BulletedListEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać Click zdarzenie BulletedList formantu.Represents the method that will handle the Click event of a BulletedList control.

public delegate void BulletedListEventHandler(System::Object ^ sender, BulletedListEventArgs ^ e);
public delegate void BulletedListEventHandler(object sender, BulletedListEventArgs e);
type BulletedListEventHandler = delegate of obj * BulletedListEventArgs -> unit
Public Delegate Sub BulletedListEventHandler(sender As Object, e As BulletedListEventArgs)

Parametry

sender
Object

Źródło zdarzenia.The source of the event.

e
BulletedListEventArgs

Argument typu BulletedListEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.The argument of type BulletedListEventArgs that contains the event data.

Dziedziczenie
BulletedListEventHandler

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak określić i zakodować procedurę obsługi zdarzeń dla Click zdarzenia BulletedList formantu.The following example demonstrates how to specify and code an event handler for the Click event of a BulletedList control. Po kliknięciu elementu listy w Label kontrolce na stronie zostanie wyświetlony komunikat.When a list item is clicked, a message is displayed in a Label control on the page.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
 <title>BulletedList Click Example</title>
 <script runat="server">

  void ItemsBulletedList_Click(object sender, System.Web.UI.WebControls.BulletedListEventArgs e)
  {

    // Change the message displayed in the label based on the index
    // of the list item that was clicked.
    switch (e.Index) 
   {
      case 0:
        Message.Text = "You clicked list item 1.";
        break;
      case 1:
        Message.Text = "You clicked list item 2.";
        break;
      case 2:
        Message.Text = "You clicked list item 3.";
        break;
      default:
        throw new Exception("You did not click a valid list item.");
        break;
    }

  }

 </script>

</head>
<body>

 <h3>BulletedList Click Example</h3>

 <form id="form1" runat="server">
      
  <p>Click on an item in the list to raise the Click event.</p> 
  
  <asp:BulletedList id="ItemsBulletedList" 
   BulletStyle="Disc"
   DisplayMode="LinkButton" 
   OnClick="ItemsBulletedList_Click"
   runat="server">  
    <asp:ListItem Value="http://www.cohowinery.com">Coho Winery</asp:ListItem>
    <asp:ListItem Value="http://www.contoso.com">Contoso, Ltd.</asp:ListItem>
    <asp:ListItem Value="http://www.tailspintoys.com">Tailspin Toys</asp:ListItem>
  </asp:BulletedList>
      
  <asp:Label id="Message" 
   Font-Size="12"
   Width="168px" 
   Font-Bold="True" 
   runat="server"
   AssociatedControlID="ItemsBulletedList"/>
       
  </form>

</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
 <title>BulletedList Click Example</title>
 <script runat="server">

  Sub ItemsBulletedList_Click(ByVal sender As Object, _
                ByVal e As System.Web.UI.WebControls.BulletedListEventArgs)
   
   ' Change the message displayed in the label based on the index
   ' of the list item that was clicked.
   Select Case (e.Index)
    Case 0
     Message.Text = "You clicked list item 1."
    Case 1
     Message.Text = "You clicked list item 2."
    Case 2
     Message.Text = "You clicked list item 3."
    Case Else
     Throw New Exception("You did not click a valid list item.")
   End Select

  End Sub

  </script>

</head>
<body>

 <h3>BulletedList Click Example</h3>

 <form id="form1" runat="server">
      
  <p>Click on an item in the list to raise the Click event.</p> 
  
  <asp:BulletedList id="ItemsBulletedList" 
   BulletStyle="Disc"
   DisplayMode="LinkButton" 
   OnClick="ItemsBulletedList_Click"
   runat="server">  
    <asp:ListItem Value="http://www.cohowinery.com">Coho Winery</asp:ListItem>
    <asp:ListItem Value="http://www.contoso.com">Contoso, Ltd.</asp:ListItem>
    <asp:ListItem Value="http://www.tailspintoys.com">Tailspin Toys</asp:ListItem>
  </asp:BulletedList>
      
  <asp:Label id="Message" 
   Font-Size="12"
   Width="168px" 
   Font-Bold="True" 
   runat="server"
   AssociatedControlID="ItemsBulletedList"/>
       
  </form>

</body>
</html>

Uwagi

Podczas tworzenia BulletedListEventHandler delegata identyfikuje się metodę, która będzie obsługiwać Click zdarzenie BulletedList formantu.When you create a BulletedListEventHandler delegate, you identify the method that will handle the Click event of a BulletedList control. Aby skojarzyć zdarzenie z programem obsługi zdarzeń, Dodaj wystąpienie delegata do zdarzenia.To associate the event with your event handler, add an instance of the delegate to the event. Program obsługi zdarzeń jest wywoływany przy każdym wystąpieniu zdarzenia, o ile nie usunięto delegata.The event handler is called whenever the event occurs, unless you remove the delegate. Aby uzyskać więcej informacji na temat delegatów obsługi zdarzeń, zobacz temat Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about event-handler delegates, see Handling and Raising Events.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy

Zobacz też