ScriptReferenceBase.IsAjaxFrameworkScript(ScriptManager) Metoda

Definicja

Określa, czy określone odwołanie do skryptu jest skryptem AJAX ASP.NET.Determines whether the specified script reference is an ASP.NET AJAX script.

protected public:
 virtual bool IsAjaxFrameworkScript(System::Web::UI::ScriptManager ^ scriptManager);
protected internal virtual bool IsAjaxFrameworkScript (System.Web.UI.ScriptManager scriptManager);
abstract member IsAjaxFrameworkScript : System.Web.UI.ScriptManager -> bool
override this.IsAjaxFrameworkScript : System.Web.UI.ScriptManager -> bool
Protected Friend Overridable Function IsAjaxFrameworkScript (scriptManager As ScriptManager) As Boolean

Parametry

scriptManager
ScriptManager

Obiekt ScriptManager.A ScriptManager object.

Zwraca

Boolean

true Jeśli odwołanie do skryptu jest skryptem AJAX ASP.NET; w przeciwnym razie false .true if the script reference is an ASP.NET AJAX script; otherwise, false.

Dotyczy