TemplateBuilder.NeedsTagInnerText Metoda

Definicja

Określa, czy Konstruktor formantów musi pobrać swój tekst wewnętrzny.Determines if the control builder needs to get its inner text.

public:
 override bool NeedsTagInnerText();
public override bool NeedsTagInnerText ();
override this.NeedsTagInnerText : unit -> bool
Public Overrides Function NeedsTagInnerText () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli Konstruktor kontroli musi pobrać swój tekst wewnętrzny.true if the control builder needs to get its inner text. Wartość domyślna to false.The default is false.

Uwagi

SetTagInnerTextMetoda musi być wywoływana, gdy jesteśmy w czasie projektowania.The SetTagInnerText method needs to be called when we are in design time. NeedsTagInnerTextMetoda zwraca wartość InDesigner właściwości ControlBuilder klasy bazowej.The NeedsTagInnerText method returns the value of the InDesigner property of the base ControlBuilder class.

Dotyczy

Zobacz też