VerificationAttribute.VerificationRule Właściwość

Definicja

Pobiera VerificationRule wartość wyliczenia wskazującą, w jaki sposób jest używany punkt kontrolny dostępności.Gets a VerificationRule enumeration value indicating how the accessibility checkpoint is used.

public:
 property System::Web::UI::VerificationRule VerificationRule { System::Web::UI::VerificationRule get(); };
public System.Web.UI.VerificationRule VerificationRule { get; }
member this.VerificationRule : System.Web.UI.VerificationRule
Public ReadOnly Property VerificationRule As VerificationRule

Wartość właściwości

VerificationRule

Jedna z VerificationRule wartości wyliczenia.One of the VerificationRule enumeration values. Wartość domyślna to Required.The default value is Required.

Uwagi

VerificationRuleWłaściwość można ustawić VerificationAttribute , gdy wystąpienie zostanie utworzone, ale jest opcjonalne.The VerificationRule property can be set when the VerificationAttribute instance is created, but is optional. Jeśli używasz konstruktora, który nie przyjmuje rule parametru, Required zostanie użyta wartość domyślna.If you use a constructor that does not take a rule parameter, the default value of Required is used.

Dotyczy

Zobacz też