Calendar Klasa

Definicja

Wyświetla kalendarz jednomiesięczny, który umożliwia użytkownikowi wybranie dat i przejście do następnego lub poprzedniego miesiąca.Displays a single-month calendar that enables the user to select dates and move to the next or previous month.

public ref class Calendar : System::Web::UI::WebControls::WebControl, System::Web::UI::IPostBackEventHandler
public class Calendar : System.Web.UI.WebControls.WebControl, System.Web.UI.IPostBackEventHandler
[System.Web.UI.ControlValueProperty("SelectedDate", typeof(System.DateTime), "1/1/0001")]
public class Calendar : System.Web.UI.WebControls.WebControl, System.Web.UI.IPostBackEventHandler
type Calendar = class
  inherit WebControl
  interface IPostBackEventHandler
[<System.Web.UI.ControlValueProperty("SelectedDate", typeof(System.DateTime), "1/1/0001")>]
type Calendar = class
  inherit WebControl
  interface IPostBackEventHandler
Public Class Calendar
Inherits WebControl
Implements IPostBackEventHandler
Dziedziczenie
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób tworzenia Calendar kontrolki na stronie sieci Web.The following code example demonstrates how to create a Calendar control on a Web page.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <asp:Calendar id="calendar1" runat="server">

      <OtherMonthDayStyle ForeColor="LightGray">
      </OtherMonthDayStyle>

      <TitleStyle BackColor="Blue"
            ForeColor="White">
      </TitleStyle>

      <DayStyle BackColor="gray">
      </DayStyle>

      <SelectedDayStyle BackColor="LightGray"
               Font-Bold="True">
      </SelectedDayStyle>

   </asp:Calendar>
      
  </form>
    
</body>
</html>
  
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <asp:Calendar id="calendar1" runat="server">

      <OtherMonthDayStyle ForeColor="LightGray">
      </OtherMonthDayStyle>

      <TitleStyle BackColor="Blue"
            ForeColor="White">
      </TitleStyle>

      <DayStyle BackColor="gray">
      </DayStyle>

      <SelectedDayStyle BackColor="LightGray"
               Font-Bold="True">
      </SelectedDayStyle>

   </asp:Calendar>
      
  </form>
    
</body>
</html>
  

Poniższy przykład pokazuje Calendar kontrolkę używaną podczas edytowania jednej z kolumn wyświetlanych przez GridView formant.The following example shows a Calendar control used when editing one of the columns displayed by a GridView control. CalendarFormant jest powiązany ze źródłem danych za pomocą Bind metody.The Calendar control is bound to the data source with the Bind method. EvalMetoda jest używana do powiązania wartości daty, która jest wyświetlana przez Calendar formant.The Eval method is used to bind the date value that is displayed by the Calendar control.

<Columns>         
 <asp:BoundField DataField="EmployeeID" HeaderText="Employee ID" ReadOnly="true"/>          
 <asp:BoundField DataField="FirstName" HeaderText="First Name"/>
 <asp:BoundField DataField="LastName"  HeaderText="Last Name"/>          
 <asp:TemplateField HeaderText="Birth Date">
  <ItemTemplate> 
   <asp:Label ID="BirthDateLabel" Runat="Server" 
         Text='<%# Eval("BirthDate", "{0:d}") %>' />
  </ItemTemplate>
  <EditItemTemplate>
   <asp:Calendar ID="EditBirthDateCalendar" Runat="Server"
          VisibleDate='<%# Eval("BirthDate") %>'
          SelectedDate='<%# Bind("BirthDate") %>' />
  </EditItemTemplate>
 </asp:TemplateField> 
 <asp:HyperLinkField Text="Show Detail"
           DataNavigateUrlFormatString="~/ShowEmployeeDetail.aspx?EmployeeID={0}"
           DataNavigateUrlFields="EmployeeID" />          
</Columns> 
<Columns>         
 <asp:BoundField DataField="EmployeeID" HeaderText="Employee ID" ReadOnly="true"/>          
 <asp:BoundField DataField="FirstName" HeaderText="First Name"/>
 <asp:BoundField DataField="LastName"  HeaderText="Last Name"/>          
 <asp:TemplateField HeaderText="Birth Date">
  <ItemTemplate> 
   <asp:Label ID="BirthDateLabel" Runat="Server" 
         Text='<%# Eval("BirthDate", "{0:d}") %>' />
  </ItemTemplate>
  <EditItemTemplate>
   <asp:Calendar ID="EditBirthDateCalendar" Runat="Server"
          VisibleDate='<%# Eval("BirthDate") %>'
          SelectedDate='<%# Bind("BirthDate") %>' />
  </EditItemTemplate>
 </asp:TemplateField>  
 <asp:HyperLinkField Text="Show Detail"
           DataNavigateUrlFormatString="~/ShowEmployeeDetail.aspx?EmployeeID={0}"
           DataNavigateUrlFields="EmployeeID" />          
</Columns> 

Uwagi

W tym temacie:In this topic:

WprowadzenieIntroduction

Użyj Calendar kontrolki, aby wyświetlić jeden miesiąc kalendarza na stronie sieci Web.Use the Calendar control to display a single month of a calendar on a Web page. Kontrolka pozwala wybrać daty i przejść do następnego lub poprzedniego miesiąca.The control allows you to select dates and move to the next or previous month. CalendarKontrolka obsługuje wszystkie System.Globalization.Calendar typy w System.Globalization przestrzeni nazw.The Calendar control supports all the System.Globalization.Calendar types in the System.Globalization namespace. Poza kalendarzem gregoriańskim obejmuje to również kalendarze korzystające z różnych systemów roku i miesiąca, takich jak kalendarz Hidżry.Apart from the Gregorian calendar, this also includes calendars that use different year and month systems, such as the Hijri calendar.

Można określić, czy Calendar kontrolka umożliwia wybranie jednego dnia, tygodnia czy całego miesiąca przez ustawienie SelectionMode właściwości.You can specify whether the Calendar control allows you to select a single day, week, or entire month by setting the SelectionMode property.

Domyślnie kontrolka wyświetla dni miesiąca, nagłówki dni w dniach tygodnia, tytuł o nazwie miesiąca i roku, linki do wybierania poszczególnych dni miesiąca oraz linki do przechodzenia do następnego i poprzedniego miesiąca.By default, the control displays the days of the month, day headings for the days of the week, a title with the month name and year, links for selecting individual days of the month, and links for moving to the next and previous month. Można dostosować wygląd Calendar kontrolki przez ustawienie właściwości kontrolujących styl dla różnych części formantu.You can customize the appearance of the Calendar control by setting the properties that control the style for different parts of the control. Poniższa tabela zawiera listę właściwości, które określają styl dla różnych części formantu.The following table lists the properties that specify the style for the different parts of the control.

WłaściwośćProperty OpisDescription
DayHeaderStyle Określa styl sekcji, w której wyświetlane są dni tygodnia.Specifies the style for the section that displays the days of the week.
DayStyle Określa styl dat w wyświetlonym miesiącu.Specifies the style for the dates in the displayed month.
NextPrevStyle Określa styl dla kontrolek nawigacji w sekcji title.Specifies the style for the navigation controls in the title section.
OtherMonthDayStyle Określa styl dat, które nie znajdują się w aktualnie wyświetlanym miesiącu.Specifies the style for the dates that are not in the currently displayed month.
SelectedDayStyle Określa styl dla wybranych dat w kalendarzu.Specifies the style for the selected dates on the calendar.
SelectorStyle Określa styl dla kolumny tygodnia i miesiąca.Specifies the style for the week and month date-selection column.
TitleStyle Określa styl sekcji title.Specifies the style for the title section.
TodayDayStyle Określa styl dzisiejszej daty.Specifies the style for today's date.
WeekendDayStyle Określa styl dla dat weekendowych.Specifies the style for the weekend dates.

Można także pokazać lub ukryć różne części formantu.You can also show or hide different parts of the control. Poniższa tabela zawiera listę właściwości, które kontrolują, które części są wyświetlane lub ukryte.The following table lists the properties that control which parts are shown or hidden.

WłaściwośćProperty OpisDescription
ShowDayHeader Pokazuje lub ukrywa sekcję, w której są wyświetlane dni tygodnia.Shows or hides the section that displays the days of the week.
ShowGridLines Pokazuje lub ukrywa linie siatki między dniami miesiąca.Shows or hides the gridlines between the days of the month.
ShowNextPrevMonth Pokazuje lub ukrywa kontrolki nawigacji do następnego lub poprzedniego miesiąca.Shows or hides the navigation controls to the next or previous month.
ShowTitle Pokazuje lub ukrywa sekcję title.Shows or hides the title section.

Chociaż powiązanie ze źródłem danych nie jest obsługiwane dla Calendar kontrolki, można modyfikować zawartość i formatowanie poszczególnych komórek daty.Although binding to a data source is not supported for the Calendar control, you can modify the content and formatting of the individual date cells. Przed Calendar wyświetleniem formantu na stronie sieci Web tworzy i asembleruje składniki wchodzące w skład formantu.Before the Calendar control is displayed on the Web page, it creates and assembles the components that make up the control. DayRenderZdarzenie jest zgłaszane, gdy każda komórka daty w Calendar formancie zostanie utworzona.The DayRender event is raised when each date cell in the Calendar control is created. Możesz kontrolować zawartość i formatowanie komórki daty w miarę jej tworzenia, dostarczając kod w programie obsługi zdarzeń dla DayRender zdarzenia.You can control the contents and formatting of a date cell as it is created by providing code in the event handler for the DayRender event. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania zawartości komórki Date, zobacz OnDayRender .For more information on customizing the contents of a date cell, see OnDayRender.

Uwaga

CalendarKontrolka renderuje ECMAScript (JScript, JavaScript) do przeglądarki klienta.The Calendar control renders ECMAScript (JScript, JavaScript) to the client browser. Aby ta kontrolka działała prawidłowo, przeglądarka klienta musi mieć włączoną obsługę języka ECMAScript.The client browser must have ECMAScript enabled for this control to function properly. Aby uzyskać więcej informacji na temat skryptu klienta, zobacz skrypt klienta na stronach sieci Web ASP.NET.For more information on client script, see Client Script in ASP.NET Web Pages.

Ułatwienia dostępuAccessibility

Znaczniki renderowane domyślnie dla tego formantu mogą nie być zgodne ze standardami dostępności.The markup rendered by default for this control might not conform to accessibility standards. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pomocy technicznej dotyczącej ułatwień dostępu dla tego formantu, zobacz ASP.NET Controls and Accessibility.For details about accessibility support for this control, see ASP.NET Controls and Accessibility.

Składnia deklaracyjnaDeclarative Syntax

<asp:Calendar 
    AccessKey="string" 
    BackColor="color name|#dddddd" 
    BorderColor="color name|#dddddd" 
    BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid|Double|Groove|Ridge| 
    Inset|Outset" 
    BorderWidth="size" 
    Caption="string" 
    CaptionAlign="NotSet|Top|Bottom|Left|Right" 
    CellPadding="integer" 
    CellSpacing="integer" 
    CssClass="string" 
    DayNameFormat="Full|Short|FirstLetter|FirstTwoLetters|Shortest" 
    Enabled="True|False" 
    EnableTheming="True|False" 
    EnableViewState="True|False" 
    FirstDayOfWeek="Sunday|Monday|Tuesday|Wednesday|Thursday|Friday| 
    Saturday|Default" 
    Font-Bold="True|False" 
    Font-Italic="True|False" 
    Font-Names="string" 
    Font-Overline="True|False" 
    Font-Size="string|Smaller|Larger|XX-Small|X-Small|Small|Medium| 
    Large|X-Large|XX-Large" 
    Font-Strikeout="True|False" 
    Font-Underline="True|False" 
    ForeColor="color name|#dddddd" 
    Height="size" 
    ID="string" 
    NextMonthText="string" 
    NextPrevFormat="CustomText|ShortMonth|FullMonth" 
    OnDataBinding="DataBinding event handler" 
    OnDayRender="DayRender event handler" 
    OnDisposed="Disposed event handler" 
    OnInit="Init event handler" 
    OnLoad="Load event handler" 
    OnPreRender="PreRender event handler" 
    OnSelectionChanged="SelectionChanged event handler" 
    OnUnload="Unload event handler" 
    OnVisibleMonthChanged="VisibleMonthChanged event handler" 
    PrevMonthText="string" 
    runat="server" 
    SelectedDate="string" 
    SelectionMode="None|Day|DayWeek|DayWeekMonth" 
    SelectMonthText="string" 
    SelectWeekText="string" 
    ShowDayHeader="True|False" 
    ShowGridLines="True|False" 
    ShowNextPrevMonth="True|False" 
    ShowTitle="True|False" 
    SkinID="string" 
    Style="string" 
    TabIndex="integer" 
    TitleFormat="Month|MonthYear" 
    ToolTip="string" 
    UseAccessibleHeader="True|False" 
    Visible="True|False" 
    VisibleDate="string" 
    Width="size" 
> 
        <DayHeaderStyle/> 
        <DayStyle/> 
        <NextPrevStyle/> 
        <OtherMonthDayStyle/> 
        <SelectedDayStyle/> 
        <SelectorStyle/> 
        <TitleStyle/> 
        <TodayDayStyle/> 
        <WeekendDayStyle/> 
</asp:Calendar> 

Konstruktory

Calendar()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Calendar.Initializes a new instance of the Calendar class.

Właściwości

AccessKey

Pobiera lub ustawia klucz dostępu, który umożliwia szybkie przejście do kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the access key that allows you to quickly navigate to the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
Adapter

Pobiera kartę specyficzną dla przeglądarki dla kontrolki.Gets the browser-specific adapter for the control.

(Odziedziczone po Control)
AppRelativeTemplateSourceDirectory

Pobiera lub ustawia katalog wirtualny względem aplikacji Page lub UserControl obiekt, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets the application-relative virtual directory of the Page or UserControl object that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
Attributes

Pobiera kolekcję dowolnych atrybutów (tylko do renderowania), które nie odpowiadają właściwościom kontrolki.Gets the collection of arbitrary attributes (for rendering only) that do not correspond to properties on the control.

(Odziedziczone po WebControl)
BackColor

Pobiera lub ustawia kolor tła kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the background color of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
BindingContainer

Pobiera formant, który zawiera powiązanie danych tego formantu.Gets the control that contains this control's data binding.

(Odziedziczone po Control)
BorderColor

Pobiera lub ustawia kolor obramowania kontrolki sieci Web.Gets or sets the border color of the Web control.

(Odziedziczone po WebControl)
BorderStyle

Pobiera lub ustawia styl obramowania kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the border style of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
BorderWidth

Pobiera lub ustawia szerokość obramowania kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the border width of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
Caption

Pobiera lub ustawia wartość tekstową, która jest renderowana jako podpis w kalendarzu.Gets or sets a text value that is rendered as a caption for the calendar.

CaptionAlign

Pobiera lub Ustawia wyrównanie tekstu, który jest renderowany jako podpis w kalendarzu.Gets or sets the alignment of the text that is rendered as a caption for the calendar.

CellPadding

Pobiera lub ustawia ilość miejsca między zawartością komórki a obramowaniem komórki.Gets or sets the amount of space between the contents of a cell and the cell's border.

CellSpacing

Pobiera lub ustawia ilość miejsca między komórkami.Gets or sets the amount of space between cells.

ChildControlsCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy zostały utworzone formanty podrzędne kontrolki serwera.Gets a value that indicates whether the server control's child controls have been created.

(Odziedziczone po Control)
ClientID

Pobiera identyfikator formantu dla znacznika HTML, który jest generowany przez ASP.NET.Gets the control ID for HTML markup that is generated by ASP.NET.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDMode

Pobiera lub ustawia algorytm używany do generowania wartości ClientID właściwości.Gets or sets the algorithm that is used to generate the value of the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDSeparator

Pobiera wartość znaku reprezentującą znak separatora używany we ClientID właściwości.Gets a character value representing the separator character used in the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
Context

Pobiera HttpContext obiekt skojarzony z kontrolką serwera dla bieżącego żądania sieci Web.Gets the HttpContext object associated with the server control for the current Web request.

(Odziedziczone po Control)
Controls

Pobiera ControlCollection obiekt reprezentujący kontrolki podrzędne dla określonej kontrolki serwera w hierarchii interfejsu użytkownika.Gets a ControlCollection object that represents the child controls for a specified server control in the UI hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
ControlStyle

Pobiera styl kontrolki serwera sieci Web.Gets the style of the Web server control. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
ControlStyleCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy Style obiekt został utworzony dla ControlStyle właściwości.Gets a value indicating whether a Style object has been created for the ControlStyle property. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is primarily used by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
CssClass

Pobiera lub ustawia klasę kaskadowego arkusza stylów (CSS) renderowaną przez formant serwera sieci Web na kliencie.Gets or sets the Cascading Style Sheet (CSS) class rendered by the Web server control on the client.

(Odziedziczone po WebControl)
DataItemContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataItemContainer .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataItemContainer.

(Odziedziczone po Control)
DataKeysContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataKeysControl .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataKeysControl.

(Odziedziczone po Control)
DayHeaderStyle

Pobiera właściwości stylu sekcji, w której jest wyświetlany dzień tygodnia.Gets the style properties for the section that displays the day of the week.

DayNameFormat

Pobiera lub ustawia format nazwy dni tygodnia.Gets or sets the name format for days of the week.

DayStyle

Pobiera właściwości stylu dla dni w wyświetlonym miesiącu.Gets the style properties for the days in the displayed month.

DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest używana na powierzchni projektowej.Gets a value indicating whether a control is being used on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
Enabled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant serwera sieci Web jest włączony.Gets or sets a value indicating whether the Web server control is enabled.

(Odziedziczone po WebControl)
EnableTheming

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy motywy stosują się do tej kontrolki.Gets or sets a value indicating whether themes apply to this control.

(Odziedziczone po WebControl)
EnableViewState

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant serwera utrzymuje stan widoku, oraz stan widoku wszystkich formantów podrzędnych, które zawiera, do żądającego klienta.Gets or sets a value indicating whether the server control persists its view state, and the view state of any child controls it contains, to the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
Events

Pobiera listę delegatów obsługi zdarzeń dla formantu.Gets a list of event handler delegates for the control. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

(Odziedziczone po Control)
FirstDayOfWeek

Pobiera lub ustawia dzień tygodnia, który ma być wyświetlany w kolumnie pierwszy dzień Calendar formantu.Gets or sets the day of the week to display in the first day column of the Calendar control.

Font

Pobiera właściwości czcionki skojarzone z kontrolką serwera sieci Web.Gets the font properties associated with the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
ForeColor

Pobiera lub ustawia kolor pierwszego planu (zazwyczaj kolor tekstu) kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the foreground color (typically the color of the text) of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
HasAttributes

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka ma ustawione atrybuty.Gets a value indicating whether the control has attributes set.

(Odziedziczone po WebControl)
HasChildViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżące kontrolki formantu serwera mają jakiekolwiek zapisane ustawienia stanu widoku.Gets a value indicating whether the current server control's child controls have any saved view-state settings.

(Odziedziczone po Control)
Height

Pobiera lub ustawia wysokość kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the height of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
ID

Pobiera lub ustawia identyfikator programowy przypisany do kontrolki serwerowej.Gets or sets the programmatic identifier assigned to the server control.

(Odziedziczone po Control)
IdSeparator

Pobiera znak używany do oddzielania identyfikatorów kontroli.Gets the character used to separate control identifiers.

(Odziedziczone po Control)
IsChildControlStateCleared

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolki zawarte w tym formancie mają stan kontroli.Gets a value indicating whether controls contained within this control have control state.

(Odziedziczone po Control)
IsEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest włączona.Gets a value indicating whether the control is enabled.

(Odziedziczone po WebControl)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy formant serwera zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value that indicates whether the server control is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po Control)
IsViewStateEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy stan widoku jest włączony dla tego formantu.Gets a value indicating whether view state is enabled for this control.

(Odziedziczone po Control)
LoadViewStateByID

Pobiera wartość wskazującą, czy formant uczestniczy w ładowaniu stanu widoku przez ID zamianę na indeks.Gets a value indicating whether the control participates in loading its view state by ID instead of index.

(Odziedziczone po Control)
NamingContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazw kontrolki serwera, który tworzy unikatową przestrzeń nazw do rozróżniania między kontrolkami serwera z tą samą ID wartością właściwości.Gets a reference to the server control's naming container, which creates a unique namespace for differentiating between server controls with the same ID property value.

(Odziedziczone po Control)
NextMonthText

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany dla kontrolki nawigacji w następnym miesiącu.Gets or sets the text displayed for the next month navigation control.

NextPrevFormat

Pobiera lub ustawia format elementów nawigacyjnych następny i poprzedni miesiąc w sekcji tytuł Calendar formantu.Gets or sets the format of the next and previous month navigation elements in the title section of the Calendar control.

NextPrevStyle

Pobiera właściwości stylu dla elementów nawigacyjnych następny i poprzedni miesiąc.Gets the style properties for the next and previous month navigation elements.

OtherMonthDayStyle

Pobiera właściwości stylu dla dni w Calendar kontrolce, które nie znajdują się w wyświetlonym miesiącu.Gets the style properties for the days on the Calendar control that are not in the displayed month.

Page

Pobiera odwołanie do Page wystąpienia, które zawiera formant serwera.Gets a reference to the Page instance that contains the server control.

(Odziedziczone po Control)
Parent

Pobiera odwołanie do kontrolki nadrzędnej kontrolki serwera w hierarchii formantów strony.Gets a reference to the server control's parent control in the page control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
PrevMonthText

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany dla kontrolki nawigacji w poprzednim miesiącu.Gets or sets the text displayed for the previous month navigation control.

RenderingCompatibility

Pobiera wartość określającą ASP.NET wersję, która będzie zgodna z językiem HTML.Gets a value that specifies the ASP.NET version that rendered HTML will be compatible with.

(Odziedziczone po Control)
SelectedDate

Pobiera lub ustawia wybraną datę.Gets or sets the selected date.

SelectedDates

Pobiera kolekcję DateTime obiektów reprezentujących wybrane daty w Calendar kontrolce.Gets a collection of DateTime objects that represent the selected dates on the Calendar control.

SelectedDayStyle

Pobiera właściwości stylu dla wybranych dat.Gets the style properties for the selected dates.

SelectionMode

Pobiera lub ustawia tryb wyboru daty dla kontrolki określającej, Calendar czy użytkownik może wybrać jeden dzień, tydzień lub cały miesiąc.Gets or sets the date selection mode on the Calendar control that specifies whether the user can select a single day, a week, or an entire month.

SelectMonthText

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany dla elementu wyboru miesiąca w kolumnie selektora.Gets or sets the text displayed for the month selection element in the selector column.

SelectorStyle

Pobiera właściwości stylu dla kolumny selektora tygodnia i miesiąca.Gets the style properties for the week and month selector column.

SelectWeekText

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany dla elementu wyboru tygodnia w kolumnie selektora.Gets or sets the text displayed for the week selection element in the selector column.

ShowDayHeader

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy jest wyświetlany nagłówek dni tygodnia.Gets or sets a value indicating whether the heading for the days of the week is displayed.

ShowGridLines

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy dni w Calendar formancie są oddzielone liniami siatki.Gets or sets a value indicating whether the days on the Calendar control are separated with gridlines.

ShowNextPrevMonth

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy Calendar kontrolka Wyświetla następny i poprzedni miesiąc elementy nawigacyjne w sekcji title.Gets or sets a value indicating whether the Calendar control displays the next and previous month navigation elements in the title section.

ShowTitle

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy jest wyświetlana sekcja title.Gets or sets a value indicating whether the title section is displayed.

Site

Pobiera informacje o kontenerze, który hostuje bieżącą kontrolkę, gdy jest renderowany na powierzchni projektowej.Gets information about the container that hosts the current control when rendered on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
SkinID

Pobiera lub ustawia skórkę, która ma zostać zastosowana do kontrolki.Gets or sets the skin to apply to the control.

(Odziedziczone po WebControl)
Style

Pobiera kolekcję atrybutów tekstu, które będą renderowane jako atrybut stylu na zewnętrznym tagu kontrolki serwera sieci Web.Gets a collection of text attributes that will be rendered as a style attribute on the outer tag of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
SupportsDisabledAttribute

Pobiera wartość wskazującą, czy formant powinien ustawić disabled atrybut renderowanego elementu HTML na "Disabled", gdy właściwość kontrolki IsEnabled ma wartość false .Gets a value that indicates whether the control should set the disabled attribute of the rendered HTML element to "disabled" when the control's IsEnabled property is false.

SupportsDisabledAttribute

Pobiera wartość wskazującą, czy formant powinien ustawić disabled atrybut renderowanego elementu HTML na "Disabled", gdy właściwość kontrolki IsEnabled ma wartość false .Gets a value that indicates whether the control should set the disabled attribute of the rendered HTML element to "disabled" when the control's IsEnabled property is false.

(Odziedziczone po WebControl)
TabIndex

Pobiera lub ustawia indeks karty dla kontrolki serwer sieci Web.Gets or sets the tab index of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
TagKey

Pobiera HtmlTextWriterTag wartość odpowiadającą tej kontrolce serwera sieci Web.Gets the HtmlTextWriterTag value that corresponds to this Web server control. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
TagName

Pobiera nazwę tagu kontrolki.Gets the name of the control tag. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
TemplateControl

Pobiera lub ustawia odwołanie do szablonu, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets a reference to the template that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
TemplateSourceDirectory

Pobiera katalog wirtualny Page lub zawierający UserControl bieżącą kontrolkę serwerową.Gets the virtual directory of the Page or UserControl that contains the current server control.

(Odziedziczone po Control)
TitleFormat

Pobiera lub ustawia format sekcji title.Gets or sets the format for the title section.

TitleStyle

Pobiera właściwości stylu nagłówka Calendar kontrolki.Gets the style properties of the title heading for the Calendar control.

TodayDayStyle

Pobiera właściwości stylu dla dzisiejszej daty na Calendar kontrolce.Gets the style properties for today's date on the Calendar control.

TodaysDate

Pobiera lub ustawia wartość dzisiejszej daty.Gets or sets the value for today's date.

ToolTip

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad kontrolką serwera sieci Web.Gets or sets the text displayed when the mouse pointer hovers over the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
UniqueID

Pobiera unikatowy, hierarchicznie kwalifikowany identyfikator dla kontrolki serwerowej.Gets the unique, hierarchically qualified identifier for the server control.

(Odziedziczone po Control)
UseAccessibleHeader

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy element HTML nagłówka tabeli ma być renderowany <th> dla nagłówków dni, a nie elementu HTML danych tabeli <td> .Gets or sets a value that indicates whether to render the table header <th> HTML element for the day headers instead of the table data <td> HTML element.

ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant sprawdza dane wejściowe klienta z przeglądarki pod kątem potencjalnie niebezpiecznych wartości.Gets or sets a value that indicates whether the control checks client input from the browser for potentially dangerous values.

(Odziedziczone po Control)
ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku kontrolki serwera w wielu żądaniach na tej samej stronie.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a server control across multiple requests for the same page.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateIgnoresCase

Pobiera wartość wskazującą, czy w StateBag obiekcie nie jest rozróżniana wielkość liter.Gets a value that indicates whether the StateBag object is case-insensitive.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateMode

Pobiera lub ustawia tryb widoku stanu tego formantu.Gets or sets the view-state mode of this control.

(Odziedziczone po Control)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka serwera jest renderowana jako interfejs użytkownika na stronie.Gets or sets a value that indicates whether a server control is rendered as UI on the page.

(Odziedziczone po Control)
VisibleDate

Pobiera lub ustawia wartość określającą DateTime miesiąc, który ma być wyświetlany w Calendar kontrolce.Gets or sets the DateTime value that specifies the month to display on the Calendar control.

WeekendDayStyle

Pobiera właściwości stylu dla dat weekendu w Calendar kontrolce.Gets the style properties for the weekend dates on the Calendar control.

Width

Pobiera lub ustawia szerokość kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the width of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)

Metody

AddAttributesToRender(HtmlTextWriter)

Dodaje atrybuty HTML i style, które muszą być renderowane do określonego HtmlTextWriterTag .Adds HTML attributes and styles that need to be rendered to the specified HtmlTextWriterTag. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
AddedControl(Control, Int32)

Wywołuje się po dodaniu formantu podrzędnego do Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is added to the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
AddParsedSubObject(Object)

Powiadamia formant serwera o przeanalizowaniu elementu, XML lub HTML, a następnie dodaje element do obiektu formantu serwera ControlCollection .Notifies the server control that an element, either XML or HTML, was parsed, and adds the element to the server control's ControlCollection object.

(Odziedziczone po Control)
ApplyStyle(Style)

Kopiuje wszystkie niepuste elementy określonego stylu do kontrolki sieci Web, zastępując wszelkie istniejące elementy stylu formantu.Copies any nonblank elements of the specified style to the Web control, overwriting any existing style elements of the control. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is primarily used by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
ApplyStyleSheetSkin(Page)

Stosuje właściwości stylu zdefiniowane w arkuszu stylów strony do kontrolki.Applies the style properties defined in the page style sheet to the control.

(Odziedziczone po Control)
BeginRenderTracing(TextWriter, Object)

Rozpoczyna śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Begins design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
BuildProfileTree(String, Boolean)

Zbiera informacje o formancie serwera i dostarcza go do Trace właściwości, która będzie wyświetlana po włączeniu śledzenia dla strony.Gathers information about the server control and delivers it to the Trace property to be displayed when tracing is enabled for the page.

(Odziedziczone po Control)
ClearCachedClientID()

Ustawia wartość w pamięci podręcznej ClientID na null .Sets the cached ClientID value to null.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildControlState()

Usuwa informacje o stanie formantu dla kontrolek podrzędnych kontrolki serwerowej.Deletes the control-state information for the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildState()

Usuwa informacje o stanie widoku i kontroli dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state and control-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildViewState()

Usuwa informacje o stanie widoku dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearEffectiveClientIDMode()

Ustawia ClientIDMode Właściwość bieżącego wystąpienia kontrolki i wszystkich formantów podrzędnych na Inherit .Sets the ClientIDMode property of the current control instance and of any child controls to Inherit.

(Odziedziczone po Control)
CopyBaseAttributes(WebControl)

Kopiuje właściwości, które nie są hermetyzowane przez Style obiekt z określonej kontrolki serwera sieci Web do kontrolki serwera sieci Web, z której ta metoda jest wywoływana.Copies the properties not encapsulated by the Style object from the specified Web server control to the Web server control that this method is called from. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
CreateChildControls()

Wywoływane przez platformę strony ASP.NET w celu powiadomienia formantów serwera, które używają implementacji opartej na kompozycjach, do tworzenia wszelkich formantów podrzędnych, które zawierają w przygotowaniu do ponownego ogłaszania lub renderowania.Called by the ASP.NET page framework to notify server controls that use composition-based implementation to create any child controls they contain in preparation for posting back or rendering.

(Odziedziczone po Control)
CreateControlCollection()

Tworzy kolekcję do przechowywania formantów podrzędnych.Creates a collection to store child controls.

CreateControlStyle()

Tworzy obiekt Style, który jest używany wewnętrznie przez WebControl klasę do implementowania wszystkich właściwości związanych z stylem.Creates the style object that is used internally by the WebControl class to implement all style related properties. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
DataBind()

Tworzy powiązanie źródła danych z wywołaną kontrolką serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls.

(Odziedziczone po Control)
DataBind(Boolean)

Tworzy powiązanie źródła danych z wywoływanym formantem serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi z opcją podniesienia poziomu DataBinding zdarzenia.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls with an option to raise the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
DataBindChildren()

Tworzy powiązanie źródła danych z kontrolkami podrzędnymi formantu serwera.Binds a data source to the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
Dispose()

Umożliwia formantowi serwera przeprowadzenie końcowego oczyszczania przed jego zwolnieniem z pamięci.Enables a server control to perform final clean up before it is released from memory.

(Odziedziczone po Control)
EndRenderTracing(TextWriter, Object)

Przerywa śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Ends design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
EnsureChildControls()

Określa, czy formant serwera zawiera kontrolki podrzędne.Determines whether the server control contains child controls. Jeśli tak nie jest, tworzy kontrolki podrzędne.If it does not, it creates child controls.

(Odziedziczone po Control)
EnsureID()

Tworzy identyfikator dla kontrolek, które nie mają przypisanego identyfikatora.Creates an identifier for controls that do not have an identifier assigned.

(Odziedziczone po Control)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
FindControl(String)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określonym id parametrem.Searches the current naming container for a server control with the specified id parameter.

(Odziedziczone po Control)
FindControl(String, Int32)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określoną id i liczbą całkowitą, która jest określona w pathOffset parametrze, który ułatwia wyszukiwanie.Searches the current naming container for a server control with the specified id and an integer, specified in the pathOffset parameter, which aids in the search. Nie należy przesłaniać tej wersji FindControl metody.You should not override this version of the FindControl method.

(Odziedziczone po Control)
Focus()

Ustawia fokus wprowadzania dla kontrolki.Sets input focus to a control.

(Odziedziczone po Control)
GetDesignModeState()

Pobiera dane czasu projektowania dla kontrolki.Gets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetRouteUrl(Object)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, Object)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetUniqueIDRelativeTo(Control)

Zwraca przedznaczoną część UniqueID właściwości określonej kontrolki.Returns the prefixed portion of the UniqueID property of the specified control.

(Odziedziczone po Control)
HasControls()

Określa, czy formant serwera zawiera wszystkie kontrolki podrzędne.Determines if the server control contains any child controls.

(Odziedziczone po Control)
HasEvents()

Zwraca wartość wskazującą czy zdarzenia są rejestrowane dla kontrolki lub wszelkich formantów podrzędnych.Returns a value indicating whether events are registered for the control or any child controls.

(Odziedziczone po Control)
HasWeekSelectors(CalendarSelectionMode)

Określa, czy CalendarSelectionMode obiekt zawiera selektory tygodnie.Determines whether a CalendarSelectionMode object contains week selectors.

IsLiteralContent()

Określa, czy formant serwera przechowuje tylko zawartość literału.Determines if the server control holds only literal content.

(Odziedziczone po Control)
LoadControlState(Object)

Przywraca informacje o stanie kontroli z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveControlState() metodę.Restores control-state information from a previous page request that was saved by the SaveControlState() method.

(Odziedziczone po Control)
LoadViewState(Object)

Ładuje zapisany stan Calendar formantu.Loads a saved state of the Calendar control.

MapPathSecure(String)

Pobiera ścieżkę fizyczną, do której jest mapowana ścieżka wirtualna (absolutna lub względna).Retrieves the physical path that a virtual path, either absolute or relative, maps to.

(Odziedziczone po Control)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
MergeStyle(Style)

Kopiuje wszystkie niepuste elementy określonego stylu do kontrolki sieci Web, ale nie zastępuje żadnych istniejących elementów stylu formantu.Copies any nonblank elements of the specified style to the Web control, but will not overwrite any existing style elements of the control. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
OnBubbleEvent(Object, EventArgs)

Określa, czy zdarzenie dla formantu serwera jest przenoszone do hierarchii kontroli serwera interfejsu użytkownika strony.Determines whether the event for the server control is passed up the page's UI server control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
OnDataBinding(EventArgs)

Podnosi DataBinding zdarzenie.Raises the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
OnDayRender(TableCell, CalendarDay)

Podnosi DayRender zdarzenie Calendar kontrolki i pozwala na zapewnienie niestandardowego programu obsługi dla DayRender zdarzenia.Raises the DayRender event of the Calendar control and allows you to provide a custom handler for the DayRender event.

OnInit(EventArgs)

Podnosi Init zdarzenie.Raises the Init event.

(Odziedziczone po Control)
OnLoad(EventArgs)

Podnosi Load zdarzenie.Raises the Load event.

(Odziedziczone po Control)
OnPreRender(EventArgs)

Podnosi PreRender zdarzenie.Raises the PreRender event.

OnSelectionChanged()

Podnosi SelectionChanged zdarzenie Calendar kontrolki i pozwala na zapewnienie niestandardowego programu obsługi dla SelectionChanged zdarzenia.Raises the SelectionChanged event of the Calendar control and allows you to provide a custom handler for the SelectionChanged event.

OnUnload(EventArgs)

Podnosi Unload zdarzenie.Raises the Unload event.

(Odziedziczone po Control)
OnVisibleMonthChanged(DateTime, DateTime)

Podnosi VisibleMonthChanged zdarzenie Calendar kontrolki i pozwala na zapewnienie niestandardowego programu obsługi dla VisibleMonthChanged zdarzenia.Raises the VisibleMonthChanged event of the Calendar control and allows you to provide a custom handler for the VisibleMonthChanged event.

OpenFile(String)

Pobiera informacje Stream używane do odczytu pliku.Gets a Stream used to read a file.

(Odziedziczone po Control)
RaiseBubbleEvent(Object, EventArgs)

Przypisuje wszystkie źródła zdarzenia i informacje do elementu nadrzędnego formantu.Assigns any sources of the event and its information to the control's parent.

(Odziedziczone po Control)
RaisePostBackEvent(String)

Podnosi zdarzenie dla Calendar kontrolki, gdy zapisuje się z powrotem na serwerze.Raises an event for the Calendar control when it posts back to the server.

RemovedControl(Control)

Wywoływana po usunięciu formantu podrzędnego z Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is removed from the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
Render(HtmlTextWriter)

Wyświetla Calendar kontrolkę na kliencie.Displays the Calendar control on the client.

RenderBeginTag(HtmlTextWriter)

Renderuje tag otwierającego HTML kontrolki do określonego składnika zapisywania.Renders the HTML opening tag of the control to the specified writer. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
RenderChildren(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość elementu podrzędnego kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość, która ma być renderowana na kliencie.Outputs the content of a server control's children to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

(Odziedziczone po Control)
RenderContents(HtmlTextWriter)

Renderuje zawartość kontrolki do określonego składnika zapisywania.Renders the contents of the control to the specified writer. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
RenderControl(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu i przechowuje informacje o śledzeniu dla kontrolki, jeśli śledzenie jest włączone.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object and stores tracing information about the control if tracing is enabled.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter, ControlAdapter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu za pomocą podanego ControlAdapter obiektu.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object using a provided ControlAdapter object.

(Odziedziczone po Control)
RenderEndTag(HtmlTextWriter)

Renderuje tag zamykający HTML kontrolki do określonego składnika zapisywania.Renders the HTML closing tag of the control into the specified writer. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
ResolveAdapter()

Pobiera adapter sterowania odpowiedzialny za renderowanie określonego formantu.Gets the control adapter responsible for rendering the specified control.

(Odziedziczone po Control)
ResolveClientUrl(String)

Pobiera adres URL, który może być używany przez przeglądarkę.Gets a URL that can be used by the browser.

(Odziedziczone po Control)
ResolveUrl(String)

Konwertuje adres URL na taki, który jest używany na żądającym klienta.Converts a URL into one that is usable on the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
SaveControlState()

Zapisuje wszelkie zmiany stanu formantu serwera, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any server control state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po Control)
SaveViewState()

Przechowuje stan Calendar formantu.Stores the state of the Calendar control.

SetDesignModeState(IDictionary)

Ustawia dane czasu projektowania dla kontrolki.Sets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
SetRenderMethodDelegate(RenderMethod)

Przypisuje delegata programu obsługi zdarzeń, aby renderować formant serwera i jego zawartość w jego formancie nadrzędnym.Assigns an event handler delegate to render the server control and its content into its parent control.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the trace data key and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu obiektu śledzenia, klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the traced object, the trace data key, and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
TrackViewState()

Oznacza punkt początkowy, aby rozpocząć śledzenie i zapisywanie zmian w kontrolce w ramach stanu widoku sterowania.Marks the starting point to begin tracking and saving changes to the control as part of the control view state.

Zdarzenia

DataBinding

Występuje, gdy formant serwera wiąże się ze źródłem danych.Occurs when the server control binds to a data source.

(Odziedziczone po Control)
DayRender

Występuje po utworzeniu każdego dnia w hierarchii formantów dla Calendar kontrolki.Occurs when each day is created in the control hierarchy for the Calendar control.

Disposed

Występuje, gdy formant serwera zostanie wystawiony z pamięci, który jest ostatnim etapem cyklu życia formantu serwera, gdy zażądano strony ASP.NET.Occurs when a server control is released from memory, which is the last stage of the server control lifecycle when an ASP.NET page is requested.

(Odziedziczone po Control)
Init

Występuje po zainicjowaniu formantu serwera, który jest pierwszym krokiem w jego cyklu życia.Occurs when the server control is initialized, which is the first step in its lifecycle.

(Odziedziczone po Control)
Load

Występuje, gdy kontrolka serwera jest załadowana do Page obiektu.Occurs when the server control is loaded into the Page object.

(Odziedziczone po Control)
PreRender

Występuje po Control załadowaniu obiektu, ale przed renderowaniem.Occurs after the Control object is loaded but prior to rendering.

(Odziedziczone po Control)
SelectionChanged

Występuje, gdy użytkownik wybierze dzień, tydzień lub cały miesiąc, klikając kontrolki selektora daty.Occurs when the user selects a day, a week, or an entire month by clicking the date selector controls.

Unload

Występuje, gdy formant serwera zostanie zwolniony z pamięci.Occurs when the server control is unloaded from memory.

(Odziedziczone po Control)
VisibleMonthChanged

Występuje, gdy użytkownik klika kontrolki nawigacji następnego lub poprzedniego miesiąca w nagłówku tytułu.Occurs when the user clicks the next or previous month navigation controls on the title heading.

Jawne implementacje interfejsu

IAttributeAccessor.GetAttribute(String)

Pobiera atrybut kontrolki sieci Web o podanej nazwie.Gets an attribute of the Web control with the specified name.

(Odziedziczone po WebControl)
IAttributeAccessor.SetAttribute(String, String)

Ustawia atrybut formantu sieci Web na określoną nazwę i wartość.Sets an attribute of the Web control to the specified name and value.

(Odziedziczone po WebControl)
IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ControlBuilder .For a description of this member, see ControlBuilder.

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetDesignModeState() .For a description of this member, see GetDesignModeState().

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetDesignModeState(IDictionary) .For a description of this member, see SetDesignModeState(IDictionary).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetOwnerControl(Control) .For a description of this member, see SetOwnerControl(Control).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.UserData

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz UserData .For a description of this member, see UserData.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.DataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz DataBindings .For a description of this member, see DataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasDataBindings .For a description of this member, see HasDataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.Expressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Expressions .For a description of this member, see Expressions.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.HasExpressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasExpressions .For a description of this member, see HasExpressions.

(Odziedziczone po Control)
IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz AddParsedSubObject(Object) .For a description of this member, see AddParsedSubObject(Object).

(Odziedziczone po Control)
IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String)

Wywołuje zdarzenia na stronie ogłaszania zwrotnego dla Calendar kontrolki.Raises events on postback for the Calendar control.

Metody rozszerzania

FindDataSourceControl(Control)

Zwraca źródło danych skojarzone z kontrolką danych dla określonej kontrolki.Returns the data source that is associated with the data control for the specified control.

FindFieldTemplate(Control, String)

Zwraca szablon pola dla określonej kolumny w kontenerze nazewnictwa określonego formantu.Returns the field template for the specified column in the specified control's naming container.

FindMetaTable(Control)

Zwraca obiekt obiektu z tabeli dla kontrolki zawierającej dane.Returns the metatable object for the containing data control.

Dotyczy

Zobacz też