VerificationAttribute.Guideline Właściwość

Definicja

Pobiera wytyczne, które są używane na potrzeby sprawdzania dostępności.Gets the guideline that used for accessibility checking.

public:
 property System::String ^ Guideline { System::String ^ get(); };
public string Guideline { get; }
member this.Guideline : string
Public ReadOnly Property Guideline As String

Wartość właściwości

String

Ciąg przedstawiający wytyczne.A string representing the guideline.

Uwagi

GuidelineWłaściwość jest ustawiana, gdy VerificationAttribute wystąpienie jest tworzone i jest wymagane.The Guideline property is set when the VerificationAttribute instance is created and is required.

Przykłady wytycznych to "WCAG 1,1" i "ADA508".Examples of guidelines include "WCAG 1.1" and "ADA508".

Dotyczy

Zobacz też