BoundColumn Klasa

Definicja

Typ kolumny dla DataGrid formantu, który jest powiązany z polem w źródle danych.A column type for the DataGrid control that is bound to a field in a data source.

public ref class BoundColumn : System::Web::UI::WebControls::DataGridColumn
public class BoundColumn : System.Web.UI.WebControls.DataGridColumn
type BoundColumn = class
  inherit DataGridColumn
Public Class BoundColumn
Inherits DataGridColumn
Dziedziczenie
BoundColumn

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób używania BoundColumn typu kolumny w DataGrid kontrolce do wyświetlania pól w źródle danych.The following example demonstrates how to use a BoundColumn column type in the DataGrid control to display the fields in a data source.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script language="C#" runat="server">
 
   ICollection CreateDataSource() 
   {
     DataTable dt = new DataTable();
     DataRow dr;
 
     dt.Columns.Add(new DataColumn("IntegerValue", typeof(Int32)));
     dt.Columns.Add(new DataColumn("StringValue", typeof(string)));
     dt.Columns.Add(new DataColumn("CurrencyValue", typeof(double)));
 
     for (int i = 0; i < 9; i++) 
     {
      dr = dt.NewRow();
 
      dr[0] = i;
      dr[1] = "Item " + i.ToString();
      dr[2] = 1.23 * (i + 1);
 
      dt.Rows.Add(dr);
     }
 
     DataView dv = new DataView(dt);
     return dv;
   }
 
   void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
   {
 
     if (!IsPostBack) 
     {
      // Load this data only once.
      ItemsGrid.DataSource= CreateDataSource();
      ItemsGrid.DataBind();
     }
   }
 
  </script>
 
<head runat="server">
  <title>BoundColumn Example</title>
</head>
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3>BoundColumn Example</h3>
 
   <b>Product List</b>
 
   <asp:DataGrid id="ItemsGrid"
      BorderColor="black"
      BorderWidth="1"
      CellPadding="3"
      AutoGenerateColumns="false"
      runat="server">

     <HeaderStyle BackColor="#00aaaa">
     </HeaderStyle>

     <Columns>

      <asp:BoundColumn
         HeaderText="Number" 
         DataField="IntegerValue">
      </asp:BoundColumn>

      <asp:BoundColumn
         HeaderText="Description" 
         DataField="StringValue">
      </asp:BoundColumn>

      <asp:BoundColumn
         HeaderText="Price" 
         DataField="CurrencyValue" 
         DataFormatString="{0:c}">
      </asp:BoundColumn>

     </Columns>
 
   </asp:DataGrid>
 
  </form>
 
</body>
</html>

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script language="VB" runat="server">
  Function CreateDataSource() As ICollection
    Dim dt As New DataTable()
    Dim dr As DataRow
    
    dt.Columns.Add(New DataColumn("IntegerValue", GetType(Int32)))
    dt.Columns.Add(New DataColumn("StringValue", GetType(String)))
    dt.Columns.Add(New DataColumn("CurrencyValue", GetType(Double)))
    
    Dim i As Integer
    For i = 0 To 8
      dr = dt.NewRow()
      
      dr(0) = i
      dr(1) = "Item " + i.ToString()
      dr(2) = 1.23 *(i + 1)
      
      dt.Rows.Add(dr)
    Next i
    
    Dim dv As New DataView(dt)
    Return dv
  End Function 'CreateDataSource


  Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)
    
    If Not IsPostBack Then
      ' Load this data only once.
      ItemsGrid.DataSource = CreateDataSource()
      ItemsGrid.DataBind()
    End If
  End Sub 'Page_Load
  </script>
<head runat="server">
  <title>BoundColumn Example</title>
</head>
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3>BoundColumn Example</h3>
 
   <b>Product List</b>
 
   <asp:DataGrid id="ItemsGrid"
      BorderColor="black"
      BorderWidth="1"
      CellPadding="3"
      AutoGenerateColumns="false"
      runat="server">

     <HeaderStyle BackColor="#00aaaa">
     </HeaderStyle>

     <Columns>

      <asp:BoundColumn
         HeaderText="Number" 
         DataField="IntegerValue">
      </asp:BoundColumn>

      <asp:BoundColumn
         HeaderText="Description" 
         DataField="StringValue">
      </asp:BoundColumn>

      <asp:BoundColumn
         HeaderText="Price" 
         DataField="CurrencyValue" 
         DataFormatString="{0:c}">
      </asp:BoundColumn>

     </Columns>
 
   </asp:DataGrid>
 
  </form>
 
</body>
</html>

Uwagi

Użyj BoundColumn typu kolumny w DataGrid kontrolce, aby wyświetlić zawartość pola w źródle danych.Use the BoundColumn column type in a DataGrid control to display the contents of a field in the data source. Wartości są wymienione w jednej kolumnie.The values are listed in a single column. Pole jest połączone z BoundColumn , więc wszystkie aktualizacje w źródle danych będą odzwierciedlać w odpowiednich komórkach DataGrid formantu.The field is linked to the BoundColumn, so any updates in the data source will reflect in the corresponding cells of the DataGrid control.

Uwaga

Ten typ kolumny jest wartością domyślną dla DataGrid kontrolki.This column type is the default for the DataGrid control.

Aby kontrolować wygląd tej kolumny, użyj właściwości stylu DataGrid kontrolki.To control appearance of this column, use the style properties of the DataGrid control.

Przestroga

Tekst nie jest zakodowany w formacie HTML, zanim zostanie wyświetlony w BoundColumn .Text is not HTML encoded before it is displayed in the BoundColumn. Dzięki temu można osadzić skrypt w tagach HTML w tekście.This makes it possible to embed script within HTML tags in the text. Jeśli wartości w tej kolumnie pochodzą z danych wejściowych użytkownika, należy sprawdzić poprawność wartości, aby zmniejszyć liczbę luk w zabezpieczeniach.If the values for this column come from user input, be sure to validate the values to reduce security vulnerabilities.

Konstruktory

BoundColumn()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy BoundColumn.Initializes a new instance of the BoundColumn class.

Pola

thisExpr

Reprezentuje ciąg "!".Represents the string "!". To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only.

Właściwości

DataField

Pobiera lub ustawia nazwę pola ze źródła danych, które ma zostać powiązane z BoundColumn .Gets or sets the field name from the data source to bind to the BoundColumn.

DataFormatString

Pobiera lub ustawia ciąg, który określa format wyświetlania dla elementów w kolumnie.Gets or sets the string that specifies the display format for items in the column.

DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy kolumna jest w trybie projektowania.Gets a value that indicates whether the column is in design mode.

(Odziedziczone po DataGridColumn)
FooterStyle

Pobiera właściwości stylu sekcji stopki w kolumnie.Gets the style properties for the footer section of the column.

(Odziedziczone po DataGridColumn)
FooterText

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany w sekcji stopki w kolumnie.Gets or sets the text displayed in the footer section of the column.

(Odziedziczone po DataGridColumn)
HeaderImageUrl

Pobiera lub ustawia lokalizację obrazu, który ma być wyświetlany w sekcji nagłówka kolumny.Gets or sets the location of an image to display in the header section of the column.

(Odziedziczone po DataGridColumn)
HeaderStyle

Pobiera właściwości stylu sekcji nagłówka kolumny.Gets the style properties for the header section of the column.

(Odziedziczone po DataGridColumn)
HeaderText

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany w sekcji nagłówek kolumny.Gets or sets the text displayed in the header section of the column.

(Odziedziczone po DataGridColumn)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość określającą, czy DataGridColumn obiekt jest oznaczony do zapisania jego stanu.Gets a value that determines whether the DataGridColumn object is marked to save its state.

(Odziedziczone po DataGridColumn)
ItemStyle

Pobiera właściwości stylu dla komórek elementów w kolumnie.Gets the style properties for the item cells of the column.

(Odziedziczone po DataGridColumn)
Owner

Pobiera DataGrid kontrolkę, której członkiem jest kolumna.Gets the DataGrid control that the column is a member of.

(Odziedziczone po DataGridColumn)
ReadOnly

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy elementy w BoundColumn można edytować.Gets or sets a value that indicates whether the items in the BoundColumn can be edited.

SortExpression

Pobiera lub ustawia nazwę pola lub wyrażenia, które ma zostać przekazane do OnSortCommand(DataGridSortCommandEventArgs) metody w przypadku wybrania kolumny do sortowania.Gets or sets the name of the field or expression to pass to the OnSortCommand(DataGridSortCommandEventArgs) method when a column is selected for sorting.

(Odziedziczone po DataGridColumn)
ViewState

Pobiera StateBag obiekt, który umożliwia kolumnie pochodnej z DataGridColumn klasy przechowywanie jej właściwości.Gets the StateBag object that allows a column derived from the DataGridColumn class to store its properties.

(Odziedziczone po DataGridColumn)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kolumna jest widoczna w DataGrid formancie.Gets or sets a value that indicates whether the column is visible in the DataGrid control.

(Odziedziczone po DataGridColumn)

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
FormatDataValue(Object)

Konwertuje określoną wartość na format wskazywany przez DataFormatString Właściwość.Converts the specified value to the format indicated by the DataFormatString property.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
Initialize()

Resetuje BoundColumn do stanu początkowego.Resets the BoundColumn to its initial state.

InitializeCell(TableCell, Int32, ListItemType)

Resetuje określoną komórkę w BoundColumn stanie początkowym.Resets the specified cell in the BoundColumn to its initial state.

LoadViewState(Object)

Ładuje stan DataGridColumn obiektu.Loads the state of the DataGridColumn object.

(Odziedziczone po DataGridColumn)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnColumnChanged()

Wywołuje OnColumnsChanged() metodę.Calls the OnColumnsChanged() method.

(Odziedziczone po DataGridColumn)
SaveViewState()

Zapisuje bieżący stan DataGridColumn obiektu.Saves the current state of the DataGridColumn object.

(Odziedziczone po DataGridColumn)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący kolumnę.Returns the string representation of the column.

(Odziedziczone po DataGridColumn)
TrackViewState()

Powoduje śledzenie zmian stanu widoku w formancie serwera, aby mogły być przechowywane w obiekcie formantu serwera StateBag .Causes tracking of view-state changes to the server control so they can be stored in the server control's StateBag object.

(Odziedziczone po DataGridColumn)

Jawne implementacje interfejsu

IStateManager.IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy kolumna śledzi zmiany stanu widoku.Gets a value that indicates whether the column is tracking view state changes.

(Odziedziczone po DataGridColumn)
IStateManager.LoadViewState(Object)

Ładuje wcześniej zapisany stan.Loads previously saved state.

(Odziedziczone po DataGridColumn)
IStateManager.SaveViewState()

Zwraca obiekt zawierający zmiany stanu.Returns an object containing state changes.

(Odziedziczone po DataGridColumn)
IStateManager.TrackViewState()

Uruchamia śledzenie zmian stanu.Starts tracking state changes.

(Odziedziczone po DataGridColumn)

Dotyczy

Zobacz też