BoundField Klasa

Definicja

Reprezentuje pole, które jest wyświetlane jako tekst w kontrolce powiązanej z danymi.Represents a field that is displayed as text in a data-bound control.

public ref class BoundField : System::Web::UI::WebControls::DataControlField
public class BoundField : System.Web.UI.WebControls.DataControlField
type BoundField = class
  inherit DataControlField
Public Class BoundField
Inherits DataControlField
Dziedziczenie
Pochodne

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać BoundField obiektu do wyświetlania wartości pola w GridView kontrolce.The following code example demonstrates how to use a BoundField object to display the values of a field in a GridView control.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>BoundField Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>BoundField Example</h3>

   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSqlDataSource" 
    autogeneratecolumns="false"
    autogenerateeditbutton="true"
    allowpaging="true" 
    datakeynames="CustomerID" 
    runat="server">
     
    <columns>
     <asp:boundfield datafield="CustomerID"
      readonly="true"   
      headertext="Customer ID"/>
     <asp:boundfield datafield="CompanyName"
      convertemptystringtonull="true"
      headertext="Customer Name"/>
     <asp:boundfield datafield="Address"
      convertemptystringtonull="true"
      headertext="Address"/>
     <asp:boundfield datafield="City"
      convertemptystringtonull="true"
      headertext="City"/>
     <asp:boundfield datafield="PostalCode"
      convertemptystringtonull="true"
      headertext="ZIP Code"/>
     <asp:boundfield datafield="Country"
      convertemptystringtonull="true"
      headertext="Country"/>
    </columns>
        
   </asp:gridview>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSqlDataSource" 
    selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
    updatecommand="Update Customers Set CompanyName=@CompanyName, Address=@Address, City=@City, PostalCode=@PostalCode, Country=@Country Where (CustomerID = @CustomerID)"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>
      
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>BoundField Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>BoundField Example</h3>

   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSqlDataSource" 
    autogeneratecolumns="false"
    autogenerateeditbutton="true"
    allowpaging="true" 
    datakeynames="CustomerID" 
    runat="server">
     
    <columns>
     <asp:boundfield datafield="CustomerID"
      readonly="true"   
      headertext="Customer ID"/>
     <asp:boundfield datafield="CompanyName"
      convertemptystringtonull="true"
      headertext="Customer Name"/>
     <asp:boundfield datafield="Address"
      convertemptystringtonull="true"
      headertext="Address"/>
     <asp:boundfield datafield="City"
      convertemptystringtonull="true"
      headertext="City"/>
     <asp:boundfield datafield="PostalCode"
      convertemptystringtonull="true"
      headertext="ZIP Code"/>
     <asp:boundfield datafield="Country"
      convertemptystringtonull="true"
      headertext="Country"/>
    </columns>
        
   </asp:gridview>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSqlDataSource" 
    selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
    updatecommand="Update Customers Set CompanyName=@CompanyName, Address=@Address, City=@City, PostalCode=@PostalCode, Country=@Country Where (CustomerID = @CustomerID)"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>
      
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

BoundFieldKlasa jest używana przez formanty powiązane z danymi (takie jak GridView i), DetailsView Aby wyświetlić wartość pola jako tekst.The BoundField class is used by data-bound controls (such as GridView and DetailsView) to display the value of a field as text. BoundFieldObiekt jest wyświetlany inaczej w zależności od kontrolki powiązanej z danymi, w której jest używany.The BoundField object is displayed differently depending on the data-bound control in which it is used. Na przykład GridView kontrolka wyświetla BoundField obiekt jako kolumnę, podczas gdy DetailsView kontrolka wyświetla go jako wiersz.For example, the GridView control displays a BoundField object as a column, while the DetailsView control displays it as a row.

Aby określić pole, które ma być wyświetlane w BoundField obiekcie, należy ustawić DataField Właściwość na nazwę pola.To specify the field to display in a BoundField object, set the DataField property to the field's name. Wartość pola może być zakodowana w formacie HTML przed wyświetleniem przez ustawienie HtmlEncode właściwości na true .The field's value can be HTML-encoded before it is displayed by setting the HtmlEncode property to true. Możesz zastosować niestandardowy ciąg formatowania do wartości pola przez ustawienie DataFormatString właściwości.You can apply a custom formatting string to the field's value by setting the DataFormatString property. Gdy HtmlEncode Właściwość jest true , zakodowana wartość ciągu pola jest używana w niestandardowym ciągu formatu.When the HtmlEncode property is true, the encoded string value of the field is used in the custom format string. Domyślnie ciąg formatowania jest stosowany do wartości pól tylko wtedy, gdy formant powiązany z danymi jest w trybie tylko do odczytu.By default, the formatting string is applied to field values only when the data-bound control is in read-only mode. Aby zastosować ciąg formatowania do wartości wyświetlanych, gdy formant powiązany z danymi jest w trybie edycji, ustaw ApplyFormatInEditMode Właściwość na true .To apply the formatting string to values displayed while the data-bound control is in edit mode, set the ApplyFormatInEditMode property to true. Jeśli wartość pola jest równa null, można wyświetlić podpis niestandardowy, ustawiając NullDisplayText Właściwość.If a field's value is null, you can display a custom caption by setting the NullDisplayText property. BoundFieldObiekt może również automatycznie przekonwertować puste wartości pól ciągu ("") na wartości null przez ustawienie ConvertEmptyStringToNull właściwości na true .The BoundField object can also automatically convert empty string ("") field values to null values by setting the ConvertEmptyStringToNull property to true.

Można ukryć BoundField obiekt w kontrolce powiązanej z danymi, ustawiając Visible Właściwość na false .You can hide a BoundField object in a data-bound control by setting the Visible property to false. Aby zapobiec modyfikowaniu wartości pola w trybie edycji, należy ustawić ReadOnly Właściwość na true .To prevent the value of a field from being modified in edit mode, set the ReadOnly property to true. W formantach powiązanych z danymi, które obsługują wstawianie rekordów (takich jak DetailsView kontrolka), można ukryć BoundField obiekt przez ustawienie InsertVisible właściwości na false .In data-bound controls that support inserting records (such as the DetailsView control), you can hide a BoundField object by setting the InsertVisible property to false. Jest to często wykonywane, gdy chcesz ukryć pole klucza wygenerowanego automatycznie w trybie wstawiania.This is commonly done when you want to hide an automatically generated key field in insert mode.

Możesz dostosować sekcje nagłówka i stopki BoundField obiektu.You can customize the header and footer sections of a BoundField object. Aby wyświetlić podpis w sekcjach nagłówka lub stopki, ustaw HeaderText FooterText odpowiednio właściwości lub.To display a caption in the header or footer sections, set the HeaderText or FooterText properties, respectively. Zamiast wyświetlania tekstu w sekcji nagłówka, można wyświetlić obraz przez ustawienie HeaderImageUrl właściwości.Instead of displaying text in the header section, you can display an image by setting the HeaderImageUrl property. Sekcja nagłówka może być ukryta w BoundField obiekcie przez ustawienie ShowHeader właściwości na false .The header section can be hidden in the BoundField object by setting the ShowHeader property to false.

Uwaga

Niektóre kontrolki powiązane z danymi (takie jak GridView kontrolka) mogą pokazać lub ukryć tylko całą sekcję nagłówka kontrolki.Some data-bound controls (such as the GridView control) can show or hide only the entire header section of the control. Te kontrolki powiązane z danymi nie obsługują ShowHeader właściwości dla pojedynczego pola powiązanego.These data-bound controls do not support the ShowHeader property for an individual bound field. Aby pokazać lub ukryć całą sekcję nagłówka kontrolki powiązanej z danymi (jeśli jest dostępna), użyj właściwości kontrolki ShowHeader .To show or hide the entire header section of a data-bound control (if available), use the control's ShowHeader property.

Można również dostosować wygląd BoundField obiektu (kolor czcionki, kolor tła itd.) przez ustawienie właściwości stylu dla różnych części pola.You also can customize the appearance of the BoundField object (font color, background color, and so on) by setting the style properties for the different parts of the field. W poniższej tabeli wymieniono różne właściwości stylu.The following table lists the different style properties.

Style — właściwośćStyle property OpisDescription
ControlStyle Ustawienia stylu dla formantów podrzędnego serwera sieci Web BoundField obiektu.The style settings for the child Web server controls of the BoundField object.
FooterStyle Ustawienia stylu sekcji stopki BoundField obiektu.The style settings for the footer section of the BoundField object.
HeaderStyle Ustawienia stylu sekcji nagłówka BoundField obiektu.The style settings for the header section of the BoundField object.
ItemStyle Ustawienia stylu dla elementów danych w BoundField obiekcie.The style settings for the data items in the BoundField object.

Konstruktory

BoundField()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy BoundField.Initializes a new instance of the BoundField class.

Pola

ThisExpression

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

Reprezentuje wyrażenie "This".Represents the "this" expression.

Właściwości

AccessibleHeaderText

Pobiera lub ustawia tekst, który jest renderowany jako AbbreviatedText wartość właściwości w niektórych kontrolkach.Gets or sets text that is rendered as the AbbreviatedText property value in some controls.

(Odziedziczone po DataControlField)
ApplyFormatInEditMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ciąg formatowania określony przez DataFormatString Właściwość jest stosowany do wartości pól, gdy formant powiązany z danymi zawierający BoundField obiekt jest w trybie edycji.Gets or sets a value indicating whether the formatting string specified by the DataFormatString property is applied to field values when the data-bound control that contains the BoundField object is in edit mode.

Control

Pobiera odwołanie do kontrolki danych, z którą DataControlField skojarzony jest obiekt.Gets a reference to the data control that the DataControlField object is associated with.

(Odziedziczone po DataControlField)
ControlStyle

Pobiera styl dowolnych kontrolek serwera sieci Web zawartych w DataControlField obiekcie.Gets the style of any Web server controls contained by the DataControlField object.

(Odziedziczone po DataControlField)
ConvertEmptyStringToNull

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy puste wartości ciągu ("") są automatycznie konwertowane na wartości null, gdy pole danych jest aktualizowane w źródle danych.Gets or sets a value indicating whether empty string values ("") are automatically converted to null values when the data field is updated in the data source.

DataField

Pobiera lub ustawia nazwę pola danych, które ma być powiązane z BoundField obiektem.Gets or sets the name of the data field to bind to the BoundField object.

DataFormatString

Pobiera lub ustawia ciąg określający format wyświetlania wartości pola.Gets or sets the string that specifies the display format for the value of the field.

DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy pole kontroli danych jest aktualnie wyświetlane w środowisku czasu projektowania.Gets a value indicating whether a data control field is currently viewed in a design-time environment.

(Odziedziczone po DataControlField)
FooterStyle

Pobiera lub ustawia styl stopki pola kontrolki danych.Gets or sets the style of the footer of the data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
FooterText

Pobiera lub ustawia tekst, który będzie wyświetlany w elemencie stopki pola kontrolki danych.Gets or sets the text that is displayed in the footer item of a data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
HeaderImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, który jest wyświetlany w elemencie nagłówka pola kontrolki danych.Gets or sets the URL of an image that is displayed in the header item of a data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
HeaderStyle

Pobiera lub ustawia styl nagłówka pola kontrolki danych.Gets or sets the style of the header of the data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
HeaderText

Pobiera lub ustawia tekst, który będzie wyświetlany w nagłówku kontrolki danych.Gets or sets the text that is displayed in the header of a data control.

HtmlEncode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy wartości pól są kodowane w formacie HTML, zanim będą wyświetlane w BoundField obiekcie.Gets or sets a value indicating whether field values are HTML-encoded before they are displayed in a BoundField object.

HtmlEncodeFormatString

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy tekst, który jest tworzony przez zastosowanie DataFormatString właściwości do wartości, BoundField powinien być zakodowany w formacie HTML, gdy zostanie wyświetlony.Gets or sets a value that indicates whether text that is created by applying the DataFormatString property to the BoundField value should be HTML encoded when it is displayed.

InsertVisible

Pobiera wartość wskazującą, czy DataControlField obiekt jest widoczny, gdy jego formant powiązany z danymi nadrzędnymi jest w trybie wstawiania.Gets a value indicating whether the DataControlField object is visible when its parent data-bound control is in insert mode.

(Odziedziczone po DataControlField)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy DataControlField obiekt zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value indicating whether the DataControlField object is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po DataControlField)
ItemStyle

Pobiera styl dowolnej zawartości tekstowej wyświetlanej w polu kontrolki danych.Gets the style of any text-based content displayed by a data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
NullDisplayText

Pobiera lub ustawia napis wyświetlany dla pola, gdy wartość pola jest równa null.Gets or sets the caption displayed for a field when the field's value is null.

ReadOnly

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy wartość pola może być modyfikowana w trybie edycji.Gets or sets a value indicating whether the value of the field can be modified in edit mode.

ShowHeader

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy element nagłówka pola kontrolki danych jest renderowany.Gets or sets a value indicating whether the header item of a data control field is rendered.

(Odziedziczone po DataControlField)
SortExpression

Pobiera lub ustawia wyrażenie sortowania, które jest używane przez kontrolkę źródła danych do sortowania danych.Gets or sets a sort expression that is used by a data source control to sort data.

(Odziedziczone po DataControlField)
SupportsHtmlEncode

Pobiera wartość wskazującą, czy kodowanie HTML jest obsługiwane przez BoundField obiekt.Gets a value indicating whether HTML encoding is supported by a BoundField object.

ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy formant sprawdza poprawność danych wejściowych klienta.Gets or sets a value that determines whether the control validates client input or not.

ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy formant sprawdza poprawność danych wejściowych klienta.Gets or sets a value that specifies whether the control validates client input.

(Odziedziczone po DataControlField)
ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku DataControlField obiektu w wielu żądaniach na tej samej stronie.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a DataControlField object across multiple requests for the same page.

(Odziedziczone po DataControlField)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy pole kontrolki danych jest renderowane.Gets or sets a value indicating whether a data control field is rendered.

(Odziedziczone po DataControlField)

Metody

CloneField()

Tworzy zduplikowaną kopię bieżącego DataControlField obiektu pochodnego.Creates a duplicate copy of the current DataControlField-derived object.

(Odziedziczone po DataControlField)
CopyProperties(DataControlField)

Kopiuje właściwości bieżącego BoundField obiektu do określonego DataControlField obiektu.Copies the properties of the current BoundField object to the specified DataControlField object.

CreateField()

Tworzy pusty BoundField obiekt.Creates an empty BoundField object.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
ExtractValuesFromCell(IOrderedDictionary, DataControlFieldCell, DataControlRowState, Boolean)

Wypełnia określony IDictionary obiekt wartościami z określonego TableCell obiektu.Fills the specified IDictionary object with the values from the specified TableCell object.

FormatDataValue(Object, Boolean)

Formatuje określoną wartość pola dla komórki w BoundField obiekcie.Formats the specified field value for a cell in the BoundField object.

GetDesignTimeValue()

Pobiera wartość użytą dla wartości pola podczas renderowania BoundField obiektu w projektancie.Retrieves the value used for a field's value when rendering the BoundField object in a designer.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetValue(Control)

Pobiera wartość pola powiązanego z BoundField obiektem.Retrieves the value of the field bound to the BoundField object.

Initialize(Boolean, Control)

Inicjuje BoundField obiekt.Initializes the BoundField object.

InitializeCell(DataControlFieldCell, DataControlCellType, DataControlRowState, Int32)

Inicjuje określony TableCell obiekt do określonego stanu wiersza.Initializes the specified TableCell object to the specified row state.

InitializeDataCell(DataControlFieldCell, DataControlRowState)

Inicjuje określony TableCell obiekt do określonego stanu wiersza.Initializes the specified TableCell object to the specified row state.

LoadViewState(Object)

Przywraca poprzednio zapisane informacje o stanie widoku dla tego pola.Restores the previously stored view-state information for this field.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnDataBindField(Object, EventArgs)

Wiąże wartość pola z BoundField obiektem.Binds the value of a field to the BoundField object.

OnFieldChanged()

Podnosi FieldChanged zdarzenie.Raises the FieldChanged event.

(Odziedziczone po DataControlField)
SaveViewState()

Zapisuje zmiany wprowadzone w DataControlField stanie widoku od momentu, gdy strona została opublikowana z powrotem na serwerze.Saves the changes made to the DataControlField view state since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po DataControlField)
ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje ten DataControlField obiekt.Returns a string that represents this DataControlField object.

(Odziedziczone po DataControlField)
TrackViewState()

Powoduje, że DataControlField obiekt śledzi zmiany stanu widoku, aby mogły być przechowywane we właściwości kontrolki ViewState i utrwalane między żądaniami dla tej samej strony.Causes the DataControlField object to track changes to its view state so they can be stored in the control's ViewState property and persisted across requests for the same page.

(Odziedziczone po DataControlField)
ValidateSupportsCallback()

Określa, czy kontrolki zawarte w BoundField obiekcie obsługują wywołania zwrotne.Determines whether the controls contained in a BoundField object support callbacks.

Jawne implementacje interfejsu

IDataSourceViewSchemaAccessor.DataSourceViewSchema

Pobiera lub ustawia schemat skojarzony z tym DataControlField obiektem.Gets or sets the schema associated with this DataControlField object.

(Odziedziczone po DataControlField)
IStateManager.IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy DataControlField obiekt zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value indicating whether the DataControlField object is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po DataControlField)
IStateManager.LoadViewState(Object)

Przywraca stan widoku poprzednio zapisanego pola kontroli danych.Restores the data control field's previously saved view state.

(Odziedziczone po DataControlField)
IStateManager.SaveViewState()

Zapisuje zmiany wprowadzone w DataControlField stanie widoku od momentu, gdy strona została opublikowana z powrotem na serwerze.Saves the changes made to the DataControlField view state since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po DataControlField)
IStateManager.TrackViewState()

Powoduje, że DataControlField obiekt śledzi zmiany stanu widoku, aby mogły być przechowywane we właściwości kontrolki ViewState i utrwalane między żądaniami dla tej samej strony.Causes the DataControlField object to track changes to its view state so they can be stored in the control's ViewState property and persisted across requests for the same page.

(Odziedziczone po DataControlField)

Dotyczy

Zobacz też