BaseDataBoundControl.OnPreRender(EventArgs) Metoda

Definicja

Obsługuje PreRender zdarzenie.Handles the PreRender event.

protected public:
 override void OnPreRender(EventArgs ^ e);
protected internal override void OnPreRender (EventArgs e);
override this.OnPreRender : EventArgs -> unit
Protected Friend Overrides Sub OnPreRender (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsObiekt, który zawiera dane zdarzenia.An EventArgs object that contains the event data.

Uwagi

BaseDataBoundControlKlasa przesłania Control.OnPreRender procedurę obsługi zdarzeń do wywołania EnsureDataBound przed wywołaniem metody klasy bazowej OnPreRender .The BaseDataBoundControl class overrides the Control.OnPreRender event handler to call EnsureDataBound before calling the base class OnPreRender method.

Dotyczy

Zobacz też