AdRotator Klasa

Definicja

Wyświetla transparent anonsu na stronie sieci Web.Displays an advertisement banner on a Web page.

public ref class AdRotator : System::Web::UI::WebControls::WebControl
public ref class AdRotator : System::Web::UI::WebControls::DataBoundControl
public class AdRotator : System.Web.UI.WebControls.WebControl
public class AdRotator : System.Web.UI.WebControls.DataBoundControl
type AdRotator = class
  inherit WebControl
type AdRotator = class
  inherit DataBoundControl
Public Class AdRotator
Inherits WebControl
Public Class AdRotator
Inherits DataBoundControl
Dziedziczenie
Dziedziczenie

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób używania AdRotator kontrolki do wyświetlania transparentu reklamowego na stronie sieci Web.The following code example demonstrates how to use the AdRotator control to display an advertisement banner on a Web page.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 
 <head runat="server">
  <title>AdRotator Example</title>
</head>
 
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
 
    <h3>AdRotator Example</h3>
 
    <asp:AdRotator id="AdRotator1" runat="server"
      Target="_self"
      AdvertisementFile="~/App_Data/Ads.xml"/>
 
  </form>
 </body>
 
 </html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 
 <head runat="server">
  <title>AdRotator Example</title>
</head>
 
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
 
    <h3>AdRotator Example</h3>
 
    <asp:AdRotator id="AdRotator1" runat="server"
      Target="_self"
      AdvertisementFile="~/App_Data/Ads.xml"/>
 
  </form>
 </body>
 
 </html>

Poniższy przykład kodu demonstruje format pliku XML, który zawiera informacje anonsu dla poprzedniego przykładu.The following code example demonstrates the file format for an XML file that contains advertisement information for the previous example. Aby uzyskać więcej informacji na temat formatu pliku, zobacz AdvertisementFile element członkowski.For more information on the file format, see the AdvertisementFile member.

<Advertisements> 
 <Ad> 
  <ImageUrl>~/Images/image1.jpg</ImageUrl> 
  <height>60</height> 
  <width>190</width> 
  <NavigateUrl>http://www.microsoft.com</NavigateUrl> 
  <AlternateText>Microsoft Main Site</AlternateText> 
  <Impressions>80</Impressions> 
  <Keyword>Topic1</Keyword> 
 </Ad> 
 <Ad> 
  <ImageUrl>~/Images/image2.jpg</ImageUrl> 
  <height>90</height> 
  <width>90</width> 
  <NavigateUrl>http://www.wingtiptoys.com</NavigateUrl> 
  <AlternateText>Wingtip Toys</AlternateText> 
  <Impressions>80</Impressions> 
  <Keyword>Topic2</Keyword> 
 </Ad> 
</Advertisements> 

Uwagi

W tym temacie:In this topic:

WprowadzenieIntroduction

Użyj AdRotator kontrolki, aby wyświetlić losowo wybrany transparent anonsu na stronie sieci Web.Use the AdRotator control to display a randomly selected advertisement banner on the Web page. Wyświetlany anons zmienia się za każdym razem, gdy strona zostanie odświeżona.The displayed advertisement changes whenever the page refreshes.

Informacje anonsu są przechowywane w osobnym pliku XML.Advertisement information is stored in a separate XML file. Plik XML umożliwia zachowanie listy anonsów i skojarzonych z nimi atrybutów.The XML file allows you to maintain a list of advertisements and their associated attributes. Atrybuty obejmują ścieżkę do obrazu do wyświetlenia, adres URL do połączenia po kliknięciu kontrolki, tekst alternatywny wyświetlany, gdy obraz nie jest dostępny, słowo kluczowe i częstotliwość anonsu.Attributes include the path to an image to display, the URL to link to when the control is clicked, the alternate text to display when the image is not available, a keyword, and the frequency of the advertisement. Informacje w tym pliku nie są weryfikowane przez AdRotator formant.Information in this file is not validated by the AdRotator control. Aby zapobiec wykonywaniu złośliwych skryptów przez usługi AD, należy zawsze sprawdzić dane przed ich zwolnieniem lub zaakceptować informacje o usługach AD tylko z zaufanych źródeł.To prevent ads from executing malicious scripts, you should always check the data before releasing it, or accept ad information only from trusted sources.

Aby zabezpieczyć plik anonsu przed nieautoryzowanym dostępem do Internetu, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:To secure your advertisement file from unauthorized Internet access, do one or more of the following:

 • Zapisz ją w katalogu App_Data, który jest skonfigurowany tak, aby odmówić dostępu do Internetu dla plików dowolnego typu.Store it in the App_Data directory, which is configured to deny Internet access for files of any type.

 • Zmień nazwę pliku na rozszerzenie, które nie jest. XML, i zamapuj rozszerzenie na HttpForbiddenHandler Web.config. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją w pliku Machine.config.Rename the file with an extension that is not .xml, and map the extension to the HttpForbiddenHandler in Web.config. For more information, see the section in your Machine.config file.

Alternatywą dla pliku XML jako źródła danych jest możliwość dostarczania informacji anonsu za pomocą zdarzenia wywołania zwrotnego.As an alternative to an XML file as the source of data, it is possible to provide advertisement information through a callback event. To zdarzenie może być również używane w połączeniu z plikiem XML, aby zwiększyć zachowanie AdRotator kontrolki, na przykład przekierowanie do innej strony.This event can also be used in combination with the XML file to extend the behavior of the AdRotator control, such as redirecting to another page. AdvertisementFileAby uzyskać dodatkowe informacje na temat formatu pliku, zobacz Właściwość.See the AdvertisementFile property for additional information on the file format.

Uwaga

Gdy buforowanie stron jest włączone, AdRotator formant nie jest buforowany.When page caching is enabled, an AdRotator control is not cached. Nowy anons jest wybierany za każdym razem, gdy odświeżana jest strona sieci Web.A new advertisement is selected whenever the Web page refreshes. Nie wybrano nowego anonsu, jednak jeśli podano procedurę obsługi zdarzeń dla AdCreated zdarzenia.A new advertisement is not selected, however, if you provide an event handler for the AdCreated event.

Format pliku anonsu XMLXML Advertisement File Format

AdRotatorKontrolka używa oddzielnego pliku anonsu XML do przechowywania informacji anonsu, takich jak lokalizacja obrazu do wyświetlenia i adres URL strony, z którą ma zostać utworzone połączenie.The AdRotator control uses a separate XML advertisement file to store the advertisement information, such as the location of the image to display and the URL of the page to link to. AdvertisementFileWłaściwość AdRotator kontrolki określa ścieżkę do tego pliku.The AdvertisementFile property of the AdRotator control specifies the path to this file.

Podczas tworzenia pliku anonsu otwierając i zamykając <Advertisements> Tagi, należy oznaczyć odpowiednio początek i koniec pliku.When creating the advertisement file, opening and closing <Advertisements> tags mark the beginning and the end of the file, respectively. Otwieranie i zamykanie <Ad> tagów oddziela każdy anons.Opening and closing <Ad> tags delimit each advertisement. Wszystkie anonse są zagnieżdżone między tagiem otwierającym i zamykającym <Advertisements> .All advertisements are nested between the opening and closing <Advertisements> tags. Jeśli plik zawiera wiele <Advertisements> tagów, tylko pierwszy zestaw <Advertisements> tagów w pliku zostanie przeanalizowany przez AdRotator formant.If the file contains multiple <Advertisements> tags, only the first set of <Advertisements> tags in the file will be parsed by the AdRotator control. Wszystkie inne <Advertisements> tagi zostaną zignorowane.All other <Advertisements> tags will be ignored.

Elementy danych dla każdego anonsu są zagnieżdżone między otwierającym i zamykającym <Ad> tagiem.The data elements for each advertisement are nested between the opening and closing <Ad> tags. Chociaż niektóre elementy danych są wstępnie zdefiniowane (takie jak ImageUrl i NavigateUrl ), można umieścić niestandardowe elementy między <Ad> tagami.Although certain data elements are predefined (such as ImageUrl and NavigateUrl), you can place custom elements between the <Ad> tags. Te elementy będą odczytywane przez AdRotator formant podczas analizy pliku.These elements will be read by the AdRotator control when it parses the file. Informacje są następnie przesyłane do AdCreated zdarzenia we AdProperties Właściwości dictionary.The information is then passed to the AdCreated event in the AdProperties dictionary property.

W poniższej tabeli wymieniono elementy danych, które są wstępnie zdefiniowane dla pliku anonsu XML.The following table lists the data elements that are predefined for the XML advertisement file.

ElementElement OpisDescription
ImageUrl Bezwzględny lub względny adres URL do pliku obrazu (opcjonalnie).The absolute or relative URL to an image file (optional).
NavigateUrl Adres URL strony, do której ma zostać utworzone połączenie, gdy użytkownik kliknie pozycję AD (opcjonalnie).The URL of a page to link to if the user clicks the ad (optional). Uwaga: Jeśli ten element nie jest ustawiony, HRef Właściwość nie jest renderowana w tagu zakotwiczenia.Note: If this element is not set, the HRef property is not rendered on the anchor tag.
Height Wysokość obrazu (w pikselach) (opcjonalnie).The height of the image, in pixels (optional).
Width Szerokość obrazu (w pikselach) (opcjonalnie).The width of the image, in pixels (optional).
AlternateText Tekst wyświetlany w miejscu obrazu, gdy obraz określony przez ImageUrl Właściwość nie jest dostępny (opcjonalnie).The text display in place of the image when the image specified by the ImageUrl property is not available (optional).

W niektórych przeglądarkach ten tekst jest również wyświetlany jako ToolTip dla anonsu.In some browsers, this text also appears as a ToolTip for the advertisement.
Keyword Kategoria anonsu (na przykład "komputery"), którą można filtrować według (opcjonalnie).A category for the advertisement (for example, "computers") that you can filter by (optional).
Impressions Liczba wskazująca ważność usługi AD w harmonogramie obrotu względem innych reklam w pliku (opcjonalnie).A number that indicates the importance of the ad in the schedule of rotation relative to the other ads in the file (optional).

Im większa liczba, tym częściej jest wyświetlana wartość AD.The larger the number, the more often the ad is displayed. Suma wszystkich <Impressions> wartości w pliku XML nie może przekraczać 2 047 999 999.The total of all <Impressions> values in the XML file cannot exceed 2,047,999,999. Jeśli tak, AdRotator formant zgłasza wyjątek czasu wykonywania.If it does, the AdRotator control throws a run-time exception.

Poniższy przykład pokazuje format pliku anonsu XML.The following example shows the format for the XML advertisement file.

<Advertisements> 
 <Ad> 
  <ImageUrl> 
   URL of image to display for Advertisement #1 
  </ImageUrl> 
  <NavigateUrl> 
   URL of page to link to for Advertisement #1 
  </NavigateUrl> 
  <AlternateText> 
   Text to show as a ToolTip for Advertisement #1 
  </AlternateText> 
  <Keyword> 
   Keyword used to filter for Advertisement #1 
  </Keyword> 
  <Impressions> 
    Relative importance of Advertisement #1 
  </Impressions> 
  <CustomInformation> 
   Custom Data about Advertisement #1 
  </CustomInformation> 
 </Ad> 
</Advertisements> 

Składnia deklaracyjnaDeclarative Syntax

<asp:AdRotator 
    AccessKey="string" 
    AdvertisementFile="uri" 
    AlternateTextField="string" 
    BackColor="color name|#dddddd" 
    BorderColor="color name|#dddddd" 
    BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid|Double|Groove|Ridge| 
    Inset|Outset" 
    BorderWidth="size" 
    CssClass="string" 
    DataMember="string" 
    DataSource="string" 
    DataSourceID="string" 
    Enabled="True|False" 
    EnableTheming="True|False" 
    EnableViewState="True|False" 
    ForeColor="color name|#dddddd" 
    Height="size" 
    ID="string" 
    ImageUrlField="string" 
    KeywordFilter="string" 
    NavigateUrlField="string" 
    OnAdCreated="AdCreated event handler" 
    OnDataBinding="DataBinding event handler" 
    OnDataBound="DataBound event handler" 
    OnDisposed="Disposed event handler" 
    OnInit="Init event handler" 
    OnLoad="Load event handler" 
    OnPreRender="PreRender event handler" 
    OnUnload="Unload event handler" 
    runat="server" 
    SkinID="string" 
    Style="string" 
    TabIndex="integer" 
    Target="string|_blank|_parent|_search|_self|_top" 
    ToolTip="string" 
    Visible="True|False" 
    Width="size" 
/> 

Konstruktory

AdRotator()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy AdRotator.Initializes a new instance of the AdRotator class.

Właściwości

AccessKey

Pobiera lub ustawia klucz dostępu, który umożliwia szybkie przejście do kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the access key that allows you to quickly navigate to the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
Adapter

Pobiera kartę specyficzną dla przeglądarki dla kontrolki.Gets the browser-specific adapter for the control.

(Odziedziczone po Control)
AdvertisementFile

Pobiera lub ustawia ścieżkę do pliku XML, który zawiera informacje o anonsie.Gets or sets the path to an XML file that contains advertisement information.

AlternateTextField

Pobiera lub ustawia niestandardowe pole danych, które ma być używane zamiast AlternateText atrybutu anonsu.Gets or sets a custom data field to use in place of the AlternateText attribute for an advertisement.

AppRelativeTemplateSourceDirectory

Pobiera lub ustawia katalog wirtualny względem aplikacji Page lub UserControl obiekt, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets the application-relative virtual directory of the Page or UserControl object that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
Attributes

Pobiera kolekcję dowolnych atrybutów (tylko do renderowania), które nie odpowiadają właściwościom kontrolki.Gets the collection of arbitrary attributes (for rendering only) that do not correspond to properties on the control.

(Odziedziczone po WebControl)
BackColor

Pobiera lub ustawia kolor tła kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the background color of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
BindingContainer

Pobiera formant, który zawiera powiązanie danych tego formantu.Gets the control that contains this control's data binding.

(Odziedziczone po Control)
BorderColor

Pobiera lub ustawia kolor obramowania kontrolki sieci Web.Gets or sets the border color of the Web control.

(Odziedziczone po WebControl)
BorderStyle

Pobiera lub ustawia styl obramowania kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the border style of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
BorderWidth

Pobiera lub ustawia szerokość obramowania kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the border width of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
ChildControlsCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy zostały utworzone formanty podrzędne kontrolki serwera.Gets a value that indicates whether the server control's child controls have been created.

(Odziedziczone po Control)
ClientID

Pobiera identyfikator formantu dla znacznika HTML, który jest generowany przez ASP.NET.Gets the control ID for HTML markup that is generated by ASP.NET.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDMode

Pobiera lub ustawia algorytm używany do generowania wartości ClientID właściwości.Gets or sets the algorithm that is used to generate the value of the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDSeparator

Pobiera wartość znaku reprezentującą znak separatora używany we ClientID właściwości.Gets a character value representing the separator character used in the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
Context

Pobiera HttpContext obiekt skojarzony z kontrolką serwera dla bieżącego żądania sieci Web.Gets the HttpContext object associated with the server control for the current Web request.

(Odziedziczone po Control)
Controls

Pobiera ControlCollection obiekt reprezentujący kontrolki podrzędne dla określonej kontrolki serwera w hierarchii interfejsu użytkownika.Gets a ControlCollection object that represents the child controls for a specified server control in the UI hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
ControlStyle

Pobiera styl kontrolki serwera sieci Web.Gets the style of the Web server control. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
ControlStyleCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy Style obiekt został utworzony dla ControlStyle właściwości.Gets a value indicating whether a Style object has been created for the ControlStyle property. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is primarily used by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
CssClass

Pobiera lub ustawia klasę kaskadowego arkusza stylów (CSS) renderowaną przez formant serwera sieci Web na kliencie.Gets or sets the Cascading Style Sheet (CSS) class rendered by the Web server control on the client.

(Odziedziczone po WebControl)
DataItemContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataItemContainer .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataItemContainer.

(Odziedziczone po Control)
DataKeysContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataKeysControl .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataKeysControl.

(Odziedziczone po Control)
DataMember

Pobiera lub ustawia nazwę listy danych, z którą powiązany jest formant powiązany z danymi, w przypadkach, gdy źródło danych zawiera więcej niż jedną odrębną listę elementów danych.Gets or sets the name of the list of data that the data-bound control binds to, in cases where the data source contains more than one distinct list of data items.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
DataSource

Pobiera lub ustawia obiekt, z którego formant powiązany z danymi pobiera swoją listę elementów danych.Gets or sets the object from which the data-bound control retrieves its list of data items.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
DataSourceID

Pobiera lub ustawia identyfikator formantu, z którego formant powiązany z danymi pobiera listę elementów danych.Gets or sets the ID of the control from which the data-bound control retrieves its list of data items.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
DataSourceObject

Pobiera obiekt, który implementuje IDataSource interfejs, który zapewnia dostęp do zawartości danych obiektu.Gets an object that implements the IDataSource interface, which provides access to the object's data content.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest używana na powierzchni projektowej.Gets a value indicating whether a control is being used on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
Enabled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant serwera sieci Web jest włączony.Gets or sets a value indicating whether the Web server control is enabled.

(Odziedziczone po WebControl)
EnableTheming

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy motywy stosują się do tej kontrolki.Gets or sets a value indicating whether themes apply to this control.

(Odziedziczone po WebControl)
EnableViewState

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant serwera utrzymuje stan widoku, oraz stan widoku wszystkich formantów podrzędnych, które zawiera, do żądającego klienta.Gets or sets a value indicating whether the server control persists its view state, and the view state of any child controls it contains, to the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
Events

Pobiera listę delegatów obsługi zdarzeń dla formantu.Gets a list of event handler delegates for the control. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

(Odziedziczone po Control)
Font

Pobiera właściwości czcionki skojarzone z kontrolką transparentu anonsu.Gets the font properties associated with the advertisement banner control.

ForeColor

Pobiera lub ustawia kolor pierwszego planu (zazwyczaj kolor tekstu) kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the foreground color (typically the color of the text) of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
HasAttributes

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka ma ustawione atrybuty.Gets a value indicating whether the control has attributes set.

(Odziedziczone po WebControl)
HasChildViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżące kontrolki formantu serwera mają jakiekolwiek zapisane ustawienia stanu widoku.Gets a value indicating whether the current server control's child controls have any saved view-state settings.

(Odziedziczone po Control)
Height

Pobiera lub ustawia wysokość kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the height of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
ID

Pobiera lub ustawia identyfikator programowy przypisany do kontrolki serwerowej.Gets or sets the programmatic identifier assigned to the server control.

(Odziedziczone po Control)
IdSeparator

Pobiera znak używany do oddzielania identyfikatorów kontroli.Gets the character used to separate control identifiers.

(Odziedziczone po Control)
ImageUrlField

Pobiera lub ustawia niestandardowe pole danych, które ma być używane zamiast ImageUrl atrybutu anonsu.Gets or sets a custom data field to use in place of the ImageUrl attribute for an advertisement.

Initialized

Pobiera wartość wskazującą, czy formant powiązany z danymi został zainicjowany.Gets a value indicating whether the data-bound control has been initialized.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
IsBoundUsingDataSourceID

Pobiera wartość wskazującą, czy DataSourceID Właściwość jest ustawiona.Gets a value indicating whether the DataSourceID property is set.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
IsChildControlStateCleared

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolki zawarte w tym formancie mają stan kontroli.Gets a value indicating whether controls contained within this control have control state.

(Odziedziczone po Control)
IsDataBindingAutomatic

Pobiera wartość wskazującą, czy powiązanie danych jest automatyczne.Gets a value that indicates whether data binding is automatic.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
IsEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest włączona.Gets a value indicating whether the control is enabled.

(Odziedziczone po WebControl)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy formant serwera zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value that indicates whether the server control is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po Control)
IsUsingModelBinders

Pobiera wartość wskazującą, czy powiązanie modelu jest w użyciu.Gets a value that indicates whether model binding is in use.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
IsViewStateEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy stan widoku jest włączony dla tego formantu.Gets a value indicating whether view state is enabled for this control.

(Odziedziczone po Control)
ItemType

Pobiera lub ustawia nazwę typu elementu danych dla powiązania danych o jednoznacznie określonym typie.Gets or sets the name of the data item type for strongly typed data binding.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
KeywordFilter

Pobiera lub ustawia słowo kluczowe kategorii w celu filtrowania określonych typów anonsów w pliku anonsu XML.Gets or sets a category keyword to filter for specific types of advertisements in the XML advertisement file.

LoadViewStateByID

Pobiera wartość wskazującą, czy formant uczestniczy w ładowaniu stanu widoku przez ID zamianę na indeks.Gets a value indicating whether the control participates in loading its view state by ID instead of index.

(Odziedziczone po Control)
NamingContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazw kontrolki serwera, który tworzy unikatową przestrzeń nazw do rozróżniania między kontrolkami serwera z tą samą ID wartością właściwości.Gets a reference to the server control's naming container, which creates a unique namespace for differentiating between server controls with the same ID property value.

(Odziedziczone po Control)
NavigateUrlField

Pobiera lub ustawia niestandardowe pole danych, które ma być używane zamiast NavigateUrl atrybutu anonsu.Gets or sets a custom data field to use in place of the NavigateUrl attribute for an advertisement.

Page

Pobiera odwołanie do Page wystąpienia, które zawiera formant serwera.Gets a reference to the Page instance that contains the server control.

(Odziedziczone po Control)
Parent

Pobiera odwołanie do kontrolki nadrzędnej kontrolki serwera w hierarchii formantów strony.Gets a reference to the server control's parent control in the page control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
RenderingCompatibility

Pobiera wartość określającą ASP.NET wersję, która będzie zgodna z językiem HTML.Gets a value that specifies the ASP.NET version that rendered HTML will be compatible with.

(Odziedziczone po Control)
RequiresDataBinding

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy DataBind() Metoda powinna być wywoływana.Gets or sets a value indicating whether the DataBind() method should be called.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
SelectArguments

Pobiera DataSourceSelectArguments obiekt, który jest wykorzystywany przez formant powiązany z danymi podczas pobierania danych z kontrolki źródła danych.Gets a DataSourceSelectArguments object that the data-bound control uses when retrieving data from a data source control.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
SelectMethod

Nazwa metody, która ma zostać wywołana w celu odczytu danych.The name of the method to call in order to read data.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
Site

Pobiera informacje o kontenerze, który hostuje bieżącą kontrolkę, gdy jest renderowany na powierzchni projektowej.Gets information about the container that hosts the current control when rendered on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
SkinID

Pobiera lub ustawia skórkę, która ma zostać zastosowana do kontrolki.Gets or sets the skin to apply to the control.

(Odziedziczone po WebControl)
Style

Pobiera kolekcję atrybutów tekstu, które będą renderowane jako atrybut stylu na zewnętrznym tagu kontrolki serwera sieci Web.Gets a collection of text attributes that will be rendered as a style attribute on the outer tag of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
SupportsDisabledAttribute

Pobiera wartość wskazującą, czy formant powinien ustawić disabled atrybut renderowanego elementu HTML na "Disabled", gdy właściwość kontrolki IsEnabled ma wartość false .Gets a value that indicates whether the control should set the disabled attribute of the rendered HTML element to "disabled" when the control's IsEnabled property is false.

(Odziedziczone po WebControl)
SupportsDisabledAttribute

Pobiera wartość wskazującą, czy formant powinien ustawić disabled atrybut renderowanego elementu HTML na "Disabled", gdy właściwość kontrolki IsEnabled ma wartość false .Gets a value that indicates whether the control should set the disabled attribute of the rendered HTML element to "disabled" when the control's IsEnabled property is false.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
TabIndex

Pobiera lub ustawia indeks karty dla kontrolki serwer sieci Web.Gets or sets the tab index of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
TagKey

Pobiera tag HTML dla AdRotator formantu.Gets the HTML tag for the AdRotator control.

TagKey

Pobiera HtmlTextWriterTag wartość odpowiadającą tej kontrolce serwera sieci Web.Gets the HtmlTextWriterTag value that corresponds to this Web server control. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
TagName

Pobiera nazwę tagu kontrolki.Gets the name of the control tag. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
Target

Pobiera lub ustawia nazwę okna przeglądarki lub ramki, która wyświetla zawartość strony sieci Web połączonej z, gdy AdRotator formant zostanie kliknięty.Gets or sets the name of the browser window or frame that displays the contents of the Web page linked to when the AdRotator control is clicked.

TemplateControl

Pobiera lub ustawia odwołanie do szablonu, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets a reference to the template that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
TemplateSourceDirectory

Pobiera katalog wirtualny Page lub zawierający UserControl bieżącą kontrolkę serwerową.Gets the virtual directory of the Page or UserControl that contains the current server control.

(Odziedziczone po Control)
ToolTip

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad kontrolką serwera sieci Web.Gets or sets the text displayed when the mouse pointer hovers over the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
UniqueID

Pobiera unikatowy, hierarchicznie kwalifikowany identyfikator dla AdRotator kontrolki.Gets the unique, hierarchically qualified identifier for the AdRotator control.

UniqueID

Pobiera unikatowy, hierarchicznie kwalifikowany identyfikator dla kontrolki serwerowej.Gets the unique, hierarchically qualified identifier for the server control.

(Odziedziczone po Control)
ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant sprawdza dane wejściowe klienta z przeglądarki pod kątem potencjalnie niebezpiecznych wartości.Gets or sets a value that indicates whether the control checks client input from the browser for potentially dangerous values.

(Odziedziczone po Control)
ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku kontrolki serwera w wielu żądaniach na tej samej stronie.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a server control across multiple requests for the same page.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateIgnoresCase

Pobiera wartość wskazującą, czy w StateBag obiekcie nie jest rozróżniana wielkość liter.Gets a value that indicates whether the StateBag object is case-insensitive.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateMode

Pobiera lub ustawia tryb widoku stanu tego formantu.Gets or sets the view-state mode of this control.

(Odziedziczone po Control)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka serwera jest renderowana jako interfejs użytkownika na stronie.Gets or sets a value that indicates whether a server control is rendered as UI on the page.

(Odziedziczone po Control)
Width

Pobiera lub ustawia szerokość kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the width of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)

Metody

AddAttributesToRender(HtmlTextWriter)

Dodaje atrybuty HTML i style, które muszą być renderowane do określonego HtmlTextWriterTag .Adds HTML attributes and styles that need to be rendered to the specified HtmlTextWriterTag. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
AddedControl(Control, Int32)

Wywołuje się po dodaniu formantu podrzędnego do Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is added to the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
AddParsedSubObject(Object)

Powiadamia formant serwera o przeanalizowaniu elementu, XML lub HTML, a następnie dodaje element do obiektu formantu serwera ControlCollection .Notifies the server control that an element, either XML or HTML, was parsed, and adds the element to the server control's ControlCollection object.

(Odziedziczone po Control)
ApplyStyle(Style)

Kopiuje wszystkie niepuste elementy określonego stylu do kontrolki sieci Web, zastępując wszelkie istniejące elementy stylu formantu.Copies any nonblank elements of the specified style to the Web control, overwriting any existing style elements of the control. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is primarily used by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
ApplyStyleSheetSkin(Page)

Stosuje właściwości stylu zdefiniowane w arkuszu stylów strony do kontrolki.Applies the style properties defined in the page style sheet to the control.

(Odziedziczone po Control)
BeginRenderTracing(TextWriter, Object)

Rozpoczyna śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Begins design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
BuildProfileTree(String, Boolean)

Zbiera informacje o formancie serwera i dostarcza go do Trace właściwości, która będzie wyświetlana po włączeniu śledzenia dla strony.Gathers information about the server control and delivers it to the Trace property to be displayed when tracing is enabled for the page.

(Odziedziczone po Control)
ClearCachedClientID()

Ustawia wartość w pamięci podręcznej ClientID na null .Sets the cached ClientID value to null.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildControlState()

Usuwa informacje o stanie formantu dla kontrolek podrzędnych kontrolki serwerowej.Deletes the control-state information for the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildState()

Usuwa informacje o stanie widoku i kontroli dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state and control-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildViewState()

Usuwa informacje o stanie widoku dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearEffectiveClientIDMode()

Ustawia ClientIDMode Właściwość bieżącego wystąpienia kontrolki i wszystkich formantów podrzędnych na Inherit .Sets the ClientIDMode property of the current control instance and of any child controls to Inherit.

(Odziedziczone po Control)
ConfirmInitState()

Ustawia stan zainicjowany formantu powiązanego z danymi.Sets the initialized state of the data-bound control.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
CopyBaseAttributes(WebControl)

Kopiuje właściwości, które nie są hermetyzowane przez Style obiekt z określonej kontrolki serwera sieci Web do kontrolki serwera sieci Web, z której ta metoda jest wywoływana.Copies the properties not encapsulated by the Style object from the specified Web server control to the Web server control that this method is called from. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
CreateChildControls()

Wywoływane przez platformę strony ASP.NET w celu powiadomienia formantów serwera, które używają implementacji opartej na kompozycjach, do tworzenia wszelkich formantów podrzędnych, które zawierają w przygotowaniu do ponownego ogłaszania lub renderowania.Called by the ASP.NET page framework to notify server controls that use composition-based implementation to create any child controls they contain in preparation for posting back or rendering.

(Odziedziczone po Control)
CreateControlCollection()

Tworzy nowy ControlCollection obiekt do przechowywania formantów podrzędnych (zarówno literału, jak i serwera) formantu serwera.Creates a new ControlCollection object to hold the child controls (both literal and server) of the server control.

CreateControlCollection()

Tworzy nowy ControlCollection obiekt do przechowywania formantów podrzędnych (zarówno literału, jak i serwera) formantu serwera.Creates a new ControlCollection object to hold the child controls (both literal and server) of the server control.

(Odziedziczone po Control)
CreateControlStyle()

Tworzy obiekt Style, który jest używany wewnętrznie przez WebControl klasę do implementowania wszystkich właściwości związanych z stylem.Creates the style object that is used internally by the WebControl class to implement all style related properties. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
CreateDataSourceSelectArguments()

Tworzy obiekt domyślny DataSourceSelectArguments używany przez kontrolkę powiązaną z danymi, jeśli nie określono żadnych argumentów.Creates a default DataSourceSelectArguments object used by the data-bound control if no arguments are specified.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
DataBind()

Tworzy powiązanie źródła danych z wywołaną kontrolką serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls.

(Odziedziczone po Control)
DataBind()

Tworzy powiązanie źródła danych z wywołaną kontrolką serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
DataBind(Boolean)

Tworzy powiązanie źródła danych z wywoływanym formantem serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi z opcją podniesienia poziomu DataBinding zdarzenia.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls with an option to raise the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
DataBindChildren()

Tworzy powiązanie źródła danych z kontrolkami podrzędnymi formantu serwera.Binds a data source to the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
Dispose()

Umożliwia formantowi serwera przeprowadzenie końcowego oczyszczania przed jego zwolnieniem z pamięci.Enables a server control to perform final clean up before it is released from memory.

(Odziedziczone po Control)
EndRenderTracing(TextWriter, Object)

Przerywa śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Ends design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
EnsureChildControls()

Określa, czy formant serwera zawiera kontrolki podrzędne.Determines whether the server control contains child controls. Jeśli tak nie jest, tworzy kontrolki podrzędne.If it does not, it creates child controls.

(Odziedziczone po Control)
EnsureDataBound()

Wywołuje DataBind() metodę, jeśli DataSourceID Właściwość jest ustawiona, a formant powiązany z danymi jest oznaczony, aby wymagać powiązania.Calls the DataBind() method if the DataSourceID property is set and the data-bound control is marked to require binding.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
EnsureID()

Tworzy identyfikator dla kontrolek, które nie mają przypisanego identyfikatora.Creates an identifier for controls that do not have an identifier assigned.

(Odziedziczone po Control)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
FindControl(String)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określonym id parametrem.Searches the current naming container for a server control with the specified id parameter.

(Odziedziczone po Control)
FindControl(String, Int32)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określoną id i liczbą całkowitą, która jest określona w pathOffset parametrze, który ułatwia wyszukiwanie.Searches the current naming container for a server control with the specified id and an integer, specified in the pathOffset parameter, which aids in the search. Nie należy przesłaniać tej wersji FindControl metody.You should not override this version of the FindControl method.

(Odziedziczone po Control)
Focus()

Ustawia fokus wprowadzania dla kontrolki.Sets input focus to a control.

(Odziedziczone po Control)
GetData()

Pobiera DataSourceView obiekt, który jest wykorzystywany przez formant powiązany z danymi do wykonywania operacji na danych.Retrieves a DataSourceView object that the data-bound control uses to perform data operations.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
GetDataSource()

Pobiera IDataSource interfejs, z którym skojarzona jest kontrolka powiązane z danymi, jeśli istnieje.Retrieves the IDataSource interface that the data-bound control is associated with, if any.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
GetDesignModeState()

Pobiera dane czasu projektowania dla kontrolki.Gets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetRouteUrl(Object)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, Object)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetUniqueIDRelativeTo(Control)

Zwraca przedznaczoną część UniqueID właściwości określonej kontrolki.Returns the prefixed portion of the UniqueID property of the specified control.

(Odziedziczone po Control)
HasControls()

Określa, czy formant serwera zawiera wszystkie kontrolki podrzędne.Determines if the server control contains any child controls.

(Odziedziczone po Control)
HasEvents()

Zwraca wartość wskazującą czy zdarzenia są rejestrowane dla kontrolki lub wszelkich formantów podrzędnych.Returns a value indicating whether events are registered for the control or any child controls.

(Odziedziczone po Control)
IsLiteralContent()

Określa, czy formant serwera przechowuje tylko zawartość literału.Determines if the server control holds only literal content.

(Odziedziczone po Control)
LoadControlState(Object)

Przywraca informacje o stanie kontroli z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveControlState() metodę.Restores control-state information from a previous page request that was saved by the SaveControlState() method.

(Odziedziczone po Control)
LoadViewState(Object)

Przywraca informacje o stanie widoku z poprzedniego żądania, które zostało zapisane przy użyciu SaveViewState() metody.Restores view-state information from a previous request that was saved with the SaveViewState() method.

(Odziedziczone po WebControl)
LoadViewState(Object)

Przywraca informacje o stanie widoku z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveViewState() metodę.Restores view-state information from a previous page request that was saved by the SaveViewState() method.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
MapPathSecure(String)

Pobiera ścieżkę fizyczną, do której jest mapowana ścieżka wirtualna (absolutna lub względna).Retrieves the physical path that a virtual path, either absolute or relative, maps to.

(Odziedziczone po Control)
MarkAsDataBound()

Ustawia stan formantu w stanie widoku jako pomyślnie powiązany z danymi.Sets the state of the control in view state as successfully bound to data.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
MergeStyle(Style)

Kopiuje wszystkie niepuste elementy określonego stylu do kontrolki sieci Web, ale nie zastępuje żadnych istniejących elementów stylu formantu.Copies any nonblank elements of the specified style to the Web control, but will not overwrite any existing style elements of the control. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
OnAdCreated(AdCreatedEventArgs)

Podnosi AdCreated zdarzenie dla AdRotator kontrolki.Raises the AdCreated event for the AdRotator control.

OnBubbleEvent(Object, EventArgs)

Określa, czy zdarzenie dla formantu serwera jest przenoszone do hierarchii kontroli serwera interfejsu użytkownika strony.Determines whether the event for the server control is passed up the page's UI server control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
OnCreatingModelDataSource(CreatingModelDataSourceEventArgs)

Podnosi CreatingModelDataSource zdarzenie.Raises the CreatingModelDataSource event.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
OnDataBinding(EventArgs)

Podnosi DataBinding zdarzenie.Raises the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
OnDataBound(EventArgs)

Podnosi DataBound zdarzenie.Raises the DataBound event.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
OnDataPropertyChanged()

Ponownie wiąże kontrolkę powiązaną z danymi ze swoimi danymi po zmianie jednego ze podstawowych właściwości identyfikacji źródła danych.Rebinds the data-bound control to its data after one of the base data source identification properties changes.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
OnDataSourceViewChanged(Object, EventArgs)

Podnosi DataSourceViewChanged zdarzenie.Raises the DataSourceViewChanged event.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
OnInit(EventArgs)

Podnosi Init zdarzenie.Raises the Init event.

OnInit(EventArgs)

Podnosi Init zdarzenie.Raises the Init event.

(Odziedziczone po Control)
OnLoad(EventArgs)

Podnosi Load zdarzenie.Raises the Load event.

(Odziedziczone po Control)
OnLoad(EventArgs)

Obsługuje Load zdarzenie.Handles the Load event.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
OnPagePreLoad(Object, EventArgs)

Ustawia stan zainicjowany formantu powiązanego z danymi przed załadowaniem formantu.Sets the initialized state of the data-bound control before the control is loaded.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
OnPreRender(EventArgs)

Pobiera informacje anonsu do renderowania przez wyszukanie danych pliku lub wywołanie zdarzenia użytkownika.Gets the advertisement information for rendering by looking up the file data or calling the user event.

OnUnload(EventArgs)

Podnosi Unload zdarzenie.Raises the Unload event.

(Odziedziczone po Control)
OpenFile(String)

Pobiera informacje Stream używane do odczytu pliku.Gets a Stream used to read a file.

(Odziedziczone po Control)
PerformDataBinding(IEnumerable)

Tworzy powiązanie określonego źródła danych z AdRotator kontrolką.Binds the specified data source to the AdRotator control.

PerformSelect()

Pobiera dane anonsu ze skojarzonego źródła danych.Retrieves the advertisement data from the associated data source.

RaiseBubbleEvent(Object, EventArgs)

Przypisuje wszystkie źródła zdarzenia i informacje do elementu nadrzędnego formantu.Assigns any sources of the event and its information to the control's parent.

(Odziedziczone po Control)
RemovedControl(Control)

Wywoływana po usunięciu formantu podrzędnego z Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is removed from the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
Render(HtmlTextWriter)

Wyświetla AdRotator kontrolkę na kliencie.Displays the AdRotator control on the client.

RenderBeginTag(HtmlTextWriter)

Renderuje tag otwierającego HTML kontrolki do określonego składnika zapisywania.Renders the HTML opening tag of the control to the specified writer. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
RenderChildren(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość elementu podrzędnego kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość, która ma być renderowana na kliencie.Outputs the content of a server control's children to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

(Odziedziczone po Control)
RenderContents(HtmlTextWriter)

Renderuje zawartość kontrolki do określonego składnika zapisywania.Renders the contents of the control to the specified writer. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
RenderControl(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu i przechowuje informacje o śledzeniu dla kontrolki, jeśli śledzenie jest włączone.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object and stores tracing information about the control if tracing is enabled.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter, ControlAdapter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu za pomocą podanego ControlAdapter obiektu.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object using a provided ControlAdapter object.

(Odziedziczone po Control)
RenderEndTag(HtmlTextWriter)

Renderuje tag zamykający HTML kontrolki do określonego składnika zapisywania.Renders the HTML closing tag of the control into the specified writer. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
ResolveAdapter()

Pobiera adapter sterowania odpowiedzialny za renderowanie określonego formantu.Gets the control adapter responsible for rendering the specified control.

(Odziedziczone po Control)
ResolveClientUrl(String)

Pobiera adres URL, który może być używany przez przeglądarkę.Gets a URL that can be used by the browser.

(Odziedziczone po Control)
ResolveUrl(String)

Konwertuje adres URL na taki, który jest używany na żądającym klienta.Converts a URL into one that is usable on the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
SaveControlState()

Zapisuje wszelkie zmiany stanu formantu serwera, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any server control state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po Control)
SaveViewState()

Zapisuje wszystkie Stany, które zostały zmodyfikowane po TrackViewState() wywołaniu metody.Saves any state that was modified after the TrackViewState() method was invoked.

(Odziedziczone po WebControl)
SaveViewState()

Zapisuje wszystkie zmiany stanu widoku, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any view-state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
SetDesignModeState(IDictionary)

Ustawia dane czasu projektowania dla kontrolki.Sets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
SetRenderMethodDelegate(RenderMethod)

Przypisuje delegata programu obsługi zdarzeń, aby renderować formant serwera i jego zawartość w jego formancie nadrzędnym.Assigns an event handler delegate to render the server control and its content into its parent control.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the trace data key and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu obiektu śledzenia, klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the traced object, the trace data key, and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
TrackViewState()

Powoduje, że formant śledzi zmiany stanu widoku, aby mogły być przechowywane we ViewState właściwości obiektu.Causes the control to track changes to its view state so they can be stored in the object's ViewState property.

(Odziedziczone po WebControl)
TrackViewState()

Powoduje, że zmiany stanu widoku kontrolki są śledzone, tak aby mogły być przechowywane w obiekcie formantu StateBag .Causes view-state changes to the control to be tracked so they can be stored in the control's StateBag object.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
ValidateDataSource(Object)

Sprawdza, czy obiekt, z którym powiązany jest formant powiązany z danymi, może współdziałać z.Verifies that the object a data-bound control binds to is one it can work with.

(Odziedziczone po DataBoundControl)

Zdarzenia

AdCreated

Występuje raz na podróż do serwera po utworzeniu kontrolki, ale przed renderowaniem strony.Occurs once per round trip to the server after the creation of the control, but before the page is rendered.

CallingDataMethods

Występuje, gdy metody danych są wywoływane.Occurs when data methods are being called.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
CreatingModelDataSource

Występuje, gdy ModelDataSource obiekt jest tworzony.Occurs when the ModelDataSource object is being created.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
DataBinding

Występuje, gdy formant serwera wiąże się ze źródłem danych.Occurs when the server control binds to a data source.

(Odziedziczone po Control)
DataBound

Występuje po powiązaniu formantu serwera ze źródłem danych.Occurs after the server control binds to a data source.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
Disposed

Występuje, gdy formant serwera zostanie wystawiony z pamięci, który jest ostatnim etapem cyklu życia formantu serwera, gdy zażądano strony ASP.NET.Occurs when a server control is released from memory, which is the last stage of the server control lifecycle when an ASP.NET page is requested.

(Odziedziczone po Control)
Init

Występuje po zainicjowaniu formantu serwera, który jest pierwszym krokiem w jego cyklu życia.Occurs when the server control is initialized, which is the first step in its lifecycle.

(Odziedziczone po Control)
Load

Występuje, gdy kontrolka serwera jest załadowana do Page obiektu.Occurs when the server control is loaded into the Page object.

(Odziedziczone po Control)
PreRender

Występuje po Control załadowaniu obiektu, ale przed renderowaniem.Occurs after the Control object is loaded but prior to rendering.

(Odziedziczone po Control)
Unload

Występuje, gdy formant serwera zostanie zwolniony z pamięci.Occurs when the server control is unloaded from memory.

(Odziedziczone po Control)

Jawne implementacje interfejsu

IAttributeAccessor.GetAttribute(String)

Pobiera atrybut kontrolki sieci Web o podanej nazwie.Gets an attribute of the Web control with the specified name.

(Odziedziczone po WebControl)
IAttributeAccessor.SetAttribute(String, String)

Ustawia atrybut formantu sieci Web na określoną nazwę i wartość.Sets an attribute of the Web control to the specified name and value.

(Odziedziczone po WebControl)
IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ControlBuilder .For a description of this member, see ControlBuilder.

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetDesignModeState() .For a description of this member, see GetDesignModeState().

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetDesignModeState(IDictionary) .For a description of this member, see SetDesignModeState(IDictionary).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetOwnerControl(Control) .For a description of this member, see SetOwnerControl(Control).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.UserData

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz UserData .For a description of this member, see UserData.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.DataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz DataBindings .For a description of this member, see DataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasDataBindings .For a description of this member, see HasDataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.Expressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Expressions .For a description of this member, see Expressions.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.HasExpressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasExpressions .For a description of this member, see HasExpressions.

(Odziedziczone po Control)
IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz AddParsedSubObject(Object) .For a description of this member, see AddParsedSubObject(Object).

(Odziedziczone po Control)

Metody rozszerzania

EnablePersistedSelection(BaseDataBoundControl)
Nieaktualne.

Umożliwia trwałe zaznaczenie w kontrolkach danych, które obsługują Zaznaczanie i stronicowanie.Enables selection to be persisted in data controls that support selection and paging.

FindDataSourceControl(Control)

Zwraca źródło danych skojarzone z kontrolką danych dla określonej kontrolki.Returns the data source that is associated with the data control for the specified control.

FindFieldTemplate(Control, String)

Zwraca szablon pola dla określonej kolumny w kontenerze nazewnictwa określonego formantu.Returns the field template for the specified column in the specified control's naming container.

FindMetaTable(Control)

Zwraca obiekt obiektu z tabeli dla kontrolki zawierającej dane.Returns the metatable object for the containing data control.

Dotyczy

Zobacz też