BaseDataBoundControl.OnInit(EventArgs) Metoda

Definicja

Obsługuje Init zdarzenie.Handles the Init event.

protected public:
 override void OnInit(EventArgs ^ e);
protected internal override void OnInit (EventArgs e);
override this.OnInit : EventArgs -> unit
Protected Friend Overrides Sub OnInit (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsObiekt, który zawiera dane zdarzenia.An EventArgs object that contains the event data.

Uwagi

OnInitMetoda najpierw wywołuje metodę klasy bazowej OnInit , a następnie wywołuje OnPagePreLoad metodę, aby obsłużyć Page.PreLoad zdarzenie.The OnInit method first calls the base class OnInit method, and then calls the OnPagePreLoad method to handle the Page.PreLoad event. Ponadto, jeśli żądanie HTTP do strony jest włączonym wpisem zwrotnym i stanem widoku jest włączone, OnInit Metoda ustawia RequiresDataBinding Właściwość na true .Additionally, if the HTTP request to the page is a post back and view state is enabled, the OnInit method sets the RequiresDataBinding property to true.

Dotyczy

Zobacz też