Button Klasa

Definicja

Wyświetla kontrolkę przycisku push na stronie sieci Web.Displays a push button control on the Web page.

public ref class Button : System::Web::UI::WebControls::WebControl, System::Web::UI::IPostBackEventHandler
public ref class Button : System::Web::UI::WebControls::WebControl, System::Web::UI::IPostBackEventHandler, System::Web::UI::WebControls::IButtonControl
public class Button : System.Web.UI.WebControls.WebControl, System.Web.UI.IPostBackEventHandler
public class Button : System.Web.UI.WebControls.WebControl, System.Web.UI.IPostBackEventHandler, System.Web.UI.WebControls.IButtonControl
type Button = class
  inherit WebControl
  interface IPostBackEventHandler
type Button = class
  inherit WebControl
  interface IButtonControl
  interface IPostBackEventHandler
Public Class Button
Inherits WebControl
Implements IPostBackEventHandler
Public Class Button
Inherits WebControl
Implements IButtonControl, IPostBackEventHandler
Dziedziczenie
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak utworzyć Button formant przesyłania, który ogłasza zawartość strony sieci Web z powrotem na serwerze.The following code example demonstrates how to create a Submit Button control that posts the Web page content back to the server.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>Button Example</title>
<script language="C#" runat="server">

   void SubmitBtn_Click(Object sender, EventArgs e) 
   {
     Message.Text="Hello World!!";
   }

  </script>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>Button Example</h3>

   Click on the submit button.<br /><br />
 
   <asp:Button id="Button1"
      Text="Submit"
      OnClick="SubmitBtn_Click" 
      runat="server"/>
    
   <br />

   <asp:label id="Message" runat="server"/>
 
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>Button Example</title>
<script language="VB" runat="server">
  Sub SubmitBtn_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    Message.Text = "Hello World!!"
  End Sub 'SubmitBtn_Click
 </script>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>Button Example</h3>

   Click on the submit button.<br /><br />
 
   <asp:Button id="Button1"
      Text="Submit"
      OnClick="SubmitBtn_Click" 
      runat="server"/>
    
   <br />

   <asp:label id="Message" runat="server"/>
 
  </form>
</body>
</html>

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak utworzyć Button kontrolkę polecenia, która sortuje listę.The following code example demonstrates how to create a Command Button control that sorts a list.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>Button CommandName Example</title>
<script runat="server">

   void CommandBtn_Click(Object sender, CommandEventArgs e) 
   {

     switch(e.CommandName)
     {

      case "Sort":

        // Call the method to sort the list.
        Sort_List((String)e.CommandArgument);
        break;

      case "Submit":

        // Display a message for the Submit button being clicked.
        Message.Text = "You clicked the Submit button";

        // Test whether the command argument is an empty string ("").
        if((String)e.CommandArgument == "")
        {
         // End the message.
         Message.Text += ".";
        }
        else
        {
         // Display an error message for the command argument. 
         Message.Text += ", however the command argument is not recogized.";
        }        
        break;

      default:

        // The command name is not recognized. Display an error message.
        Message.Text = "Command name not recogized.";
        break; 

     }

   }

   void Sort_List(string commandArgument)
   {

     switch(commandArgument)
     {

      case "Ascending":
 
        // Insert code to sort the list in ascending order here.
        Message.Text = "You clicked the Sort Ascending button.";
        break;

      case "Descending":
       
        // Insert code to sort the list in descending order here.
        Message.Text = "You clicked the Sort Descending button.";
        break;

      default:
    
        // The command argument is not recognized. Display an error message.
        Message.Text = "Command argument not recogized.";
        break;

     }

   }

  </script>

</head>
 
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>Button CommandName Example</h3>

   Click on one of the command buttons.

   <br /><br />
 
   <asp:Button id="Button1"
      Text="Sort Ascending"
      CommandName="Sort"
      CommandArgument="Ascending"
      OnCommand="CommandBtn_Click" 
      runat="server"/>

   &nbsp;

   <asp:Button id="Button2"
      Text="Sort Descending"
      CommandName="Sort"
      CommandArgument="Descending"
      OnCommand="CommandBtn_Click" 
      runat="server"/>

   <br /><br />

   <asp:Button id="Button3"
      Text="Submit"
      CommandName="Submit"
      OnCommand="CommandBtn_Click" 
      runat="server"/>

   &nbsp;

   <asp:Button id="Button4"
      Text="Unknown Command Name"
      CommandName="UnknownName"
      CommandArgument="UnknownArgument"
      OnCommand="CommandBtn_Click" 
      runat="server"/>

   &nbsp;

   <asp:Button id="Button5"
      Text="Submit Unknown Command Argument"
      CommandName="Submit"
      CommandArgument="UnknownArgument"
      OnCommand="CommandBtn_Click" 
      runat="server"/>
    
   <br /><br />

   <asp:Label id="Message" runat="server"/>
 
  </form>
 
</body>
</html>

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>Button CommandName Example</title>
<script runat="server">

   Sub CommandBtn_Click(sender As Object, e As CommandEventArgs) 

     Select e.CommandName

      Case "Sort"

        ' Call the method to sort the list.
        Sort_List(CType(e.CommandArgument, String))

      Case "Submit"

        ' Display a message for the Submit button being clicked.
        Message.Text = "You clicked the Submit button"

        ' Test whether the command argument is an empty string ("").
        If CType(e.CommandArgument , String) = "" Then
       
         ' End the message.
         Message.Text &= "."
        
        Else
        
         ' Display an error message for the command argument. 
         Message.Text &= ", however the command argument is not recogized."
        
        End If        

      Case Else

        ' The command name is not recognized. Display an error message.
        Message.Text = "Command name not recogized."

     End Select

   End Sub

   Sub Sort_List(commandArgument As String)

     Select commandArgument

      Case "Ascending"
 
        ' Insert code to sort the list in ascending order here.
        Message.Text = "You clicked the Sort Ascending button."

      Case "Descending"
       
        ' Insert code to sort the list in descending order here.
        Message.Text = "You clicked the Sort Descending button."

      Case Else
    
        ' The command argument is not recognized. Display an error message.
        Message.Text = "Command argument not recogized."

     End Select

   End Sub

  </script>

</head>
 
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>Button CommandName Example</h3>

   Click on one of the command buttons.

   <br /><br />
 
   <asp:Button id="Button1"
      Text="Sort Ascending"
      CommandName="Sort"
      CommandArgument="Ascending"
      OnCommand="CommandBtn_Click" 
      runat="server"/>

   &nbsp;

   <asp:Button id="Button2"
      Text="Sort Descending"
      CommandName="Sort"
      CommandArgument="Descending"
      OnCommand="CommandBtn_Click" 
      runat="server"/>

   <br /><br />

   <asp:Button id="Button3"
      Text="Submit"
      CommandName="Submit"
      OnCommand="CommandBtn_Click" 
      runat="server"/>

   &nbsp;

   <asp:Button id="Button4"
      Text="Unknown Command Name"
      CommandName="UnknownName"
      CommandArgument="UnknownArgument"
      OnCommand="CommandBtn_Click" 
      runat="server"/>

   &nbsp;

   <asp:Button id="Button5"
      Text="Submit Unknown Command Argument"
      CommandName="Submit"
      CommandArgument="UnknownArgument"
      OnCommand="CommandBtn_Click" 
      runat="server"/>
    
   <br /><br />

   <asp:Label id="Message" runat="server"/>
 
  </form>
 
</body>
</html>

Uwagi

W tym temacie:In this topic:

WprowadzenieIntroduction

Użyj Button kontrolki, aby utworzyć przycisk wypychania na stronie sieci Web, który umożliwia użytkownikom opublikowanie strony na serwerze.Use the Button control to create a push button on the Web page that lets users to post a page to the server. Kontrolka wyzwala zdarzenie w kodzie serwera, który można obsłużyć, aby odpowiedzieć na ogłaszanie zwrotne.The control triggers an event in server code that you can handle to respond to the postback. Może również zgłosić zdarzenie w skrypcie klienta, który można obsłużyć przed opublikowaniem strony lub można uruchomić, a następnie anulować przesyłanie strony.It can also raise an event in client script that you can handle before the page is posted or that can run and then cancel submission of the page.

Uwaga

ASP.NET zawiera kilka rodzajów kontrolek przycisku, z których każdy pojawia się inaczej na stronach sieci Web.ASP.NET includes several kinds of button controls, each of which appears differently on Web pages. Są one Button kontrolką, która renderuje jako przycisk wypychania; LinkButton kontrolka, która renderuje jako link; i ImageButton kontrolka, która renderuje jako obraz, i ImageMap kontrolka, która umożliwia utworzenie grafiki zawierającej punkty aktywne, które użytkownicy mogą kliknąć.They are the Button control, which renders as a push button; the LinkButton control, which renders as a link; and the ImageButton control, which renders as an image; and the ImageMap control, which lets you create a graphic that has hotspots that users can click. Domyślnie wszystkie kontrolki przycisku przesyłają stronę po kliknięciu.By default, all button controls submit the page when clicked. Można również użyć HtmlButton HtmlInputButton kontrolek i do tworzenia przycisków na stronie, które są programowalne w kodzie serwera.You can also use the HtmlButton and HtmlInputButton controls to create buttons on the page that are programmable in server code. Aby uzyskać szczegółowe informacje o różnicach między kontrolkami HTML i serwera sieci Web, zobacz Omówienie kontrolek serwera sieci web ASP.NET.For details about the differences between HTML and Web server controls, see ASP.NET Web Server Controls Overview.

Domyślnie Button formant jest przyciskiem przesyłania.By default, a Button control is a Submit button. Przycisk przesyłania nie ma nazwy polecenia (określonej przez CommandName Właściwość) skojarzonej z przyciskiem i po prostu zapisuje stronę sieci Web z powrotem na serwerze.A Submit button does not have a command name (specified by the CommandName property) associated with the button and simply posts the Web page back to the server. Możesz dostarczyć program obsługi zdarzeń dla zdarzenia, Click Aby programowo kontrolować akcje wykonywane po kliknięciu przycisku Prześlij.You can provide an event handler for the Click event to programmatically control the actions performed when the Submit button is clicked.

Przycisk polecenia ma nazwę polecenia skojarzoną z przyciskiem, na przykład Sort przez ustawienie CommandName właściwości.A Command button has a command name associated with the button, such as Sort, by setting the CommandName property. Pozwala to na utworzenie wielu Button formantów na stronie sieci Web i programowo określenie, która Button kontrolka została kliknięta.This allows you to create multiple Button controls on a Web page and programmatically determine which Button control is clicked. Możesz również użyć CommandArgument właściwości z przyciskiem polecenia, aby uzyskać dodatkowe informacje o poleceniu, na przykład Ascending .You can also use the CommandArgument property with a command button to provide additional information about the command to perform, such as Ascending. Możesz dostarczyć program obsługi zdarzeń dla zdarzenia, Command Aby programowo kontrolować akcje wykonywane po kliknięciu przycisku polecenia.You can provide an event handler for the Command event to programmatically control the actions performed when the Command button is clicked.

Zachowanie ogłaszania zwrotnego przycisku i zdarzenia serweraButton Postback Behavior and Server Events

Gdy użytkownik kliknie dowolny przycisk kontroli serwera sieci Web, strona jest wysyłana do serwera.When a user clicks any Web server control button, the page is sent to the server. Powoduje to przetworzenie strony sieci Web i wszystkie oczekujące zdarzenia, które mają zostać zgłoszone w kodzie opartym na serwerze.This causes the Web page to be processed and any pending events to be raised in server-based code. Po zakończeniu przetwarzania wszystkich stron i kontrolek Strona ponownie renderuje do przeglądarki.When all page and control processing has finished, the page renders itself to the browser again.

Przyciski mogą zgłosić własne Click zdarzenia lub Command zdarzenia, które można obsłużyć za pomocą kodu opartego na serwerze.The buttons can raise their own Click events or Command event, which you can handle by using server-based code. Jest to inne niż zdarzenia w tradycyjnych stronach HTML lub w aplikacjach sieci Web opartych na kliencie, gdzie onclick zdarzenie przycisku jest obsługiwane przy użyciu języka JavaScript, który jest uruchamiany na kliencie programu.This is different than events in traditional HTML pages or in client-based Web applications, where a button's onclick event is handled by using JavaScript that runs in the client. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ASP.NET kontrolki serwerowe dla formularzy sieci Web model zdarzeń.For more information, see ASP.NET Web Forms Server Control Event Model.

Gdy użytkownik kliknie kontrolkę przycisk, Strona zostanie odesłana na serwer.When users click a button control, the page is posted back to the server. Domyślnie strona jest księgowana z powrotem do samej siebie,By default, the page is posted back to itself,

Można skonfigurować przyciski, aby ogłosić bieżącą stronę na innej stronie.You can configure buttons to post the current page to another page. Może to być przydatne w przypadku tworzenia wielostronicowych formularzy.This can be useful for creating multi-page forms. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Publikowanie między stronami w formularzach sieci Web ASP.NET.For details, see Cross-Page Posting in ASP.NET Web Forms.

Obsługa zdarzeń przycisków w skrypcie klientaHandling Button Events in Client Script

Kontrolki przycisków mogą zgłaszać zarówno zdarzenia serwera, jak i zdarzenia klienta.Button controls can raise both server events and client events. Zdarzenia serwera są wykonywane po odświeżeniu i są obsługiwane w kodzie po stronie serwera, który można napisać na stronie.Server events occur after postback, and they are handled in the server-side code that you write for the page. Zdarzenia klienta są obsługiwane w skrypcie klienta, zazwyczaj ECMAScript (JavaScript) i są wywoływane przed przesłaniem strony.Client events are handled in client script, typically ECMAScript (JavaScript), and are raised before the page is submitted. Dodając zdarzenia po stronie klienta do kontrolek przycisków ASP.NET, można wykonywać zadania, takie jak wyświetlanie okien dialogowych potwierdzenia przed przesłaniem strony i potencjalnie anulować przesyłanie.By adding client-side events to ASP.NET button controls, you can perform tasks such as displaying confirmation dialog boxes before submitting the page, and potentially cancel the submission. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz skrypt klienta na stronach sieci Web ASP.NET i instrukcje: odpowiadanie na zdarzenia kontroli serwera sieci Web na przycisku w skrypcie klienta.For details, see Client Script in ASP.NET Web Pages and How to: Respond to Button Web Server Control Events in Client Script.

Możesz również chcieć, Button aby formant mógł również używać skryptu klienta do przeprowadzenia ogłaszania zwrotnego (zamiast zwykłego wykonywania operacji post protokołu HTTP).You might also want the Button control to also use client script to perform the postback (instead of simply performing an HTTP POST operation). Może to być przydatne, jeśli chcesz programowo manipulować ogłaszaniem zwrotnym, na przykład dołączając je do innych elementów na stronie.This can be useful if you want to programmatically manipulate the postback, such as attaching it to other elements on the page. Właściwość kontrolki można ustawić tak, aby Button UseSubmitBehavior true powodowała Button użycie przez formant ogłaszania zwrotnego na podstawie skryptu klienta.You can set the Button control's UseSubmitBehavior property to true to cause the Button control to use client-script based postback.

Kontrolki przycisku i walidacjaButton Controls and Validation

Jeśli strona zawiera kontrolki walidatora ASP.NET, domyślnie kliknięcie kontrolki przycisku powoduje wykonanie sprawdzenia przez formant modułu sprawdzania poprawności.If a page contains ASP.NET validator controls, by default, clicking a button control causes the validator control to perform its check. Jeśli walidacja po stronie klienta jest włączona dla kontrolki walidacji, Strona nie zostanie przesłana, jeśli sprawdzanie poprawności nie powiodło się.If client-side validation is enabled for a validator control, the page is not submitted if a validation check has failed.

W poniższej tabeli opisano właściwości obsługiwane przez kontrolki przycisków, które umożliwiają precyzyjne kontrolowanie procesu sprawdzania poprawności.The following table describes the properties supported by button controls that enable you to control the validation process more precisely.

WłaściwośćProperty OpisDescription
CausesValidation Określa, czy kliknięcie przycisku powoduje także sprawdzenie poprawności.Specifies whether clicking the button also performs a validation check. Ustaw tę właściwość na false , aby uniemożliwić sprawdzanie poprawności.Set this property to false to prevent a validation check.
ValidationGroup Umożliwia określenie, które walidatory na stronie są wywoływane po kliknięciu przycisku.Enables you to specify which validators on the page are called when the button is clicked. Jeśli nie zostaną nawiązane żadne grupy sprawdzania poprawności, kliknięcie przycisku wywoła wszystkie walidatory, które znajdują się na stronie.If no validation groups are established, a button click calls all of the validators that are on the page.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Weryfikowanie danych wejściowych użytkownika na stronach sieci Web ASP.NET.For more information, see Validating User Input in ASP.NET Web Pages.

Przyciski w kontrolkach danychButtons in Data Controls

Kontrolki serwera sieci Web przycisku są często używane w kontrolkach danych, na przykład w DataList GridView Repeater formantach, i.Button Web server controls are often used in data controls, such as in the DataList, GridView, and Repeater list controls. W takich przypadkach zwykle nie odpowiadają bezpośrednio na kliknięcie przycisku.In those cases, you typically do not respond directly to the button click event. Zamiast tego przycisk w kontrolce danych wywołuje zdarzenie specyficzne dla kontrolki danych.Instead, a button in a data control raises an event that is specific to the data control. Na przykład w DataList kontrolce przycisk może podnieść DataList zdarzenie kontrolki, zamiast poddawać ItemCommand Button zdarzenia kontrolce Click .For example, in the DataList control, a button might raise the DataList control's ItemCommand event instead of raising the Button control's Click event.

Ze względu na to, że formanty listy powiązane z danymi mogą zawierać wiele przycisków, można ustawić właściwość przycisku, CommandArgument Aby określić wartość do przekazania w ramach zdarzenia.Because data-bound list controls can contain many buttons, you can set the button's CommandArgument property to specify a value to pass as part of the event. Następnie można testować dla tego argumentu, aby zobaczyć, który przycisk został kliknięty.You can then test for this argument to see which button was clicked.

Powiązywanie danych z kontrolkamiBinding Data to the Controls

Kontrolki serwera sieci Web przycisku można powiązać ze źródłem danych, aby kontrolować ich ustawienia właściwości dynamicznie.You can bind the button Web server controls to a data source in order to control their property settings dynamically. Na przykład można ustawić właściwość przycisku przy Text użyciu powiązania danych.For example, you can set a button's Text property by using data binding.

Używanie przycisków z kontrolkami UpdatePanelUsing Buttons with UpdatePanel Controls

Częściowe renderowanie strony umożliwia odświeżanie fragmentów strony bez ogłaszania zwrotnego.Partial-page rendering makes it possible to refresh portions of a page without a postback. UpdatePanel kontrolki umożliwiają oznaczenie części strony, które uczestniczą w renderowaniu części strony.UpdatePanel controls enable you to mark parts of the page that participate in partial-page rendering. Domyślnie zachowanie formantów wewnątrz UpdatePanel kontrolki, włącznie z Button kontrolkami, polega na asynchronicznym ogłaszaniu zwrotnym zamiast ogłaszaniu zwrotnego.By default, the behavior of controls inside an UpdatePanel control, including Button controls, is to perform an asynchronous postback instead of a postback. Spowoduje to odświeżenie tylko zawartości UpdatePanel kontrolki, z której pochodzi ogłaszanie zwrotne.This refreshes only the contents of the UpdatePanel control from which the postback originates.

Oprócz scenariusza Button kontrolki, która znajduje się wewnątrz UpdatePanel kontrolki, można użyć Button kontrolek z UpdatePanel kontrolkami w następujących scenariuszach:In addition to the scenario of a Button control that is inside an UpdatePanel control, you can use Button controls with UpdatePanel controls in the following scenarios:

 • Definiowanie Button formantu, który znajduje się poza UpdatePanel kontrolką jako AsyncPostBackTrigger kontrolką dla tego panelu.Defining a Button control that is outside an UpdatePanel control as an AsyncPostBackTrigger control for that panel. Gdy przycisk zostanie kliknięty, wykonuje asynchroniczne ogłaszanie zwrotne i odświeża zawartość panelu.When the button is clicked, it performs an asynchronous postback and refreshes the contents of the panel.

 • Definiowanie Button kontrolki, która znajduje się wewnątrz UpdatePanel kontrolki jako PostBackTrigger dla panelu.Defining a Button control that is inside an UpdatePanel control as a PostBackTrigger for the panel. Gdy przycisk zostanie kliknięty, wykonuje ogłaszanie zwrotne, mimo że znajduje się w UpdatePanel kontrolce.When the button is clicked, it performs a postback even though it is inside an UpdatePanel control.

Aby uzyskać więcej informacji na temat renderowania części strony i używania UpdatePanel kontrolek, zobacz sekcję Przegląd formantów UpdatePanel i Przegląd renderowania częściowej strony.For more information about partial-page rendering and using UpdatePanel controls, see UpdatePanel Control Overview and Partial-Page Rendering Overview.

Składnia deklaracyjnaDeclarative Syntax

<asp:Button
    AccessKey="string"
    BackColor="color name|#dddddd"
    BorderColor="color name|#dddddd"
    BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid|Double|Groove|Ridge|
    Inset|Outset"
    BorderWidth="size"
    CausesValidation="True|False"
    CommandArgument="string"
    CommandName="string"
    CssClass="string"
    Enabled="True|False"
    EnableTheming="True|False"
    EnableViewState="True|False"
    Font-Bold="True|False"
    Font-Italic="True|False"
    Font-Names="string"
    Font-Overline="True|False"
    Font-Size="string|Smaller|Larger|XX-Small|X-Small|Small|Medium|
    Large|X-Large|XX-Large"
    Font-Strikeout="True|False"
    Font-Underline="True|False"
    ForeColor="color name|#dddddd"
    Height="size"
    ID="string"
    OnClick="Click event handler"
    OnClientClick="string"
    OnCommand="Command event handler"
    OnDataBinding="DataBinding event handler"
    OnDisposed="Disposed event handler"
    OnInit="Init event handler"
    OnLoad="Load event handler"
    OnPreRender="PreRender event handler"
    OnUnload="Unload event handler"
    PostBackUrl="uri"
    runat="server"
    SkinID="string"
    Style="string"
    TabIndex="integer"
    Text="string"
    ToolTip="string"
    UseSubmitBehavior="True|False"
    ValidationGroup="string"
    Visible="True|False"
    Width="size"
/>

Konstruktory

Button()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Button.Initializes a new instance of the Button class.

Właściwości

AccessKey

Pobiera lub ustawia klucz dostępu, który umożliwia szybkie przejście do kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the access key that allows you to quickly navigate to the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
Adapter

Pobiera kartę specyficzną dla przeglądarki dla kontrolki.Gets the browser-specific adapter for the control.

(Odziedziczone po Control)
AppRelativeTemplateSourceDirectory

Pobiera lub ustawia katalog wirtualny względem aplikacji Page lub UserControl obiekt, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets the application-relative virtual directory of the Page or UserControl object that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
Attributes

Pobiera kolekcję dowolnych atrybutów (tylko do renderowania), które nie odpowiadają właściwościom kontrolki.Gets the collection of arbitrary attributes (for rendering only) that do not correspond to properties on the control.

(Odziedziczone po WebControl)
BackColor

Pobiera lub ustawia kolor tła kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the background color of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
BindingContainer

Pobiera formant, który zawiera powiązanie danych tego formantu.Gets the control that contains this control's data binding.

(Odziedziczone po Control)
BorderColor

Pobiera lub ustawia kolor obramowania kontrolki sieci Web.Gets or sets the border color of the Web control.

(Odziedziczone po WebControl)
BorderStyle

Pobiera lub ustawia styl obramowania kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the border style of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
BorderWidth

Pobiera lub ustawia szerokość obramowania kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the border width of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
CausesValidation

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy Walidacja jest wykonywana po Button kliknięciu kontrolki.Gets or sets a value indicating whether validation is performed when the Button control is clicked.

ChildControlsCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy zostały utworzone formanty podrzędne kontrolki serwera.Gets a value that indicates whether the server control's child controls have been created.

(Odziedziczone po Control)
ClientID

Pobiera identyfikator formantu dla znacznika HTML, który jest generowany przez ASP.NET.Gets the control ID for HTML markup that is generated by ASP.NET.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDMode

Pobiera lub ustawia algorytm używany do generowania wartości ClientID właściwości.Gets or sets the algorithm that is used to generate the value of the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDSeparator

Pobiera wartość znaku reprezentującą znak separatora używany we ClientID właściwości.Gets a character value representing the separator character used in the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
CommandArgument

Pobiera lub ustawia opcjonalny parametr przesłany do Command zdarzenia wraz z skojarzoną CommandName .Gets or sets an optional parameter passed to the Command event along with the associated CommandName.

CommandName

Pobiera lub ustawia nazwę polecenia skojarzoną z Button kontrolką, która jest przenoszona do Command zdarzenia.Gets or sets the command name associated with the Button control that is passed to the Command event.

Context

Pobiera HttpContext obiekt skojarzony z kontrolką serwera dla bieżącego żądania sieci Web.Gets the HttpContext object associated with the server control for the current Web request.

(Odziedziczone po Control)
Controls

Pobiera ControlCollection obiekt reprezentujący kontrolki podrzędne dla określonej kontrolki serwera w hierarchii interfejsu użytkownika.Gets a ControlCollection object that represents the child controls for a specified server control in the UI hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
ControlStyle

Pobiera styl kontrolki serwera sieci Web.Gets the style of the Web server control. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
ControlStyleCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy Style obiekt został utworzony dla ControlStyle właściwości.Gets a value indicating whether a Style object has been created for the ControlStyle property. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is primarily used by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
CssClass

Pobiera lub ustawia klasę kaskadowego arkusza stylów (CSS) renderowaną przez formant serwera sieci Web na kliencie.Gets or sets the Cascading Style Sheet (CSS) class rendered by the Web server control on the client.

(Odziedziczone po WebControl)
DataItemContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataItemContainer .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataItemContainer.

(Odziedziczone po Control)
DataKeysContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataKeysControl .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataKeysControl.

(Odziedziczone po Control)
DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest używana na powierzchni projektowej.Gets a value indicating whether a control is being used on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
Enabled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant serwera sieci Web jest włączony.Gets or sets a value indicating whether the Web server control is enabled.

(Odziedziczone po WebControl)
EnableTheming

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy motywy stosują się do tej kontrolki.Gets or sets a value indicating whether themes apply to this control.

(Odziedziczone po WebControl)
EnableViewState

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant serwera utrzymuje stan widoku, oraz stan widoku wszystkich formantów podrzędnych, które zawiera, do żądającego klienta.Gets or sets a value indicating whether the server control persists its view state, and the view state of any child controls it contains, to the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
Events

Pobiera listę delegatów obsługi zdarzeń dla formantu.Gets a list of event handler delegates for the control. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

(Odziedziczone po Control)
Font

Pobiera właściwości czcionki skojarzone z kontrolką serwera sieci Web.Gets the font properties associated with the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
ForeColor

Pobiera lub ustawia kolor pierwszego planu (zazwyczaj kolor tekstu) kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the foreground color (typically the color of the text) of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
HasAttributes

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka ma ustawione atrybuty.Gets a value indicating whether the control has attributes set.

(Odziedziczone po WebControl)
HasChildViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżące kontrolki formantu serwera mają jakiekolwiek zapisane ustawienia stanu widoku.Gets a value indicating whether the current server control's child controls have any saved view-state settings.

(Odziedziczone po Control)
Height

Pobiera lub ustawia wysokość kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the height of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
ID

Pobiera lub ustawia identyfikator programowy przypisany do kontrolki serwerowej.Gets or sets the programmatic identifier assigned to the server control.

(Odziedziczone po Control)
IdSeparator

Pobiera znak używany do oddzielania identyfikatorów kontroli.Gets the character used to separate control identifiers.

(Odziedziczone po Control)
IsChildControlStateCleared

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolki zawarte w tym formancie mają stan kontroli.Gets a value indicating whether controls contained within this control have control state.

(Odziedziczone po Control)
IsEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest włączona.Gets a value indicating whether the control is enabled.

(Odziedziczone po WebControl)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy formant serwera zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value that indicates whether the server control is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po Control)
IsViewStateEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy stan widoku jest włączony dla tego formantu.Gets a value indicating whether view state is enabled for this control.

(Odziedziczone po Control)
LoadViewStateByID

Pobiera wartość wskazującą, czy formant uczestniczy w ładowaniu stanu widoku przez ID zamianę na indeks.Gets a value indicating whether the control participates in loading its view state by ID instead of index.

(Odziedziczone po Control)
NamingContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazw kontrolki serwera, który tworzy unikatową przestrzeń nazw do rozróżniania między kontrolkami serwera z tą samą ID wartością właściwości.Gets a reference to the server control's naming container, which creates a unique namespace for differentiating between server controls with the same ID property value.

(Odziedziczone po Control)
OnClientClick

Pobiera lub ustawia skrypt po stronie klienta, który jest wykonywany po Button Click wywołaniu zdarzenia kontrolki.Gets or sets the client-side script that executes when a Button control's Click event is raised.

Page

Pobiera odwołanie do Page wystąpienia, które zawiera formant serwera.Gets a reference to the Page instance that contains the server control.

(Odziedziczone po Control)
Parent

Pobiera odwołanie do kontrolki nadrzędnej kontrolki serwera w hierarchii formantów strony.Gets a reference to the server control's parent control in the page control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
PostBackUrl

Pobiera lub ustawia adres URL strony do opublikowania na bieżącej stronie, gdy Button formant zostanie kliknięty.Gets or sets the URL of the page to post to from the current page when the Button control is clicked.

RenderingCompatibility

Pobiera wartość określającą ASP.NET wersję, która będzie zgodna z językiem HTML.Gets a value that specifies the ASP.NET version that rendered HTML will be compatible with.

(Odziedziczone po Control)
Site

Pobiera informacje o kontenerze, który hostuje bieżącą kontrolkę, gdy jest renderowany na powierzchni projektowej.Gets information about the container that hosts the current control when rendered on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
SkinID

Pobiera lub ustawia skórkę, która ma zostać zastosowana do kontrolki.Gets or sets the skin to apply to the control.

(Odziedziczone po WebControl)
Style

Pobiera kolekcję atrybutów tekstu, które będą renderowane jako atrybut stylu na zewnętrznym tagu kontrolki serwera sieci Web.Gets a collection of text attributes that will be rendered as a style attribute on the outer tag of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
SupportsDisabledAttribute

Pobiera wartość wskazującą, czy formant powinien ustawić disabled atrybut renderowanego elementu HTML na "Disabled", gdy właściwość kontrolki IsEnabled ma wartość false .Gets a value that indicates whether the control should set the disabled attribute of the rendered HTML element to "disabled" when the control's IsEnabled property is false.

(Odziedziczone po WebControl)
TabIndex

Pobiera lub ustawia indeks karty dla kontrolki serwer sieci Web.Gets or sets the tab index of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
TagKey

Pobiera HtmlTextWriterTag wartość odpowiadającą tej kontrolce serwera sieci Web.Gets the HtmlTextWriterTag value that corresponds to this Web server control. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
TagName

Pobiera nazwę tagu kontrolki.Gets the name of the control tag. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
TemplateControl

Pobiera lub ustawia odwołanie do szablonu, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets a reference to the template that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
TemplateSourceDirectory

Pobiera katalog wirtualny Page lub zawierający UserControl bieżącą kontrolkę serwerową.Gets the virtual directory of the Page or UserControl that contains the current server control.

(Odziedziczone po Control)
Text

Pobiera lub ustawia napis tekstowy wyświetlany w Button kontrolce.Gets or sets the text caption displayed in the Button control.

ToolTip

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad kontrolką serwera sieci Web.Gets or sets the text displayed when the mouse pointer hovers over the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
UniqueID

Pobiera unikatowy, hierarchicznie kwalifikowany identyfikator dla kontrolki serwerowej.Gets the unique, hierarchically qualified identifier for the server control.

(Odziedziczone po Control)
UseSubmitBehavior

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy Button kontrolka używa mechanizmu przesyłania lub ASP.NETego ogłaszania w przeglądarce klienta.Gets or sets a value indicating whether the Button control uses the client browser's submit mechanism or the ASP.NET postback mechanism.

ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant sprawdza dane wejściowe klienta z przeglądarki pod kątem potencjalnie niebezpiecznych wartości.Gets or sets a value that indicates whether the control checks client input from the browser for potentially dangerous values.

(Odziedziczone po Control)
ValidationGroup

Pobiera lub ustawia grupę kontrolek, dla których Button formant powoduje uruchomienie walidacji, gdy odsyła na serwer.Gets or sets the group of controls for which the Button control causes validation when it posts back to the server.

ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku kontrolki serwera w wielu żądaniach na tej samej stronie.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a server control across multiple requests for the same page.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateIgnoresCase

Pobiera wartość wskazującą, czy w StateBag obiekcie nie jest rozróżniana wielkość liter.Gets a value that indicates whether the StateBag object is case-insensitive.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateMode

Pobiera lub ustawia tryb widoku stanu tego formantu.Gets or sets the view-state mode of this control.

(Odziedziczone po Control)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka serwera jest renderowana jako interfejs użytkownika na stronie.Gets or sets a value that indicates whether a server control is rendered as UI on the page.

(Odziedziczone po Control)
Width

Pobiera lub ustawia szerokość kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the width of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)

Metody

AddAttributesToRender(HtmlTextWriter)

Dodaje atrybuty Button kontrolki do strumienia wyjściowego w celu renderowania na kliencie.Adds the attributes of the Button control to the output stream for rendering on the client.

AddedControl(Control, Int32)

Wywołuje się po dodaniu formantu podrzędnego do Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is added to the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
AddParsedSubObject(Object)

Powiadamia formant serwera o przeanalizowaniu elementu, XML lub HTML, a następnie dodaje element do obiektu formantu serwera ControlCollection .Notifies the server control that an element, either XML or HTML, was parsed, and adds the element to the server control's ControlCollection object.

(Odziedziczone po Control)
ApplyStyle(Style)

Kopiuje wszystkie niepuste elementy określonego stylu do kontrolki sieci Web, zastępując wszelkie istniejące elementy stylu formantu.Copies any nonblank elements of the specified style to the Web control, overwriting any existing style elements of the control. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is primarily used by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
ApplyStyleSheetSkin(Page)

Stosuje właściwości stylu zdefiniowane w arkuszu stylów strony do kontrolki.Applies the style properties defined in the page style sheet to the control.

(Odziedziczone po Control)
BeginRenderTracing(TextWriter, Object)

Rozpoczyna śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Begins design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
BuildProfileTree(String, Boolean)

Zbiera informacje o formancie serwera i dostarcza go do Trace właściwości, która będzie wyświetlana po włączeniu śledzenia dla strony.Gathers information about the server control and delivers it to the Trace property to be displayed when tracing is enabled for the page.

(Odziedziczone po Control)
ClearCachedClientID()

Ustawia wartość w pamięci podręcznej ClientID na null .Sets the cached ClientID value to null.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildControlState()

Usuwa informacje o stanie formantu dla kontrolek podrzędnych kontrolki serwerowej.Deletes the control-state information for the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildState()

Usuwa informacje o stanie widoku i kontroli dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state and control-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildViewState()

Usuwa informacje o stanie widoku dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearEffectiveClientIDMode()

Ustawia ClientIDMode Właściwość bieżącego wystąpienia kontrolki i wszystkich formantów podrzędnych na Inherit .Sets the ClientIDMode property of the current control instance and of any child controls to Inherit.

(Odziedziczone po Control)
CopyBaseAttributes(WebControl)

Kopiuje właściwości, które nie są hermetyzowane przez Style obiekt z określonej kontrolki serwera sieci Web do kontrolki serwera sieci Web, z której ta metoda jest wywoływana.Copies the properties not encapsulated by the Style object from the specified Web server control to the Web server control that this method is called from. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
CreateChildControls()

Wywoływane przez platformę strony ASP.NET w celu powiadomienia formantów serwera, które używają implementacji opartej na kompozycjach, do tworzenia wszelkich formantów podrzędnych, które zawierają w przygotowaniu do ponownego ogłaszania lub renderowania.Called by the ASP.NET page framework to notify server controls that use composition-based implementation to create any child controls they contain in preparation for posting back or rendering.

(Odziedziczone po Control)
CreateControlCollection()

Tworzy nowy ControlCollection obiekt do przechowywania formantów podrzędnych (zarówno literału, jak i serwera) formantu serwera.Creates a new ControlCollection object to hold the child controls (both literal and server) of the server control.

(Odziedziczone po Control)
CreateControlStyle()

Tworzy obiekt Style, który jest używany wewnętrznie przez WebControl klasę do implementowania wszystkich właściwości związanych z stylem.Creates the style object that is used internally by the WebControl class to implement all style related properties. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
DataBind()

Tworzy powiązanie źródła danych z wywołaną kontrolką serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls.

(Odziedziczone po Control)
DataBind(Boolean)

Tworzy powiązanie źródła danych z wywoływanym formantem serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi z opcją podniesienia poziomu DataBinding zdarzenia.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls with an option to raise the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
DataBindChildren()

Tworzy powiązanie źródła danych z kontrolkami podrzędnymi formantu serwera.Binds a data source to the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
Dispose()

Umożliwia formantowi serwera przeprowadzenie końcowego oczyszczania przed jego zwolnieniem z pamięci.Enables a server control to perform final clean up before it is released from memory.

(Odziedziczone po Control)
EndRenderTracing(TextWriter, Object)

Przerywa śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Ends design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
EnsureChildControls()

Określa, czy formant serwera zawiera kontrolki podrzędne.Determines whether the server control contains child controls. Jeśli tak nie jest, tworzy kontrolki podrzędne.If it does not, it creates child controls.

(Odziedziczone po Control)
EnsureID()

Tworzy identyfikator dla kontrolek, które nie mają przypisanego identyfikatora.Creates an identifier for controls that do not have an identifier assigned.

(Odziedziczone po Control)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
FindControl(String)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określonym id parametrem.Searches the current naming container for a server control with the specified id parameter.

(Odziedziczone po Control)
FindControl(String, Int32)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określoną id i liczbą całkowitą, która jest określona w pathOffset parametrze, który ułatwia wyszukiwanie.Searches the current naming container for a server control with the specified id and an integer, specified in the pathOffset parameter, which aids in the search. Nie należy przesłaniać tej wersji FindControl metody.You should not override this version of the FindControl method.

(Odziedziczone po Control)
Focus()

Ustawia fokus wprowadzania dla kontrolki.Sets input focus to a control.

(Odziedziczone po Control)
GetDesignModeState()

Pobiera dane czasu projektowania dla kontrolki.Gets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetPostBackOptions()

Tworzy PostBackOptions obiekt, który reprezentuje Button zachowanie ogłaszania zwrotnego kontrolki.Creates a PostBackOptions object that represents the Button control's postback behavior.

GetRouteUrl(Object)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, Object)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetUniqueIDRelativeTo(Control)

Zwraca przedznaczoną część UniqueID właściwości określonej kontrolki.Returns the prefixed portion of the UniqueID property of the specified control.

(Odziedziczone po Control)
HasControls()

Określa, czy formant serwera zawiera wszystkie kontrolki podrzędne.Determines if the server control contains any child controls.

(Odziedziczone po Control)
HasEvents()

Zwraca wartość wskazującą czy zdarzenia są rejestrowane dla kontrolki lub wszelkich formantów podrzędnych.Returns a value indicating whether events are registered for the control or any child controls.

(Odziedziczone po Control)
IsLiteralContent()

Określa, czy formant serwera przechowuje tylko zawartość literału.Determines if the server control holds only literal content.

(Odziedziczone po Control)
LoadControlState(Object)

Przywraca informacje o stanie kontroli z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveControlState() metodę.Restores control-state information from a previous page request that was saved by the SaveControlState() method.

(Odziedziczone po Control)
LoadViewState(Object)

Przywraca informacje o stanie widoku z poprzedniego żądania, które zostało zapisane przy użyciu SaveViewState() metody.Restores view-state information from a previous request that was saved with the SaveViewState() method.

(Odziedziczone po WebControl)
MapPathSecure(String)

Pobiera ścieżkę fizyczną, do której jest mapowana ścieżka wirtualna (absolutna lub względna).Retrieves the physical path that a virtual path, either absolute or relative, maps to.

(Odziedziczone po Control)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
MergeStyle(Style)

Kopiuje wszystkie niepuste elementy określonego stylu do kontrolki sieci Web, ale nie zastępuje żadnych istniejących elementów stylu formantu.Copies any nonblank elements of the specified style to the Web control, but will not overwrite any existing style elements of the control. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
OnBubbleEvent(Object, EventArgs)

Określa, czy zdarzenie dla formantu serwera jest przenoszone do hierarchii kontroli serwera interfejsu użytkownika strony.Determines whether the event for the server control is passed up the page's UI server control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
OnClick(EventArgs)

Podnosi Click zdarzenie Button formantu.Raises the Click event of the Button control.

OnCommand(CommandEventArgs)

Podnosi Command zdarzenie Button formantu.Raises the Command event of the Button control.

OnDataBinding(EventArgs)

Podnosi DataBinding zdarzenie.Raises the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
OnInit(EventArgs)

Podnosi Init zdarzenie.Raises the Init event.

(Odziedziczone po Control)
OnLoad(EventArgs)

Podnosi Load zdarzenie.Raises the Load event.

(Odziedziczone po Control)
OnPreRender(EventArgs)

Określa, czy przycisk został kliknięty przed renderowaniem na kliencie.Determines whether the button has been clicked prior to rendering on the client.

OnPreRender(EventArgs)

Podnosi PreRender zdarzenie.Raises the PreRender event.

(Odziedziczone po Control)
OnUnload(EventArgs)

Podnosi Unload zdarzenie.Raises the Unload event.

(Odziedziczone po Control)
OpenFile(String)

Pobiera informacje Stream używane do odczytu pliku.Gets a Stream used to read a file.

(Odziedziczone po Control)
RaiseBubbleEvent(Object, EventArgs)

Przypisuje wszystkie źródła zdarzenia i informacje do elementu nadrzędnego formantu.Assigns any sources of the event and its information to the control's parent.

(Odziedziczone po Control)
RaisePostBackEvent(String)

Wywołuje zdarzenia dla Button kontrolki, gdy zapisuje je na serwerze.Raises events for the Button control when it posts back to the server.

RemovedControl(Control)

Wywoływana po usunięciu formantu podrzędnego z Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is removed from the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
Render(HtmlTextWriter)

Renderuje formant do określonego składnika zapisywania HTML.Renders the control to the specified HTML writer.

(Odziedziczone po WebControl)
RenderBeginTag(HtmlTextWriter)

Renderuje tag otwierającego HTML kontrolki do określonego składnika zapisywania.Renders the HTML opening tag of the control to the specified writer. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
RenderChildren(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość elementu podrzędnego kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość, która ma być renderowana na kliencie.Outputs the content of a server control's children to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

(Odziedziczone po Control)
RenderContents(HtmlTextWriter)

Renderuje zawartość kontrolki do określonego składnika zapisywania.Renders the contents of the control to the specified writer.

RenderControl(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu i przechowuje informacje o śledzeniu dla kontrolki, jeśli śledzenie jest włączone.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object and stores tracing information about the control if tracing is enabled.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter, ControlAdapter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu za pomocą podanego ControlAdapter obiektu.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object using a provided ControlAdapter object.

(Odziedziczone po Control)
RenderEndTag(HtmlTextWriter)

Renderuje tag zamykający HTML kontrolki do określonego składnika zapisywania.Renders the HTML closing tag of the control into the specified writer. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
ResolveAdapter()

Pobiera adapter sterowania odpowiedzialny za renderowanie określonego formantu.Gets the control adapter responsible for rendering the specified control.

(Odziedziczone po Control)
ResolveClientUrl(String)

Pobiera adres URL, który może być używany przez przeglądarkę.Gets a URL that can be used by the browser.

(Odziedziczone po Control)
ResolveUrl(String)

Konwertuje adres URL na taki, który jest używany na żądającym klienta.Converts a URL into one that is usable on the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
SaveControlState()

Zapisuje wszelkie zmiany stanu formantu serwera, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any server control state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po Control)
SaveViewState()

Zapisuje wszystkie Stany, które zostały zmodyfikowane po TrackViewState() wywołaniu metody.Saves any state that was modified after the TrackViewState() method was invoked.

(Odziedziczone po WebControl)
SetDesignModeState(IDictionary)

Ustawia dane czasu projektowania dla kontrolki.Sets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
SetRenderMethodDelegate(RenderMethod)

Przypisuje delegata programu obsługi zdarzeń, aby renderować formant serwera i jego zawartość w jego formancie nadrzędnym.Assigns an event handler delegate to render the server control and its content into its parent control.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the trace data key and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu obiektu śledzenia, klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the traced object, the trace data key, and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
TrackViewState()

Powoduje, że formant śledzi zmiany stanu widoku, aby mogły być przechowywane we ViewState właściwości obiektu.Causes the control to track changes to its view state so they can be stored in the object's ViewState property.

(Odziedziczone po WebControl)

Zdarzenia

Click

Występuje, gdy Button formant zostanie kliknięty.Occurs when the Button control is clicked.

Command

Występuje, gdy Button formant zostanie kliknięty.Occurs when the Button control is clicked.

DataBinding

Występuje, gdy formant serwera wiąże się ze źródłem danych.Occurs when the server control binds to a data source.

(Odziedziczone po Control)
Disposed

Występuje, gdy formant serwera zostanie wystawiony z pamięci, który jest ostatnim etapem cyklu życia formantu serwera, gdy zażądano strony ASP.NET.Occurs when a server control is released from memory, which is the last stage of the server control lifecycle when an ASP.NET page is requested.

(Odziedziczone po Control)
Init

Występuje po zainicjowaniu formantu serwera, który jest pierwszym krokiem w jego cyklu życia.Occurs when the server control is initialized, which is the first step in its lifecycle.

(Odziedziczone po Control)
Load

Występuje, gdy kontrolka serwera jest załadowana do Page obiektu.Occurs when the server control is loaded into the Page object.

(Odziedziczone po Control)
PreRender

Występuje po Control załadowaniu obiektu, ale przed renderowaniem.Occurs after the Control object is loaded but prior to rendering.

(Odziedziczone po Control)
Unload

Występuje, gdy formant serwera zostanie zwolniony z pamięci.Occurs when the server control is unloaded from memory.

(Odziedziczone po Control)

Jawne implementacje interfejsu

IAttributeAccessor.GetAttribute(String)

Pobiera atrybut kontrolki sieci Web o podanej nazwie.Gets an attribute of the Web control with the specified name.

(Odziedziczone po WebControl)
IAttributeAccessor.SetAttribute(String, String)

Ustawia atrybut formantu sieci Web na określoną nazwę i wartość.Sets an attribute of the Web control to the specified name and value.

(Odziedziczone po WebControl)
IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ControlBuilder .For a description of this member, see ControlBuilder.

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetDesignModeState() .For a description of this member, see GetDesignModeState().

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetDesignModeState(IDictionary) .For a description of this member, see SetDesignModeState(IDictionary).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetOwnerControl(Control) .For a description of this member, see SetOwnerControl(Control).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.UserData

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz UserData .For a description of this member, see UserData.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.DataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz DataBindings .For a description of this member, see DataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasDataBindings .For a description of this member, see HasDataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.Expressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Expressions .For a description of this member, see Expressions.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.HasExpressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasExpressions .For a description of this member, see HasExpressions.

(Odziedziczone po Control)
IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz AddParsedSubObject(Object) .For a description of this member, see AddParsedSubObject(Object).

(Odziedziczone po Control)
IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String)

Wywołuje zdarzenia dla Button kontrolki, gdy zapisuje je na serwerze.Raises events for the Button control when it posts back to the server.

Metody rozszerzania

FindDataSourceControl(Control)

Zwraca źródło danych skojarzone z kontrolką danych dla określonej kontrolki.Returns the data source that is associated with the data control for the specified control.

FindFieldTemplate(Control, String)

Zwraca szablon pola dla określonej kolumny w kontenerze nazewnictwa określonego formantu.Returns the field template for the specified column in the specified control's naming container.

FindMetaTable(Control)

Zwraca obiekt obiektu z tabeli dla kontrolki zawierającej dane.Returns the metatable object for the containing data control.

Dotyczy

Zobacz też