ValidateRequestMode Wyliczenie

Definicja

Określa typ walidacji żądania dla kontrolki.Specifies the type of request validation for a control.

public enum class ValidateRequestMode
public enum ValidateRequestMode
type ValidateRequestMode = 
Public Enum ValidateRequestMode
Dziedziczenie
ValidateRequestMode

Pola

Disabled 1

Sprawdzanie poprawności żądania jest wyłączone.Request validation is disabled.

Enabled 2

Sprawdzanie poprawności żądania jest włączone.Request validation is enabled.

Inherit 0

Walidacja żądania używa takiego samego zachowania jak jego formant nadrzędny.Request validation uses the same behavior as its parent control.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat weryfikacji żądań, zobacz UnvalidatedRequestValues .For more information about request validation, see UnvalidatedRequestValues.

Dotyczy