ScriptMode Wyliczenie

Definicja

Określa, ScriptManager czy ScriptReference obiekty i odnoszą się do wersji debugowania, czy wydania skryptów klienta.Specifies whether ScriptManager and ScriptReference objects refer to the debug or release version of client scripts.

public enum class ScriptMode
public enum ScriptMode
type ScriptMode = 
Public Enum ScriptMode
Dziedziczenie
ScriptMode

Pola

Auto 0

W ScriptManager formancie wersja skryptów klienta do użycia jest określana w czasie wykonywania na podstawie elementu < kompilacji > na poziomie aplikacji Web.config pliku, chyba że zostanie zastąpiony w wystąpieniu ScriptReference formantu.In the ScriptManager control, the version of client scripts to use is determined at run time based on the application-level <compilation> element of the Web.config file, unless it is overridden in an instance of the ScriptReference control. W ScriptReference formancie, po zastosowaniu do autonomicznego pliku skryptu, Auto jest równoważne Release .In the ScriptReference control, when applied to a standalone script file, Auto is equivalent to Release. Po zastosowaniu do odwołania do skryptu w zestawie, Auto jest równoważne Inherit .When applied to a script reference in an assembly, Auto is equivalent to Inherit.

Debug 2

W ScriptManager kontrolce na stronie sieci Web jest używana wersja debugowania skryptu klienta, chyba że zostanie ona zastąpiona w wystąpieniu ScriptReference formantu.In the ScriptManager control, the debug version of the client script is used on the Web page unless overridden in an instance of the ScriptReference control. W ScriptReference kontrolce na stronie sieci Web jest używana wersja debugowania skryptu klienta.In the ScriptReference control, the debug version of the client script is used on the Web page.

Inherit 1

W ScriptManager kontrolce Inherit jest równoważne Auto .In the ScriptManager control, Inherit is equivalent to Auto. W ScriptReference formancie ScriptMode wartość od ScriptManager określa, która wersja skryptu klienta ma być używana.In the ScriptReference control, the ScriptMode value from ScriptManager determines which version of the client script to use.

Release 3

W ScriptManager kontrolce na stronie sieci Web zostanie użyta wersja wydania skryptu klienta, chyba że zostanie ona zastąpiona przez ustawienie ScriptMode właściwości ScriptReference wystąpienia na Debug .In the ScriptManager control, the release version of the client script is used on the Web page unless overridden by setting the ScriptMode property of a ScriptReference instance to Debug. W ScriptReference kontrolce na stronie sieci Web jest używana wersja publikacji skryptu klienta.In the ScriptReference control, the release version of the client script is used on the Web page.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje stronę, w której wersje skryptów są deklaratywnie ustawione na wydawanie w ScriptManager kontrolce, ale jeden skrypt o nazwie CustomClient.js jest deklaratywnie ustawiany do debugowania w Name kontrolce.The following example shows a page where the script versions are declaratively set to Release in the ScriptManager control, but one script named CustomClient.js is declaratively set to Debug in the Name control.

<asp:ScriptManager ID="SM" runat="server" ScriptMode="Release">
  <Scripts>
    <asp:ScriptReference Path="CustomClient.js" ScriptMode="Debug" />
  </Scripts>
</asp:ScriptManager>
<asp:ScriptManager ID="SM" runat="server" ScriptMode="Release">
  <Scripts>
    <asp:ScriptReference Path="CustomClient.js" ScriptMode="Debug" />
  </Scripts>
</asp:ScriptManager>

Uwagi

ScriptModeWyliczenie zawiera wartości umożliwiające ustawienie używanej wersji skryptu klienta na stronie sieci Web.The ScriptMode enumeration provides values for setting the version of client script to use on a Web page. Wartości wyliczenia można zastosować do ScriptManager.ScriptMode właściwości lub właściwości odwołanie do skryptu. ScriptMode .The enumeration values can be applied to either the ScriptManager.ScriptMode property or to the ScriptReference.ScriptMode property. ScriptManagerObiekt ustawia wersję dla wszystkich skryptów na stronie, chyba że zostanie zastąpiona przez ScriptReference obiekt.The ScriptManager object sets the version for all scripts on the page unless it is overridden by a ScriptReference object. ScriptReferenceObiekt ustawia wersję dla określonego skryptu.The ScriptReference object sets the version for a particular script.

ScriptMode.AutoWartość daje różne wyniki w zależności od tego, czy odwołuje się do autonomicznego pliku skryptu, czy do pliku skryptu osadzonego jako zasób w zestawie.The ScriptMode.Auto value produces different results depending on whether it refers to a standalone script file or to a script file that is embedded as a resource in an assembly. Autonomiczny plik skryptu jest zdefiniowany za pomocą właściwości odwołanie do skryptu. Path .A standalone script file is defined with the ScriptReference.Path property. Do odwołania do zestawu należy uzyskać dostęp za Name pomocą Assembly właściwości i.An assembly reference must be accessed through the Name and Assembly properties. Wyniki dla ScriptMode.Auto wartości są następujące:The results for the ScriptMode.Auto value are as follows:

Jeśli żądana wersja skryptu nie istnieje, zostanie zgłoszony błąd.An error is thrown if the requested version of the script does not exist. Na przykład błąd jest zgłaszany, jeśli odwołanie zostanie wykonane do autonomicznego pliku skryptu o nazwie CustomScript.js i ScriptManager.ScriptMode Właściwość jest ustawiona na ScriptMode.Debug , ale CustomScript.debug.js nie istnieje w tej witrynie.For instance, an error is thrown if a reference is made to a standalone script file that is named CustomScript.js and the ScriptManager.ScriptMode property is set to ScriptMode.Debug, but CustomScript.debug.js does not exist on the site. Odwołania do skryptów w zestawie zwracają wersję wydania, jeśli wersja do debugowania nie istnieje.References to scripts in an assembly return the release version if the debug version does not exist.

Uwaga

Gdy retail atrybut elementu wdrożenia w pliku Machine.config jest ustawiony na true , w całej witrynie sieci Web są używane wersje skryptów klienta.When the retail attribute of the deployment element of the Machine.config file is set to true, the release versions of client scripts are used throughout the Web site. ScriptModeWartości we ScriptManager.ScriptMode właściwościach i odwołanie do skryptu. ScriptMode są ignorowane.The ScriptMode values in the ScriptManager.ScriptMode and ScriptReference.ScriptMode properties are ignored.

Dotyczy