RegisteredHiddenField Klasa

Definicja

Zapewnia dostęp do ukrytej wartości, która została wcześniej zarejestrowana przy użyciu Page obiektu.Provides access to a hidden value that was previously registered with the Page object.

public ref class RegisteredHiddenField sealed
public sealed class RegisteredHiddenField
type RegisteredHiddenField = class
Public NotInheritable Class RegisteredHiddenField
Dziedziczenie
RegisteredHiddenField

Właściwości

Control

Pobiera kontrolkę, która zarejestrowała pole ukryte.Gets the control that registered the hidden field.

InitialValue

Pobiera wartość początkową ukrytego pola.Gets the initial value of the hidden field.

Name

Pobiera nazwę pola ukrytego.Gets the name of the hidden field.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też