ScriptReferenceEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia ResolveScriptReference.Provides data for the ResolveScriptReference event.

public ref class ScriptReferenceEventArgs : EventArgs
public class ScriptReferenceEventArgs : EventArgs
type ScriptReferenceEventArgs = class
  inherit EventArgs
Public Class ScriptReferenceEventArgs
Inherits EventArgs
Dziedziczenie
ScriptReferenceEventArgs

Przykłady

Poniższy przykład przedstawia stronę sieci Web ASP.NET, która odwołuje się do pliku skryptu o nazwie CustomScript.js.The following example shows an ASP.NET Web page that references a script file that is named CustomScript.js. Gdy aplikacja sieci Web jest hostowana w www.contoso.com domenie, właściwość [odwołanie do skryptu. path] Path jest ustawiona na wartość specyficzną dla danej domeny.When the Web application is hosted on the www.contoso.com domain, the [ScriptReference.Path]Path property is set to a value specific for that domain. Procedura obsługi zdarzeń dla ResolveScriptReference zdarzenia sprawdza adres URL hosta i zmienia wartość właściwości [odwołanie do skryptu. path], Path Jeśli jest to konieczne.An event handler for the ResolveScriptReference event checks the host URL and changes the value for the [ScriptReference.Path]Path property if it is necessary.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  protected void ScriptManager1_ResolveScriptReference(object sender, ScriptReferenceEventArgs e)
  {
    if (e.Script.Path.Contains("CustomScript"))
    {
      if (HttpContext.Current.Request.Url.Host.ToLower() == "www.contoso.com")
      {
        e.Script.Path = "http://www.contoso.com/ScriptRepository/CustomScript.js";
      }
    }
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>Script Reference Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <asp:ScriptManager OnResolveScriptReference="ScriptManager1_ResolveScriptReference" ID="ScriptManager1" runat="server">
    <Scripts>
      <asp:ScriptReference Path="~/scripts/CustomScript.js" />
    </Scripts>
    </asp:ScriptManager>
  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  Protected Sub ScriptManager1_ResolveScriptReference(ByVal sender As Object, ByVal e As ScriptReferenceEventArgs)
    If (e.Script.Path.Contains("CustomScript")) Then
      If (HttpContext.Current.Request.Url.Host.ToLower() = "www.contoso.com") Then
        e.Script.Path = "http://www.contoso.com/ScriptRepository/CustomScript.js"
      End If
    End If
  End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>Script Reference Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
   <asp:ScriptManager OnResolveScriptReference="ScriptManager1_ResolveScriptReference" ID="ScriptManager1" runat="server">
    <Scripts>
      <asp:ScriptReference Path="~/scripts/CustomScript.js" />
    </Scripts>
   </asp:ScriptManager>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Uwagi

Gdy odwołanie do skryptu jest renderowane, ScriptReferenceEventArgs obiekt zawiera ScriptReference obiekt, który jest zdefiniowany w ScriptManager wystąpieniu.When a script reference is rendered, the ScriptReferenceEventArgs object contains the ScriptReference object that is defined in the ScriptManager instance. Można utworzyć procedurę obsługi zdarzeń, ResolveScriptReference Aby sprawdzić ScriptReference obiekt i zmodyfikować go w razie potrzeby.You can create an event handler for the ResolveScriptReference event to check the ScriptReference object and modify it as needed.

Konstruktory

ScriptReferenceEventArgs(ScriptReference)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ScriptReferenceEventArgs.Initializes a new instance of the ScriptReferenceEventArgs class.

Właściwości

Script

Pobiera ScriptReference obiekt, który zawiera bibliotekę skryptów.Gets the ScriptReference object that contains the script library.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy