CompositeDataBoundControl.IsUsingModelBinders Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy powiązanie modelu jest w użyciu.Gets a value that indicates whether model binding is in use.

protected:
 virtual property bool IsUsingModelBinders { bool get(); };
protected override bool IsUsingModelBinders { get; }
member this.IsUsingModelBinders : bool
Protected Overrides ReadOnly Property IsUsingModelBinders As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli powiązanie modelu jest w użyciu; w przeciwnym razie false .true if model binding is in use; otherwise, false.

Dotyczy