RootBuilder.GetChildControlType(String, IDictionary) Metoda

Definicja

Zwraca typ kontrolki wszystkich przeanalizowanych kontrolek podrzędnych.Returns the control type of any parsed child controls.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 override Type ^ GetChildControlType(System::String ^ tagName, System::Collections::IDictionary ^ attribs);
public override Type GetChildControlType (string tagName, System.Collections.IDictionary attribs);
override this.GetChildControlType : string * System.Collections.IDictionary -> Type
Public Overrides Function GetChildControlType (tagName As String, attribs As IDictionary) As Type

Parametry

tagName
String

Nazwa tagu formantu podrzędnego.The tag name of the child control.

attribs
IDictionary

IDictionaryObiekt, który zawiera wszystkie określone atrybuty tagu.The IDictionary object that holds all the specified tag attributes.

Zwraca

Type

Typ formantu podrzędnego.The type of the child control.

Uwagi

GetChildControlTypeMetoda zastępuje implementację tej metody w ControlBuilder .The GetChildControlType method overrides the implementation of this method in ControlBuilder.

Dotyczy