ScriptComponentDescriptor.AddScriptProperty(String, String) Metoda

Definicja

Dodaje określoną właściwość i kojarzy właściwość z określonym skryptem.Adds the specified property, and associates the property with the specified script.

public:
 void AddScriptProperty(System::String ^ name, System::String ^ script);
public void AddScriptProperty (string name, string script);
member this.AddScriptProperty : string * string -> unit
Public Sub AddScriptProperty (name As String, script As String)

Parametry

name
String

Nazwa właściwości.The name of the property.

script
String

Skrypt, który jest renderowany w przeglądarce.The script that is rendered to the browser.

Wyjątki

script jest null lub jest pustym ciągiem ("").script is null or an empty string ("").

Uwagi

Użyj AddScriptProperty metody, aby renderować skrypt, który nie jest serializowany do przeglądarki.Use the AddScriptProperty method to render script that is not serialized to the browser.

Dotyczy