ServiceReference Klasa

Definicja

Rejestruje usługę sieci Web do użycia na stronie sieci Web.Registers a Web service for use in a Web page.

public ref class ServiceReference
public class ServiceReference
type ServiceReference = class
Public Class ServiceReference
Dziedziczenie
ServiceReference

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak dodać odwołanie do usługi sieci Web w znaczniku strony, aby wywołać metody usługi sieci Web ze skryptu.The following example demonstrates how to add a reference to a Web service in the page markup to call the Web service methods from script.

<%@ Page Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 
  <head id="Head1" runat="server"> 
    <style type="text/css">
      body { font: 11pt Trebuchet MS;
          font-color: #000000;
          padding-top: 72px;
          text-align: center }
 
      .text { font: 8pt Trebuchet MS }
    </style> 
    <title>Calling Web Methods</title>  
  </head>
  
  <body>
    <form id="Form1" runat="server">
    
      <asp:ScriptManager runat="server" ID="scriptManagerId">
        <Scripts>
          <asp:ScriptReference Path="Scripts.js" />
        </Scripts>
        <Services>
          <asp:ServiceReference Path="WebService.asmx" />
        </Services>        
      </asp:ScriptManager>
      
      <div>
        <h2>Calling Web Methods</h2>
         
        <table>
          <tr align="left">
            <td>Method that does not return a value:</td>
            <td>
              <!-- Getting no retun value from 
              the Web service. --> 
              <button id="Button1" 
                onclick="GetNoReturn()">No Return</button>
            </td>
          </tr>
          
          <tr align="left">
            <td>Method that returns a value:</td>
            <td>
              <!-- Getting a retun value from 
              the Web service. --> 
              <button id="Button2" 
                onclick="GetTime(); return false;">Server Time</button>
            </td>
          </tr>
          
          <tr align="left">
            <td>Method that takes parameters:</td>
            <td>
              <!-- Passing simple parameter types to 
              the Web service. --> 
              <button id="Button3" 
                onclick="Add(20, 30); return false;">Add</button>
            </td>
            
          </tr>
          
          <tr align="left">
            <td>Method that returns XML data:</td>
            <td>  
               <!-- Get Xml. --> 
              <button id="Button4" 
                onclick="GetXmlDocument(); return false;">Get Xml</button>
            </td>
          </tr>
          <tr align="left">
            <td>Method that uses GET:</td>
            <td>  
               <!-- Making a GET Web request. --> 
              <button id="Button5" 
                onclick="MakeGetRequest(); return false;">Make GET Request</button>
            </td>
          </tr>
          
        </table>
     
      </div>
    </form>
    
    <hr/>
    
    <div>
      <span id="ResultId"></span>
    </div>  
    
  </body>
  
</html>
<%@ Page Language="VB" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 
  <head id="Head1" runat="server"> 
    <style type="text/css">
      body { font: 11pt Trebuchet MS;
          font-color: #000000;
          padding-top: 72px;
          text-align: center }
 
      .text { font: 8pt Trebuchet MS }
    </style> 
    <title>Calling Web Methods</title>  
  </head>
  
  <body>
    <form id="Form1" runat="server">
    
      <asp:ScriptManager runat="server" ID="scriptManagerId">
        <Scripts>
          <asp:ScriptReference Path="Scripts.js" />
        </Scripts>
        <Services>
          <asp:ServiceReference Path="WebService.asmx" />
        </Services>        
      </asp:ScriptManager>
      
      <div>
        <h2>Calling Web Methods</h2>
         
        <table>
          <tr align="left">
            <td>Method that does not return a value:</td>
            <td>
              <!-- Getting no retun value from 
              the Web service. --> 
              <button id="Button1" 
                onclick="GetNoReturn()">No Return</button>
            </td>
          </tr>
          
          <tr align="left">
            <td>Method that returns a value:</td>
            <td>
              <!-- Getting a retun value from 
              the Web service. --> 
              <button id="Button2" 
                onclick="GetTime(); return false;">Server Time</button>
            </td>
          </tr>
          
          <tr align="left">
            <td>Method that takes parameters:</td>
            <td>
              <!-- Passing simple parameter types to 
              the Web service. --> 
              <button id="Button3" 
                onclick="Add(20, 30); return false;">Add</button>
            </td>
            
          </tr>
          
          <tr align="left">
            <td>Method that returns XML data:</td>
            <td>  
               <!-- Get Xml. --> 
              <button id="Button4" 
                onclick="GetXmlDocument(); return false;">Get Xml</button>
            </td>
          </tr>
          <tr align="left">
            <td>Method that uses GET:</td>
            <td>  
               <!-- Making a GET Web request. --> 
              <button id="Button5" 
                onclick="MakeGetRequest(); return false;">Make GET Request</button>
            </td>
          </tr>
          
        </table>
     
      </div>
    </form>
    
    <hr/>
    
    <div>
      <span id="ResultId"></span>
    </div>  
    
  </body>
  
</html>

Uwagi

Aby wywoływać metody usługi sieci Web z ECMAScript (JavaScript), należy dołączyć odwołanie do usługi na stronie ASP.NET i zastosować ScriptServiceAttribute atrybut do definicji klasy usługi sieci Web.To call Web service methods from ECMAScript (JavaScript), you must include a service reference in the ASP.NET page and apply the ScriptServiceAttribute attribute to the Web service class definition. Jeśli dołączysz odwołanie do usługi sieci Web w ScriptManager ScriptManagerProxy kontrolce lub wewnątrz strony ASP.NET, zostaną utworzone wystąpienia obiektów JavaScript w przeglądarce.If you include a service reference to a Web service in the ScriptManager or ScriptManagerProxy control inside the ASP.NET page, JavaScript objects will be instantiated in the browser.

Obiekty proxy zostaną użyte do wykonania następujących czynności:The proxy objects will be used to do the following:

 • Wykonywanie asynchronicznych żądań w języku JavaScript do metod usługi sieci Web,Make asynchronous requests in JavaScript to Web service methods,

 • Inicjuj wystąpienia serwerów proxy typu danych serwera, w szczególności do użycia jako parametry wejściowe do wywoływania metod sieci Web.Initialize instances of proxies of server data types, in particular for use as input parameters for invoking Web methods.

Uwaga

ServiceReferenceKontrolki można używać tylko dla usług w tej samej domenie.The ServiceReference control can only be used for services in the same domain.

Lokalizację usługi sieci Web można zdefiniować deklaratywnie poprzez dodanie <asp:ServiceReference> elementu do <Services> elementu wewnątrz <asp:ScriptManager> elementu na stronie, a następnie ustawienie jego Path atrybutu, jak pokazano w poniższym przykładzie.You can define the Web service location declaratively by adding an <asp:ServiceReference> element to the <Services> element inside the <asp:ScriptManager> element on the page, and then setting its Path attribute, as shown in the following example.

<asp:ScriptManager runat="server" ID="scriptManager"> 
 <Services> 
  <asp:ServiceReference Path="~/WebServices/SimpleWebService.asmx" /> 
 </Services> 
</asp:ScriptManager> 

Możesz użyć właściwości, InlineScript Aby wskazać, czy skrypt generowania proxy jest uwzględniony na stronie jako wbudowany blok skryptu lub jest uzyskiwany przez oddzielne żądanie.You might use the InlineScript property to indicate whether the proxy generation script is included in the page as an inline script block or is obtained by a separate request.

Można również programowo dodać ServiceReference obiekt za pośrednictwem ScriptManager.Services kolekcji lub przy ScriptManagerProxy.Services użyciu Add metody ServiceReferenceCollection klasy.You can also programmatically add a ServiceReference object through the ScriptManager.Services or ScriptManagerProxy.Services collection by using the Add method of the ServiceReferenceCollection class.

Konstruktory

ServiceReference()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ServiceReference.Initializes a new instance of the ServiceReference class.

ServiceReference(String)

Inicjuje nowe wystąpienie ServiceReference klasy z określoną ścieżką.Initializes a new instance of the ServiceReference class with a specified path.

Właściwości

InlineScript

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy skrypt generowania proxy jest uwzględniony na stronie jako wbudowany blok skryptu lub jest uzyskiwany za pomocą oddzielnego żądania.Gets or sets a value that indicates whether the proxy generation script is included in the page as an inline script block or is obtained by a separate request.

Path

Pobiera lub ustawia ścieżkę usługi sieci Web, do której istnieje odwołanie.Gets or sets the path of the referenced Web service.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetProxyScript(ScriptManager, Control)

Dostarcza skrypt serwera proxy z obiektu pochodnego ServiceReference , który może zostać przesłonięty jako dostosowanie.Provides a proxy script from a derived ServiceReference object that can be overridden as a customization.

GetProxyUrl(ScriptManager, Control)

Zapewnia, że adres URL serwera proxy z obiektu pochodnego ServiceReference może zostać zastąpiony jako dostosowanie.Provides a proxy URL from a derived ServiceReference object can be overridden as a customization.

GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje wartość Path właściwości lub nazwy typu.Returns a string that represents the value of the Path property or the type name.

Dotyczy

Zobacz też