ScriptReference.IsAjaxFrameworkScript(ScriptManager) Metoda

Definicja

Określa, czy odwołanie do skryptu jest skryptem AJAX.Determines whether the script reference is an AJAX script.

protected public:
 override bool IsAjaxFrameworkScript(System::Web::UI::ScriptManager ^ scriptManager);
protected internal override bool IsAjaxFrameworkScript (System.Web.UI.ScriptManager scriptManager);
override this.IsAjaxFrameworkScript : System.Web.UI.ScriptManager -> bool
Protected Friend Overrides Function IsAjaxFrameworkScript (scriptManager As ScriptManager) As Boolean

Parametry

scriptManager
ScriptManager

Obiekt ScriptManager.A ScriptManager object.

Zwraca

Boolean

trueJeśli odwołanie do skryptu jest skryptem AJAX; w przeciwnym razie false .true if the script reference is an AJAX script; otherwise, false.

Dotyczy