ScriptComponentDescriptor.AddComponentProperty(String, String) Metoda

Definicja

Dodaje określoną właściwość i kojarzy tę właściwość z określonym elementem.Adds the specified property, and associates that property with the specified element.

public:
 void AddComponentProperty(System::String ^ name, System::String ^ componentID);
public void AddComponentProperty (string name, string componentID);
member this.AddComponentProperty : string * string -> unit
Public Sub AddComponentProperty (name As String, componentID As String)

Parametry

name
String

Nazwa właściwości.The name of the property.

componentID
String

Identyfikator składnika docelowego.The ID of the target component.

Wyjątki

name lub componentID jest null lub jest pustym ciągiem ("").name or componentID is null or an empty string ("").

Uwagi

Ta metoda dodaje określoną właściwość do wewnętrznego słownika właściwości, które są używane przez formant i konwertowane na skrypt klienta przez GetScript metodę.This method adds the specified property to the internal dictionary of properties that are used by the control and converted to client script by the GetScript method.

Dotyczy