CalendarDay Klasa

Definicja

Reprezentuje datę w Calendar kontrolce.Represents a date in the Calendar control.

public ref class CalendarDay
public class CalendarDay
type CalendarDay = class
Public Class CalendarDay
Dziedziczenie
CalendarDay

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak użyć właściwości CalendarDay obiektu, aby określić, czy data, która jest renderowana w DayRender zdarzeniu, jest wyświetlana w miesiącu i nie przypada w soboty i niedzielę.The following example demonstrates how to use the properties of a CalendarDay object to determine whether the date being rendered in the DayRender event is in the displayed month and do not fall on Saturday or Sunday. Te daty są wyświetlane kolorem żółtym.These dates are displayed in yellow. Należy zauważyć, że Day Właściwość DayRenderEventArgs obiektu, do którego jest przenoszona do DayRender programu obsługi zdarzeń, jest CalendarDay obiektem.Note that the Day property of the DayRenderEventArgs object passed into the DayRender event handler is the CalendarDay object.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>ASP.NET Example</title>
<script language="C#" runat="server">

   void DayRender(Object source, DayRenderEventArgs e) 
   {
   
     if (!e.Day.IsOtherMonth && !e.Day.IsWeekend)
      e.Cell.BackColor=System.Drawing.Color.Yellow;
   
   }

  </script>
 
</head>
 
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
   <asp:Calendar id="calendar1" runat="server"
      WeekendDayStyle-BackColor="gray"
      OnDayRender="DayRender"/>
          
  </form>
     
</body>
</html>
  
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>ASP.NET Example</title>
<script language="VB" runat="server">
    Sub DayRender(source As Object, e As DayRenderEventArgs)
      
      If Not e.Day.IsOtherMonth And Not e.Day.IsWeekend Then
        e.Cell.BackColor = System.Drawing.Color.Yellow
      End If 
    End Sub 'DayRender
  </script>
 
</head>
 
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">
 
   <asp:Calendar id="calendar1" runat="server"
      WeekendDayStyle-BackColor="gray"
      OnDayRender="DayRender"/>
          
  </form>
     
</body>
</html>
  
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>Calendar DayRender Example</title>
<script runat="server">
  
   void DayRender(Object sender, DayRenderEventArgs e) 
   {

     // Change the background color of the days in the month
     // to yellow.
     if (!e.Day.IsOtherMonth && !e.Day.IsWeekend)
     {
      e.Cell.BackColor=System.Drawing.Color.Yellow;
     }

     // Add custom text to cell in the Calendar control.
     if (e.Day.Date.Day == 18)
     {
      e.Cell.Controls.Add(new LiteralControl("<br />Holiday"));
     }

   }

   void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
   {

     // Manually register the event-handling method for the DayRender 
     // event of the Calendar control.
     Calendar1.DayRender += new DayRenderEventHandler(this.DayRender);

   }

  </script>
 
</head>
 
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>Calendar DayRender Example</h3>
 
   <asp:Calendar id="Calendar1" 
          runat="server">

     <WeekendDayStyle BackColor="gray">
     </WeekendDayStyle>

   </asp:Calendar>
          
  </form>
     
</body>
</html>
  
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>Calendar DayRender Example</title>
<script runat="server">
  
   Sub DayRender(sender as Object, e As DayRenderEventArgs) 

     ' Change the background color of the days in the month
     ' to yellow.
     If (Not e.Day.IsOtherMonth) And (Not e.Day.IsWeekend) Then
    
      e.Cell.BackColor=System.Drawing.Color.Yellow
     
     End If

     ' Add custom text to cell in the Calendar control.
     If e.Day.Date.Day = 18 Then
     
      e.Cell.Controls.Add(New LiteralControl("<br />Holiday"))
     
     End If

   End Sub

   Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)

     ' Manually register the event-handling method for the DayRender 
     ' event of the Calendar control.
     AddHandler Calendar1.DayRender, AddressOf DayRender

   End Sub

  </script>
 
</head>
 
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>Calendar DayRender Example</h3>
 
   <asp:Calendar id="Calendar1" 
          runat="server">

     <WeekendDayStyle BackColor="gray">
     </WeekendDayStyle>

   </asp:Calendar>
          
  </form>
     
</body>
</html>
  

Uwagi

CalendarDayObiekt reprezentuje datę w Calendar kontrolce.A CalendarDay object represents a date in the Calendar control. Tej klasy można użyć w programie DayRender obsługi zdarzeń, aby programowo uzyskać dostęp do właściwości daty, która jest renderowana w Calendar formancie.You can use this class in the DayRender event handler to programmatically access the properties of a date as it is rendered on the Calendar control. Dzięki temu można określić właściwości dnia (na przykład datę wybrania, wartość wybraną, datę dzisiejszą lub datę weekendu), a programowo kontrolować wygląd i zachowanie danego dnia.This allows you to determine the properties of the day (such as whether the date is selectable, selected, today's date, or a weekend date) and programmatically control the appearance or behavior of the day.

Aby uzyskać listę początkowych wartości właściwości dla wystąpienia CalendarDay , zobacz CalendarDay Konstruktor.For a list of initial property values for an instance of CalendarDay, see the CalendarDay constructor.

Konstruktory

CalendarDay(DateTime, Boolean, Boolean, Boolean, Boolean, String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy CalendarDay.Initializes a new instance of the CalendarDay class.

Właściwości

Date

Pobiera datę reprezentowaną przez wystąpienie tej klasy.Gets the date represented by an instance of this class. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

DayNumberText

Pobiera odpowiednik ciągu liczby dni dla daty reprezentowanej przez wystąpienie CalendarDay klasy.Gets the string equivalent of the day number for the date represented by an instance of the CalendarDay class. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

IsOtherMonth

Pobiera wartość wskazującą, czy data reprezentowana przez wystąpienie tej klasy znajduje się w miesiącu innym niż miesiąc wyświetlany w Calendar kontrolce.Gets a value that indicates whether the date represented by an instance of this class is in a month other than the month displayed in the Calendar control. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

IsSelectable

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy w formancie można wybrać datę reprezentowaną przez wystąpienie tej klasy Calendar .Gets or sets a value that indicates whether the date represented by an instance of this class can be selected in the Calendar control.

IsSelected

Pobiera wartość wskazującą, czy w kontrolce została wybrana data reprezentowana przez wystąpienie tej klasy Calendar .Gets a value that indicates whether the date represented by an instance of this class is selected in the Calendar control. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

IsToday

Pobiera wartość wskazującą, czy data reprezentowana przez wystąpienie tej klasy jest tą samą datą określoną przez TodaysDate Właściwość Calendar formantu.Gets a value that indicates whether the date represented by an instance of this class is the same date specified by the TodaysDate property of the Calendar control. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

IsWeekend

Pobiera wartość wskazującą, czy data reprezentowana przez wystąpienie tej klasy jest sobota lub niedziela.Gets a value that indicates whether the date represented by an instance of this class is a either Saturday or Sunday. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też