ScriptComponentDescriptor.AddProperty(String, Object) Metoda

Definicja

Dodaje określoną właściwość i wartość.Adds the specified property and value.

public:
 void AddProperty(System::String ^ name, System::Object ^ value);
public void AddProperty (string name, object value);
member this.AddProperty : string * obj -> unit
Public Sub AddProperty (name As String, value As Object)

Parametry

name
String

Nazwa właściwości.The name of the property.

value
Object

Wartość właściwości.The value of the property.

Wyjątki

name jest null lub jest pustym ciągiem ("").name is null or an empty string ("").

Uwagi

Ta metoda dodaje właściwość i wartość do wewnętrznego słownika właściwości, które są konwertowane na skrypt klienta przez GetScript metodę.This method adds the property and value to the internal dictionary of properties that are converted to client script by the GetScript method.

Dotyczy