ScriptReferenceBase.ScriptMode Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wersję pliku skryptu klienta (wersja lub debugowanie) do użycia.Gets or sets the version of the client script file (release or debug) to use.

public:
 property System::Web::UI::ScriptMode ScriptMode { System::Web::UI::ScriptMode get(); void set(System::Web::UI::ScriptMode value); };
public System.Web.UI.ScriptMode ScriptMode { get; set; }
member this.ScriptMode : System.Web.UI.ScriptMode with get, set
Public Property ScriptMode As ScriptMode

Wartość właściwości

ScriptMode

ScriptModeWartość wskazująca, którą wersję pliku skryptu klienta należy odwołać.A ScriptMode value that indicates which version of the client script file to reference. Wartość domyślna to Auto.The default is Auto.

Dotyczy