ViewStateEncryptionMode Wyliczenie

Definicja

Określa, czy informacje o stanie widoku są szyfrowane.Specifies whether view-state information is encrypted.

public enum class ViewStateEncryptionMode
public enum ViewStateEncryptionMode
type ViewStateEncryptionMode = 
Public Enum ViewStateEncryptionMode
Dziedziczenie
ViewStateEncryptionMode

Pola

Always 1

Informacje o stanie widoku są zawsze szyfrowane.The view-state information is always encrypted.

Auto 0

Informacje o stanie widoku są szyfrowane, Jeśli kontrolka żąda szyfrowania przez wywołanie RegisterRequiresViewStateEncryption() metody.The view-state information is encrypted if a control requests encryption by calling the RegisterRequiresViewStateEncryption() method. Jest to opcja domyślna.This is the default.

Never 2

Informacje o stanie widoku nigdy nie są szyfrowane, nawet jeśli kontrolka żąda tego.The view-state information is never encrypted, even if a control requests it.

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak ustawić tryb szyfrowania stanu widoku dla Page obiektu i żądać szyfrowania informacji o stanie widoku za pomocą RegisterRequiresViewStateEncryption metody.The following code example demonstrates setting the view-state encryption mode for a Page object and requesting encryption of the view-state information through the RegisterRequiresViewStateEncryption method. W tym przykładzie informacje o stanie widoku będą szyfrowane, gdy informacje o kliencie zostaną pobrane z bazy danych.In this example, the view-state information will be encrypted when customer information is retrieved from a database.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  
  void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
  {
    if (IsPostBack)
    {
      if (yesRetrieve.Checked)
      {
        Page.RegisterRequiresViewStateEncryption();
        
        System.Data.SqlClient.SqlConnection conn = 
          new System.Data.SqlClient.SqlConnection
          ("server=localhost;database=Northwind;Integrated Security=SSPI");
        System.Data.SqlClient.SqlCommand command =
          conn.CreateCommand();
        command.CommandText = "Select [CustomerID] From [Customers]";
        conn.Open();
        System.Data.SqlClient.SqlDataReader reader =
          command.ExecuteReader();
        customerid.Text = reader["CustomerID"].ToString();
        reader.Close();
        conn.Close();
      }
      else
      {
        customerid.Text = "Not retrieved";
      }
    }
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Customer Information</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    Customer identifier: 
    <asp:Label ID="customerid" runat="server" Text="Not available" />
    <br />
    Retrieve customer info: 
    <asp:RadioButton ID="yesRetrieve" Text="yes" runat="server" GroupName="group1" /> 
    <asp:RadioButton ID="noRetrieve" Text="no" runat="server" GroupName="group1" />
    <br />
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Submit" />
  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="true" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">  
  Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    If IsPostBack Then
      
      If (yesRetrieve.Checked) Then
        Page.RegisterRequiresViewStateEncryption()
        
        Dim conn As System.Data.SqlClient.SqlConnection = _
         New System.Data.SqlClient.SqlConnection _
         ("server=localhost;database=Northwind;Integrated Security=SSPI")
        Dim command As System.Data.SqlClient.SqlCommand = _
         conn.CreateCommand()
        command.CommandText = "Select [CustomerID] From [Customers]"
        conn.Open()
        Dim reader As System.Data.SqlClient.SqlDataReader = _
         command.ExecuteReader()
        customerid.Text = reader("CustomerID").ToString()
        reader.Close()
        conn.Close()
      End If
    End If
  End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Customer Information</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    Customer identifier: 
    <asp:Label ID="customerid" runat="server" Text="Not available" />
    <br />
    Retrieve customer info: 
    <asp:RadioButton ID="yesRetrieve" Text="yes" runat="server" GroupName="group1" /> 
    <asp:RadioButton ID="noRetrieve" Text="no" runat="server" GroupName="group1" />
    <br />
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Submit" />
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Uwagi

ViewStateEncryptionModeWyliczenie zawiera wartości określające, czy informacje o stanie widoku w Page obiekcie są szyfrowane.The ViewStateEncryptionMode enumeration provides values for specifying whether the view-state information in a Page object is encrypted. ViewStateEncryptionModeWartość można ustawić tylko w dyrektywie @ Page lub w sekcji pliku konfiguracji.The ViewStateEncryptionMode value can be set only in the @ Page directive or in the section of the configuration file.

Dotyczy