Button.CommandName Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę polecenia skojarzoną z Button kontrolką, która jest przenoszona do Command zdarzenia.Gets or sets the command name associated with the Button control that is passed to the Command event.

public:
 property System::String ^ CommandName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string CommandName { get; set; }
[System.Web.UI.Themeable(false)]
public string CommandName { get; set; }
member this.CommandName : string with get, set
[<System.Web.UI.Themeable(false)>]
member this.CommandName : string with get, set
Public Property CommandName As String

Wartość właściwości

String

Nazwa polecenia Button formantu.The command name of the Button control. Wartość domyślna to Empty.The default value is Empty.

Implementuje

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak użyć właściwości, CommandName Aby utworzyć Button kontrolkę, która sortuje listę.The following code example demonstrates how to use the CommandName property to create a Button control that sorts a list.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>Button CommandName Example</title>
<script runat="server">

   void CommandBtn_Click(Object sender, CommandEventArgs e) 
   {

     switch(e.CommandName)
     {

      case "Sort":

        // Call the method to sort the list.
        Sort_List((String)e.CommandArgument);
        break;

      case "Submit":

        // Display a message for the Submit button being clicked.
        Message.Text = "You clicked the Submit button";

        // Test whether the command argument is an empty string ("").
        if((String)e.CommandArgument == "")
        {
         // End the message.
         Message.Text += ".";
        }
        else
        {
         // Display an error message for the command argument. 
         Message.Text += ", however the command argument is not recogized.";
        }        
        break;

      default:

        // The command name is not recognized. Display an error message.
        Message.Text = "Command name not recogized.";
        break; 

     }

   }

   void Sort_List(string commandArgument)
   {

     switch(commandArgument)
     {

      case "Ascending":
 
        // Insert code to sort the list in ascending order here.
        Message.Text = "You clicked the Sort Ascending button.";
        break;

      case "Descending":
       
        // Insert code to sort the list in descending order here.
        Message.Text = "You clicked the Sort Descending button.";
        break;

      default:
    
        // The command argument is not recognized. Display an error message.
        Message.Text = "Command argument not recogized.";
        break;

     }

   }

  </script>

</head>
 
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>Button CommandName Example</h3>

   Click on one of the command buttons.

   <br /><br />
 
   <asp:Button id="Button1"
      Text="Sort Ascending"
      CommandName="Sort"
      CommandArgument="Ascending"
      OnCommand="CommandBtn_Click" 
      runat="server"/>

   &nbsp;

   <asp:Button id="Button2"
      Text="Sort Descending"
      CommandName="Sort"
      CommandArgument="Descending"
      OnCommand="CommandBtn_Click" 
      runat="server"/>

   <br /><br />

   <asp:Button id="Button3"
      Text="Submit"
      CommandName="Submit"
      OnCommand="CommandBtn_Click" 
      runat="server"/>

   &nbsp;

   <asp:Button id="Button4"
      Text="Unknown Command Name"
      CommandName="UnknownName"
      CommandArgument="UnknownArgument"
      OnCommand="CommandBtn_Click" 
      runat="server"/>

   &nbsp;

   <asp:Button id="Button5"
      Text="Submit Unknown Command Argument"
      CommandName="Submit"
      CommandArgument="UnknownArgument"
      OnCommand="CommandBtn_Click" 
      runat="server"/>
    
   <br /><br />

   <asp:Label id="Message" runat="server"/>
 
  </form>
 
</body>
</html>

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>Button CommandName Example</title>
<script runat="server">

   Sub CommandBtn_Click(sender As Object, e As CommandEventArgs) 

     Select e.CommandName

      Case "Sort"

        ' Call the method to sort the list.
        Sort_List(CType(e.CommandArgument, String))

      Case "Submit"

        ' Display a message for the Submit button being clicked.
        Message.Text = "You clicked the Submit button"

        ' Test whether the command argument is an empty string ("").
        If CType(e.CommandArgument , String) = "" Then
       
         ' End the message.
         Message.Text &= "."
        
        Else
        
         ' Display an error message for the command argument. 
         Message.Text &= ", however the command argument is not recogized."
        
        End If        

      Case Else

        ' The command name is not recognized. Display an error message.
        Message.Text = "Command name not recogized."

     End Select

   End Sub

   Sub Sort_List(commandArgument As String)

     Select commandArgument

      Case "Ascending"
 
        ' Insert code to sort the list in ascending order here.
        Message.Text = "You clicked the Sort Ascending button."

      Case "Descending"
       
        ' Insert code to sort the list in descending order here.
        Message.Text = "You clicked the Sort Descending button."

      Case Else
    
        ' The command argument is not recognized. Display an error message.
        Message.Text = "Command argument not recogized."

     End Select

   End Sub

  </script>

</head>
 
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>Button CommandName Example</h3>

   Click on one of the command buttons.

   <br /><br />
 
   <asp:Button id="Button1"
      Text="Sort Ascending"
      CommandName="Sort"
      CommandArgument="Ascending"
      OnCommand="CommandBtn_Click" 
      runat="server"/>

   &nbsp;

   <asp:Button id="Button2"
      Text="Sort Descending"
      CommandName="Sort"
      CommandArgument="Descending"
      OnCommand="CommandBtn_Click" 
      runat="server"/>

   <br /><br />

   <asp:Button id="Button3"
      Text="Submit"
      CommandName="Submit"
      OnCommand="CommandBtn_Click" 
      runat="server"/>

   &nbsp;

   <asp:Button id="Button4"
      Text="Unknown Command Name"
      CommandName="UnknownName"
      CommandArgument="UnknownArgument"
      OnCommand="CommandBtn_Click" 
      runat="server"/>

   &nbsp;

   <asp:Button id="Button5"
      Text="Submit Unknown Command Argument"
      CommandName="Submit"
      CommandArgument="UnknownArgument"
      OnCommand="CommandBtn_Click" 
      runat="server"/>
    
   <br /><br />

   <asp:Label id="Message" runat="server"/>
 
  </form>
 
</body>
</html>

Uwagi

Jeśli masz wiele Button kontrolek na stronie sieci Web, użyj CommandName właściwości, aby określić lub określić nazwę polecenia skojarzoną z każdą Button kontrolką.When you have multiple Button controls on a Web page, use the CommandName property to specify or determine the command name associated with each Button control. Można ustawić CommandName Właściwość z dowolnym ciągiem, który identyfikuje polecenie do wykonania.You can set the CommandName property with any string that identifies the command to perform. Następnie można programowo określić nazwę polecenia Button kontrolki i wykonać odpowiednie działania.You can then programmatically determine the command name of the Button control and perform the appropriate actions.

Dodatkowe informacje o poleceniu, takie jak Ascending , można określić za pomocą CommandArgument właściwości.Additional information about the command, such as Ascending, may be specified by using the CommandArgument property.

Tej właściwości nie można ustawić za pomocą motywów lub motywów arkuszy stylów.This property cannot be set by themes or style sheet themes. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat ThemeableAttribute i ASP.NET motywy i karnacje.For more information, see ThemeableAttribute and ASP.NET Themes and Skins.

Dotyczy

Zobacz też