VerificationAttribute.ConditionalProperty Właściwość

Definicja

Pobiera lewą stronę wyrażenia warunkowego używanego jako część punktu kontrolnego dostępności weryfikacji.Gets the left side of a conditional expression used as part of the verification accessibility checkpoint.

public:
 property System::String ^ ConditionalProperty { System::String ^ get(); };
public string ConditionalProperty { get; }
member this.ConditionalProperty : string
Public ReadOnly Property ConditionalProperty As String

Wartość właściwości

String

Lewa strona wyrażenia warunkowego.The left side of the conditional expression. Wartością domyślną jest ciąg pusty ("").The default value is an empty string ("").

Uwagi

ConditionalPropertyWłaściwość można ustawić VerificationAttribute , gdy wystąpienie zostanie utworzone, ale jest opcjonalne.The ConditionalProperty property can be set when the VerificationAttribute instance is created, but is optional. Jeśli używasz konstruktora, który nie przyjmuje conditionalProperty parametru, zostanie użyta wartość domyślna pustego ciągu ("").If you use a constructor that does not take a conditionalProperty parameter, the default value of an empty string ("") is used.

ConditionalValueWłaściwość jest prawą stroną lub wartością wyrażenia warunkowego, które jest używane podczas weryfikacji punktu kontrolnego dostępności.The ConditionalValue property is the right side, or value, of a conditional expression that is use in the verification of the accessibility checkpoint. Lewa strona wyrażenia warunkowego jest określana za pomocą ConditionalProperty .The left side of the conditional expression is specified with the ConditionalProperty.

Dotyczy

Zobacz też