VerificationConditionalOperator Wyliczenie

Definicja

Określa operatory dla wyrażenia warunkowego używanego w VerificationAttribute klasie.Specifies operators for a conditional expression used in a VerificationAttribute class.

public enum class VerificationConditionalOperator
public enum VerificationConditionalOperator
type VerificationConditionalOperator = 
Public Enum VerificationConditionalOperator
Dziedziczenie
VerificationConditionalOperator

Pola

Equals 0

Operator równości (=).The equal to operator (=).

NotEquals 1

Operator nie równa się (! =).The not equal to operator (!=).

Uwagi

W przypadku korzystania z rozszerzenia klasy, elementu członkowskiego lub indeksatora z VerificationAttribute , można użyć wyrażenia warunkowego, aby określić, jak ułatwienia dostępu jest weryfikowane.When using extending a class, member or indexer with a VerificationAttribute, you may use a conditional expression to define how accessibility is verified. Lewa strona wyrażenia warunkowego jest, a po ConditionalProperty prawej stronie jest ConditionalValue .The left side of a conditional expression is the ConditionalProperty and the right side is the ConditionalValue. Gdy jest używany operator równości, lewa strona musi być równa prawej stronie wyrażenia warunkowego dla reguły weryfikacji, aby zgłosić wartość true.When the Equals operator is used, the left side must equal the right side of the conditional expression for the verification rule to report true. Gdy jest używany operator NotEquals, lewa strona nie może być równa prawej stronie wyrażenia warunkowego dla reguły weryfikacji, aby zgłosić wartość true.When the NotEquals operator is used, the left side must not equal to the right side of the conditional expression for the verification rule to report true.

Dotyczy

Zobacz też