ScriptComponentDescriptor.Type Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia typ docelowego składnika klienta.Gets or sets the type of the target client component.

public:
 property System::String ^ Type { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Type { get; set; }
member this.Type : string with get, set
Public Property Type As String

Wartość właściwości

String

Typ docelowego składnika klienta.The type of the target client component.

Wyjątki

Podjęto próbę ustawienia właściwości na null .An attempt was made to set the property to null.

Dotyczy