how to query the ChildrenAsProperties property. Aby zapoznać się z definicjami CollectionPropertyControl klas i, Employee które są używane w tym przykładzie kodu, zobacz ParseChildrenAttribute .For definitions of the CollectionPropertyControl and Employee classes that are used in this code example, see ParseChildrenAttribute.

<%@ Page Language="C#" Debug="true" %>
<%@ Register TagPrefix="AspSample" Assembly="Samples.AspNet.CS.Controls" Namespace="Samples.AspNet.CS.Controls" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 {
  
  // Verify attribute values.
  ParseChildrenAttribute p = 
   (ParseChildrenAttribute)Attribute.GetCustomAttribute(typeof(CollectionPropertyControl),
   typeof(ParseChildrenAttribute));

  StringBuilder sb = new StringBuilder();
  sb.Append("The DefaultProperty property is " + p.DefaultProperty.ToString() + "<br />");
  sb.Append("The ChildrenAsProperties property is " + p.ChildrenAsProperties.ToString() + "<br />");
  sb.Append("The IsDefaultAttribute method returns " + p.IsDefaultAttribute().ToString());
  Message.Text = sb.ToString();

 }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>ParseChildrenAttribute Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
   <asp:Label ID="Message"
         runat="server"/>
   <AspSample:CollectionPropertyControl id="CollectionPropertyControl1" 
                      runat="server">
    <AspSample:Employee Name="Employee 1" 
              Title="Title 1" 
              Alias="Alias 1" />
    <AspSample:Employee Name="Employee 2" 
              Title="Title 2" 
              Alias="Alias 2" />
   </AspSample:CollectionPropertyControl>  
  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>
<%@ Register TagPrefix="AspSample" Assembly="Samples.AspNet.VB.Controls" Namespace="Samples.AspNet.VB.Controls" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
 
 Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
  
  ' Verify attribute values.
  Dim p As ParseChildrenAttribute = _
  Attribute.GetCustomAttribute(GetType(CollectionPropertyControl), _
  GetType(ParseChildrenAttribute))

  Dim sb As New StringBuilder()
  sb.Append("The DefaultProperty property is " & p.DefaultProperty.ToString() & "<br />")
  sb.Append("The ChildrenAsProperties property is " & p.ChildrenAsProperties.ToString() & "<br />")
  sb.Append("The IsDefaultAttribute method returns " & p.IsDefaultAttribute().ToString())
  Message.Text = sb.ToString()

 End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>PersistChildrenAttribute</title>
</head>
<body>
  <form id="Form1" runat="server">
  <div>
   <asp:Label ID="Message"
         runat="server"/>
   <AspSample:CollectionPropertyControl id="CollectionPropertyControl1" 
                      runat="server">
    <AspSample:Employee Name="Employee 1" 
              Title="Title 1" 
              Alias="Alias 1" />
    <AspSample:Employee Name="Employee 2" 
              Title="Title 2" 
              Alias="Alias 2" />
   </AspSample:CollectionPropertyControl>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Uwagi

Jeśli ChildrenAsProperties Właściwość jest ustawiona na false , elementy, które są zawarte w formancie serwera, są analizowane jako kontrolka.If the ChildrenAsProperties property is set to false, the elements that are contained within a server control are parsed as a control.

Dotyczy