AccessDataSource.DataFile Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia lokalizację pliku Microsoft Access. mdb.Gets or sets the location of the Microsoft Access .mdb file.

public:
 property System::String ^ DataFile { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string DataFile { get; set; }
member this.DataFile : string with get, set
Public Property DataFile As String

Wartość właściwości

String

Lokalizacja pliku Access. mdb.The location of the Access .mdb file. Obsługiwane są ścieżki bezwzględne i wirtualne.Absolute, relative, and virtual paths are supported.

Wyjątki

Podano nieprawidłową ścieżkę.An invalid path was given.

Przykłady

Ta sekcja zawiera trzy przykłady kodu.This section contains three code examples. Pierwszy przykład kodu demonstruje, jak ustawić DataFile Właściwość na plik Northwind. mdb, który znajduje się w tym samym katalogu, co strona formularzy sieci Web.The first code example demonstrates how to set the DataFile property to a Northwind.mdb file that resides in the same directory as the Web Forms page. Drugi przykład kodu demonstruje, jak ustawić DataFile Właściwość na ścieżkę wirtualną pliku Northwind. mdb, który znajduje się w katalogu o nazwie baza danych, który znajduje się poniżej katalogu, w którym znajduje się Strona formularze sieci Web.The second code example demonstrates how to set the DataFile property to the virtual path of a Northwind.mdb file that resides in a directory named Database, which is beneath the directory that the Web Forms page is in. Trzeci przykład kodu demonstruje, jak ustawić DataFile Właściwość na ścieżkę UNC pliku Northwind. mdb, który jest dostępny w udziale UNC.The third code example demonstrates how to set the DataFile property to a UNC path of a Northwind.mdb file that is available on a UNC share.

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak ustawić DataFile Właściwość na plik Northwind. mdb, który znajduje się w tym samym katalogu, co strona formularzy sieci Web.The following code example demonstrates how to set the DataFile property to a Northwind.mdb file that resides in the same directory as the Web Forms page.

<%@Page Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <asp:AccessDataSource
    id="AccessDataSource1"
    runat="server"
    DataSourceMode="DataSet"
    DataFile="~/App_Data/Northwind.mdb"
    SelectCommand="SELECT FirstName, LastName, Title FROM Employees">
   </asp:AccessDataSource>

   <asp:GridView
    id="GridView1"
    runat="server"
    AllowSorting="True"
    DataSourceID="AccessDataSource1">
   </asp:GridView>

  </form>
 </body>
</html>
<%@Page Language="VB" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <asp:AccessDataSource
    id="AccessDataSource1"
    runat="server"
    DataSourceMode="DataSet"
    DataFile="~/App_Data/Northwind.mdb"
    SelectCommand="SELECT FirstName, LastName, Title FROM Employees">
   </asp:AccessDataSource>

   <asp:GridView
    id="GridView1"
    runat="server"
    AllowSorting="True"
    DataSourceID="AccessDataSource1">
   </asp:GridView>

  </form>
 </body>
</html>

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak ustawić DataFile Właściwość na ścieżkę wirtualną pliku Northwind. mdb, który znajduje się w katalogu o nazwie baza danych, który znajduje się poniżej katalogu, w którym znajduje się Strona formularze sieci Web.The following code example demonstrates how to set the DataFile property to the virtual path of a Northwind.mdb file that resides in a directory named Database, which is beneath the directory that the Web Forms page is in.

<%@Page Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <asp:AccessDataSource
    id="AccessDataSource1"
    runat="server"
    DataSourceMode="DataReader"
    DataFile="database/Northwind.mdb"
    SelectCommand="SELECT FirstName, LastName, Title FROM Employees">
   </asp:AccessDataSource>

   <asp:GridView
    id="GridView1"
    runat="server"
    DataSourceID="AccessDataSource1">
   </asp:GridView>

  </form>
 </body>
</html>
<%@Page Language="VB" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <asp:AccessDataSource
    id="AccessDataSource1"
    runat="server"
    DataSourceMode="DataReader"
    DataFile="database/Northwind.mdb"
    SelectCommand="SELECT FirstName, LastName, Title FROM Employees">
   </asp:AccessDataSource>

   <asp:GridView
    id="GridView1"
    runat="server"
    DataSourceID="AccessDataSource1">
   </asp:GridView>

  </form>
 </body>
</html>

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak ustawić DataFile Właściwość na ścieżkę UNC pliku Northwind. mdb, który jest dostępny w udziale UNC.The following code example demonstrates how to set the DataFile property to a UNC path of a Northwind.mdb file that is available on a UNC share.

<%@Page Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <asp:AccessDataSource
    id="AccessDataSource1"
    runat="server"
    DataSourceMode="DataReader"
    DataFile="\\uncpath\Northwind.mdb"
    SelectCommand="SELECT FirstName, LastName, Title FROM Employees">
   </asp:AccessDataSource>

   <asp:GridView
    id="GridView1"
    runat="server"
    DataSourceID="AccessDataSource1">
   </asp:GridView>

  </form>
 </body>
</html>
<%@Page Language="VB" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <asp:AccessDataSource
    id="AccessDataSource1"
    runat="server"
    DataSourceMode="DataReader"
    DataFile="\\uncpath\Northwind.mdb"
    SelectCommand="SELECT FirstName, LastName, Title FROM Employees">
   </asp:AccessDataSource>

   <asp:GridView
    id="GridView1"
    runat="server"
    DataSourceID="AccessDataSource1">
   </asp:GridView>

  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

DataFileWłaściwość jest ścieżką katalogu wirtualnego, bezwzględnego lub UNC do pliku Access. mdb, który AccessDataSource reprezentuje formant.The DataFile property is a virtual, absolute, or UNC directory path to the Access .mdb file that the AccessDataSource control represents. Jeśli zostanie wprowadzona tylko nazwa pliku, oznacza to, że plik. mdb znajduje się w tym samym katalogu co aktualnie wykonywana Strona lub kod formularza sieci Web.If only the name of the file is entered, this indicates that the .mdb file is found in the same directory as the currently executing Web Forms page or code. Obsługiwane są ścieżki względne z ukośnikami do przodu i do tyłu.Relative paths with both forward and backward slashes are supported. Na przykład "./test/test/Northwind.mdb" mapuje do tej samej ścieżki co ".\test\test\Northwind.mdb" i "test/test/Northwind.mdb" .For example, "./test/test/Northwind.mdb" maps to the same path as ".\test\test\Northwind.mdb" and "test/test/Northwind.mdb". Obsługiwane są również ścieżki UNC, takie jak "\\mymachine\somedatadirectory\Northwind.mdb" .UNC paths, such as "\\mymachine\somedatadirectory\Northwind.mdb", are also supported. Chociaż obsługiwane są bezwzględne ścieżki fizyczne, należy unikać ich używania, ponieważ mogą one komplikują wdrażanie.Although absolute physical paths are supported, you should avoid using them because they can complicate deployment.

Konfigurowanie uprawnień dla bazy danych programu AccessConfiguring Permissions for an Access Database

Ważnym aspektem pracy z plikiem dostępu. mdb jest skonfigurowanie prawidłowych uprawnień.An important aspect of working with an Access .mdb file is to configure permissions properly. Gdy aplikacja sieci Web korzysta z bazy danych programu Access, aplikacja musi mieć uprawnienia do odczytu pliku. mdb, aby uzyskać dostęp do danych.When a Web application uses an Access database, the application must have Read permission to the .mdb file so that it can access the data. Ponadto aplikacja musi mieć uprawnienia do zapisu w folderze zawierającym plik. mdb.In addition, the application must have Write permission to the folder containing the .mdb file. Uprawnienie do zapisu jest wymagane, ponieważ program Access tworzy dodatkowy plik z rozszerzeniem. ldb, w którym przechowywane są informacje o blokadach bazy danych dla równoczesnych użytkowników.Write permission is required because Access creates an additional file with the extension .ldb in which it maintains information about database locks for concurrent users. Plik LDB jest tworzony w czasie wykonywania.The .ldb file is created at run time.

Domyślnie aplikacje sieci Web ASP.NET są uruchamiane w kontekście konta komputera lokalnego o nazwie ASPNET (dla systemów Microsoft Windows 2000 i Microsoft Windows XP) lub w kontekście konta usługi sieciowej (dla systemu Microsoft Windows Server 2003).By default, ASP.NET Web applications run in the context of a local machine account called ASPNET (for Microsoft Windows 2000 and Microsoft Windows XP), or in the context of the NETWORK SERVICE account (for Microsoft Windows Server 2003). Na przykład w przypadku systemu Windows 2000 lub Windows XP, jeśli serwer sieci Web ma nazwę ASP.NET, aplikacje są uruchamiane na komputerze z systemem w kontekście konta lokalnego MyServer\ASPNET.For example, for Windows 2000 or Windows XP, if the Web server is named MyServer, ASP.NET applications on the MyServer computer run in the context of the local account MyServer\ASPNET.

W związku z tym, aby użyć bazy danych programu Access w aplikacji sieci Web ASP.NET, należy skonfigurować folder zawierający bazę danych programu Access, aby mieć uprawnienia do odczytu i zapisu.Therefore, to use an Access database in an ASP.NET Web application, you must configure the folder containing the Access database to have both Read and Write permissions.

Po utworzeniu witryny sieci Web w narzędziu Microsoft Visual Web Developer Web Development w programie Visual Web Developer zostanie utworzony folder o nazwie App_Data poniżej bieżącego folderu głównego.When you create a Web site in the Microsoft Visual Web Developer Web development tool, Visual Web Developer creates a folder named App_Data below the current root folder. Folder jest przeznaczony do przechowywania danych aplikacji, w tym baz danych programu Access.The folder is designed to be a store for application data, including Access databases. Folder App_Data jest również używany przez ASP.NET do przechowywania baz danych przechowywanych przez system, takich jak baza danych dla członkostwa i ról.The App_Data folder is also used by ASP.NET to store databases that the system maintains, such as the database for membership and roles. Gdy Visual Web Developer utworzy folder App_Data, przyznaje uprawnienia do odczytu i zapisu dla folderu na konto użytkownika ASPNET lub usługa sieciowa.When Visual Web Developer creates the App_Data folder, it grants Read and Write permissions for the folder to the ASPNET or NETWORK SERVICE user account.

Uwaga

Jako środek zabezpieczeń, Visual Web Developer również konfiguruje folder App_Data, tak aby pliki w folderze nie były obsługiwane przez serwer sieci Web.As a security measure, Visual Web Developer also configures the App_Data folder so that files in the folder are not served by the Web server. Nie przechowuj żadnych stron sieci Web w folderze App_Data, ponieważ użytkownicy będą widzieć błąd, jeśli żądają strony z tego folderu.Do not store any Web pages in the App_Data folder, because users will see an error if they request a page from that folder.

Dotyczy

Zobacz też