UnobtrusiveValidationMode Wyliczenie

Definicja

Określa zachowanie niedyskretnej weryfikacji.Specifies behavior of unobtrusive validation.

public enum class UnobtrusiveValidationMode
public enum UnobtrusiveValidationMode
type UnobtrusiveValidationMode = 
Public Enum UnobtrusiveValidationMode
Dziedziczenie
UnobtrusiveValidationMode

Pola

None 0

Niedyskretna weryfikacja nie jest włączona.Unobtrusive validation is not enabled.

WebForms 1

Niedyskretna weryfikacja jest włączona i używa skryptów walidacji formularzy sieci Web.Unobtrusive validation is enabled and uses Web Forms validation scripts.

Dotyczy