CompositeDataBoundControl.PerformDataBinding(IEnumerable) Metoda

Definicja

Wiąże dane ze źródła danych z formantem związanym z danymi złożonymi.Binds the data from the data source to the composite data-bound control.

protected public:
 override void PerformDataBinding(System::Collections::IEnumerable ^ data);
protected internal override void PerformDataBinding (System.Collections.IEnumerable data);
override this.PerformDataBinding : System.Collections.IEnumerable -> unit
Protected Friend Overrides Sub PerformDataBinding (data As IEnumerable)

Parametry

data
IEnumerable

Element IEnumerable zawierający wartości, które mają zostać powiązane ze złożonym formantem powiązanym z danymi.An IEnumerable that contains the values to bind to the composite data-bound control.

Uwagi

PerformDataBindingMetoda jest metodą pomocnika, która jest używana przez klasy pochodne od CompositeDataBoundControl klasy w celu powiązania danych ze źródła danych z formantem związanym z danymi złożonymi.The PerformDataBinding method is a helper method that is used by classes that derive from the CompositeDataBoundControl class to bind the data from the data source to the composite data-bound control.

Dotyczy

Zobacz też