BaseDataBoundControl.SupportsDisabledAttribute Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy formant powinien ustawić disabled atrybut renderowanego elementu HTML na "Disabled", gdy właściwość kontrolki IsEnabled ma wartość false .Gets a value that indicates whether the control should set the disabled attribute of the rendered HTML element to "disabled" when the control's IsEnabled property is false.

public:
 virtual property bool SupportsDisabledAttribute { bool get(); };
public override bool SupportsDisabledAttribute { get; }
member this.SupportsDisabledAttribute : bool
Public Overrides ReadOnly Property SupportsDisabledAttribute As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli RenderingCompatibility Właściwość wskazuje wersję ASP.NET niższą niż 4,0; w przeciwnym razie false .true if the RenderingCompatibility property indicates an ASP.NET version lower than 4.0; otherwise, false.

Uwagi

Ta właściwość wskazuje, w jaki sposób ASP.NET powinien renderować HTML dla kontrolki, gdy kontrolka jest wyłączona.This property indicates how ASP.NET should render HTML for a control when the control is disabled. Jeśli ta właściwość ma wartość true , ASP.NET renderuje disabled atrybut, gdy kontrolka jest wyłączona.If this property is true, ASP.NET renders a disabled attribute when a control is disabled. Jeśli ta właściwość ma wartość false , ASP.NET renderuje class atrybut, gdy kontrolka jest wyłączona.If this property is false, ASP.NET renders a class attribute when a control is disabled. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz WebControl.SupportsDisabledAttribute.For more information, see WebControl.SupportsDisabledAttribute.

Dotyczy

Zobacz też