TemplateBuilder.InstantiateIn(Control) Metoda

Definicja

Definiuje Control obiekt, do którego należą formanty i szablony podrzędne w czasie projektowania.Defines the Control object that child controls and templates belong to in design time.

public:
 virtual void InstantiateIn(System::Web::UI::Control ^ container);
public virtual void InstantiateIn (System.Web.UI.Control container);
abstract member InstantiateIn : System.Web.UI.Control -> unit
override this.InstantiateIn : System.Web.UI.Control -> unit
Public Overridable Sub InstantiateIn (container As Control)

Parametry

container
Control

ControlDo zawiera wystąpienia kontrolek z szablonu wbudowanego.The Control to contain the instances of controls from the inline template.

Implementuje

Uwagi

InstantiateInMetoda jest wymagana podczas implementowania ITemplate interfejsu.The InstantiateIn method is required when implementing the ITemplate interface. InstantiateInMetoda jest używana tylko w czasie projektowania.The InstantiateIn method is used only in design time.

Dotyczy

Zobacz też