CompositeDataBoundControl.DeleteMethod Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę metody, która ma zostać wywołana w celu usunięcia danych.Gets or sets the name of the method to call in order to delete data.

protected public:
 property System::String ^ DeleteMethod { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
protected internal string DeleteMethod { get; set; }
member this.DeleteMethod : string with get, set
Protected Friend Property DeleteMethod As String

Wartość właściwości

String

Nazwa metody.The name of the method.

Uwagi

Ustawienie tej właściwości powoduje użycie powiązania modelu jako metody powiązania danych.Setting this property causes model binding to be used as the data-binding method.

Aby zapoznać się z serią samouczków na temat używania powiązania modelu z formularzami sieci Web, zobacz powiązanie modelu i formularze sieci Web.For a tutorial series on using model binding with Web Forms, see Model Binding and Web Forms.

Dotyczy