BulletedList.Click Zdarzenie

Definicja

Występuje po kliknięciu przycisku linku w BulletedList kontrolce.Occurs when a link button in a BulletedList control is clicked.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::BulletedListEventHandler ^ Click;
public event System.Web.UI.WebControls.BulletedListEventHandler Click;
member this.Click : System.Web.UI.WebControls.BulletedListEventHandler 
Public Custom Event Click As BulletedListEventHandler 

Typ zdarzenia

BulletedListEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak określić i zakodować procedurę obsługi zdarzeń dla Click zdarzenia BulletedList kontrolki.The following code example demonstrates how to specify and code an event handler for the Click event of a BulletedList control. Po kliknięciu elementu listy w Label kontrolce na stronie zostanie wyświetlony komunikat.When a list item is clicked, a message is displayed in a Label control on the page. Wszystkie przyciski linków na liście punktowanej zgłaszają to samo Click zdarzenie.All the link buttons in the bulleted list raise the same Click event. Aby określić, który przycisk linku spowodował zdarzenie, BulletedListEventArgs argument jest badany.To determine which link button raised the event, the BulletedListEventArgs argument is examined.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
 <title>BulletedList Click Example</title>
 <script runat="server">

  void ItemsBulletedList_Click(object sender, System.Web.UI.WebControls.BulletedListEventArgs e)
  {

    // Change the message displayed in the label based on the index
    // of the list item that was clicked.
    switch (e.Index) 
   {
      case 0:
        Message.Text = "You clicked list item 1.";
        break;
      case 1:
        Message.Text = "You clicked list item 2.";
        break;
      case 2:
        Message.Text = "You clicked list item 3.";
        break;
      default:
        throw new Exception("You did not click a valid list item.");
        break;
    }

  }

 </script>

</head>
<body>

 <h3>BulletedList Click Example</h3>

 <form id="form1" runat="server">
      
  <p>Click on an item in the list to raise the Click event.</p> 
  
  <asp:BulletedList id="ItemsBulletedList" 
   BulletStyle="Disc"
   DisplayMode="LinkButton" 
   OnClick="ItemsBulletedList_Click"
   runat="server">  
    <asp:ListItem Value="http://www.cohowinery.com">Coho Winery</asp:ListItem>
    <asp:ListItem Value="http://www.contoso.com">Contoso, Ltd.</asp:ListItem>
    <asp:ListItem Value="http://www.tailspintoys.com">Tailspin Toys</asp:ListItem>
  </asp:BulletedList>
      
  <asp:Label id="Message" 
   Font-Size="12"
   Width="168px" 
   Font-Bold="True" 
   runat="server"
   AssociatedControlID="ItemsBulletedList"/>
       
  </form>

</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
 <title>BulletedList Click Example</title>
 <script runat="server">

  Sub ItemsBulletedList_Click(ByVal sender As Object, _
                ByVal e As System.Web.UI.WebControls.BulletedListEventArgs)
   
   ' Change the message displayed in the label based on the index
   ' of the list item that was clicked.
   Select Case (e.Index)
    Case 0
     Message.Text = "You clicked list item 1."
    Case 1
     Message.Text = "You clicked list item 2."
    Case 2
     Message.Text = "You clicked list item 3."
    Case Else
     Throw New Exception("You did not click a valid list item.")
   End Select

  End Sub

  </script>

</head>
<body>

 <h3>BulletedList Click Example</h3>

 <form id="form1" runat="server">
      
  <p>Click on an item in the list to raise the Click event.</p> 
  
  <asp:BulletedList id="ItemsBulletedList" 
   BulletStyle="Disc"
   DisplayMode="LinkButton" 
   OnClick="ItemsBulletedList_Click"
   runat="server">  
    <asp:ListItem Value="http://www.cohowinery.com">Coho Winery</asp:ListItem>
    <asp:ListItem Value="http://www.contoso.com">Contoso, Ltd.</asp:ListItem>
    <asp:ListItem Value="http://www.tailspintoys.com">Tailspin Toys</asp:ListItem>
  </asp:BulletedList>
      
  <asp:Label id="Message" 
   Font-Size="12"
   Width="168px" 
   Font-Bold="True" 
   runat="server"
   AssociatedControlID="ItemsBulletedList"/>
       
  </form>

</body>
</html>

Uwagi

ClickZdarzenie jest zgłaszane, gdy BulletedList zostanie kliknięty element listy w kontrolce.The Click event is raised when a list item in a BulletedList control is clicked. Aby włączyć elementy listy w BulletedList kontrolce do podniesienia Click zdarzenia, DisplayMode najpierw należy ustawić wartość właściwości LinkButton .To enable list items in a BulletedList control to raise the Click event, the DisplayMode property first must be set to the value LinkButton.

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też