BaseDataBoundControl.EnsureDataBound Metoda

Definicja

Wywołuje DataBind() metodę, jeśli DataSourceID Właściwość jest ustawiona, a formant powiązany z danymi jest oznaczony, aby wymagać powiązania.Calls the DataBind() method if the DataSourceID property is set and the data-bound control is marked to require binding.

protected:
 virtual void EnsureDataBound();
protected virtual void EnsureDataBound ();
abstract member EnsureDataBound : unit -> unit
override this.EnsureDataBound : unit -> unit
Protected Overridable Sub EnsureDataBound ()

Uwagi

EnsureDataBoundMetoda jest wywoływana w trakcie OnPreRender metody, aby wywołać metodę, DataBind Jeśli formant powiązany z danymi nie jest jeszcze powiązany.The EnsureDataBound method is called during the OnPreRender method, to call the DataBind method if the data-bound control is not yet bound.

Jest to ten sam wzorzec zachowania, który BaseDataList (z których klas, takich jak DataGrid pochodne) i Repeater klasy są zgodne.This is the same behavior pattern that the BaseDataList (from which classes such as DataGrid are derived) and Repeater classes follow. EnsureDataBoundMetoda może być również wywoływana podczas wywołań CreateChildControls LoadPostData metod i.The EnsureDataBound method might also be called during calls to CreateChildControls and LoadPostData methods.

Dotyczy

Zobacz też