ControlParameter.PropertyName Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę właściwości kontrolki identyfikowanej przez ControlID Właściwość, z którą jest ControlParameter powiązany obiekt.Gets or sets the property name of the control identified by the ControlID property that the ControlParameter object binds to.

public:
 property System::String ^ PropertyName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Web.UI.WebControls.ControlPropertyNameConverter))]
public string PropertyName { get; set; }
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Web.UI.WebControls.ControlPropertyNameConverter))>]
member this.PropertyName : string with get, set
Public Property PropertyName As String

Wartość właściwości

String

stringReprezentuje nazwę właściwości kontrolki, ControlParameter z którą tworzy powiązania.A string that represents the name of a control's property that the ControlParameter binds to.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać ControlParameter obiektu do powiązania danych wyświetlanych w ListBox kontrolce z wybraną wartością DropDownList kontrolki w scenariuszu deklaratywnym.The following code example demonstrates how to use a ControlParameter object to bind data displayed in a ListBox control to the selected value of a DropDownList control in a declarative scenario. DropDownListFormant pochodzi od ListControl formantu.The DropDownList control derives from the ListControl control. ControlParameterObiekt jest dodawany do SelectParameters kolekcji SqlDataSource kontrolki w formularzu i odpowiada @Title tekstowi zastępczemu w SelectCommand właściwości.The ControlParameter object is added to the SelectParameters collection of the SqlDataSource control on the form, and corresponds to the "@Title" placeholder text in the SelectCommand property.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <p><asp:dropdownlist
     id="DropDownList1"
     runat="server"
     autopostback="True">
     <asp:listitem selected="True">Sales Representative</asp:listitem>
     <asp:listitem>Sales Manager</asp:listitem>
     <asp:listitem>Vice President, Sales</asp:listitem>
   </asp:dropdownlist></p>

   <asp:sqldatasource
     id="SqlDataSource1"
     runat="server"
     connectionstring="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
     selectcommand="SELECT LastName FROM Employees WHERE Title = @Title">
     <selectparameters>
       <asp:controlparameter name="Title" controlid="DropDownList1" propertyname="SelectedValue"/>
     </selectparameters>
   </asp:sqldatasource>

   <p><asp:listbox
     id="ListBox1"
     runat="server"
     datasourceid="SqlDataSource1"
     datatextfield="LastName">
   </asp:listbox></p>

  </form>
 </body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <p><asp:dropdownlist
     id="DropDownList1"
     runat="server"
     autopostback="True">
     <asp:listitem selected="True">Sales Representative</asp:listitem>
     <asp:listitem>Sales Manager</asp:listitem>
     <asp:listitem>Vice President, Sales</asp:listitem>
   </asp:dropdownlist></p>

   <asp:sqldatasource
     id="SqlDataSource1"
     runat="server"
     connectionstring="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
     selectcommand="SELECT LastName FROM Employees WHERE Title = @Title">
     <selectparameters>
       <asp:controlparameter name="Title" controlid="DropDownList1" propertyname="SelectedValue"/>
     </selectparameters>
   </asp:sqldatasource>

   <p><asp:listbox
     id="ListBox1"
     runat="server"
     datasourceid="SqlDataSource1"
     datatextfield="LastName">
   </asp:listbox></p>

  </form>
 </body>
</html>

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak ustawić ControlID właściwości i, PropertyName Aby zidentyfikować formant, ControlParameter z którym jest powiązany obiekt.The following code example demonstrates how to set the ControlID and PropertyName properties to identify the control that a ControlParameter object is bound to. Przykład wypełnia ListBox kontrolkę wartościami.The example populates a ListBox control with values. SelectedValueWłaściwość ListBox kontrolki służy do filtrowania danych pobranych przez SqlDataSource formant i wyświetlanych przez GridView formant.The SelectedValue property of the ListBox control is used to filter data retrieved by a SqlDataSource control and displayed by a GridView control.

<%@ Page language="c#"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<script runat="server">
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
 if (IsPostBack) {
  GridView1.DataBind();
 }
 else {
  ListBox1.Items.Add(new ListItem("Nancy Davolio",  "1",true));
  ListBox1.Items.Add(new ListItem("Janet Leverling", "3",true));
  ListBox1.Items.Add(new ListItem("Margaret Peacock","4",true));
  ListBox1.Items.Add(new ListItem("Michael Suyama", "6",true));
  ListBox1.Items.Add(new ListItem("Robert King",   "7",true));
  ListBox1.Items.Add(new ListItem("Anne Dodsworth", "9",true));
 }
}
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="Form1" method="post" runat="server">
   <p>Show Orders For:</p>

   <p>
   <asp:ListBox
    id="ListBox1"
    runat="server"
    AutoPostBack="True">
   </asp:ListBox></p>

   <asp:SqlDataSource
    id="OdbcDataSource1"
    runat="server"
    ProviderName="System.Data.Odbc"
    DataSourceMode="DataSet"
    SelectCommand="SELECT OrderID, ShipName FROM Orders WHERE EmployeeID = ?;"
    ConnectionString="dsn=MyOdbcDSN;">
    <SELECTPARAMETERS>
     <asp:ControlParameter
      PropertyName="SelectedValue"
      ControlID="ListBox1"
      Name="empID">
     </asp:ControlParameter>
    </SELECTPARAMETERS>
   </asp:SqlDataSource>

   <p>
   <asp:GridView
    id="GridView1"
    runat="server"
    DataSourceID="OdbcDataSource1">
   </asp:GridView></p>
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page language="VB"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
Private Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)

  If (IsPostBack) Then
    GridView1.DataBind()
  Else
   Dim li As ListItem

   li = New ListItem("Nancy Davolio",  "1",True)
   ListBox1.Items.Add(li)

   li = New ListItem("Janet Leverling", "3",True)
   ListBox1.Items.Add(li)

   li = New ListItem("Margaret Peacock","4",True)
   ListBox1.Items.Add(li)

   li = New ListItem("Michael Suyama", "6",True)
   ListBox1.Items.Add(li)

   li = New ListItem("Robert King",   "7",True)
   ListBox1.Items.Add(li)

   li = New ListItem("Anne Dodsworth", "9",True)
   ListBox1.Items.Add(li)
  End If
End Sub ' Page_Load
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="Form1" method="post" runat="server">
   <p>Show Orders For:</p>

   <p>
   <asp:ListBox
    id="ListBox1"
    runat="server"
    AutoPostBack="True">
   </asp:ListBox></p>

   <asp:SqlDataSource
    id="OdbcDataSource1"
    runat="server"
    ProviderName="System.Data.Odbc"
    DataSourceMode="DataSet"
    SelectCommand="SELECT OrderID, ShipName FROM Orders WHERE EmployeeID = ?;"
    ConnectionString="dsn=MyOdbcDSN;">
    <SELECTPARAMETERS>
     <asp:ControlParameter
      PropertyName="SelectedValue"
      ControlID="ListBox1"
      Name="empID">
     </asp:ControlParameter>
    </SELECTPARAMETERS>
   </asp:SqlDataSource>

   <p>
   <asp:GridView
    id="GridView1"
    runat="server"
    DataSourceID="OdbcDataSource1">
   </asp:GridView></p>
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

PropertyNameWłaściwość identyfikuje właściwość publiczną Control obiektu identyfikowanego przez ControlID Właściwość, do której obiekt jest ControlParameter powiązany w czasie wykonywania.The PropertyName property identifies the public property of the Control object identified by the ControlID property that the ControlParameter object binds to at run time. PropertyName można ustawić na prosty ciąg, taki jak "SelectedValue", lub wyrażenie przy użyciu składni, Eval Aby zidentyfikować właściwości kontrolki złożonej.PropertyName can be set to a simple string, such as "SelectedValue", or an expression using Eval syntax to identify complex control properties.

PropertyNameWłaściwość jest opcjonalna, zazwyczaj obie ControlID i PropertyName właściwości są ustawiane dla Evaluate metody w celu poprawnego powiązania z kontrolką.While the PropertyName property is optional, typically both ControlID and PropertyName properties are set for the Evaluate method to correctly bind to a control. Jeśli ustawisz ControlID Właściwość, ale nie PropertyName Właściwość, Evaluate Metoda spróbuje użyć ControlValuePropertyAttribute atrybutu, aby zidentyfikować właściwość domyślną PropertyName .If you set the ControlID property but not the PropertyName property, the Evaluate method attempts to use the ControlValuePropertyAttribute attribute to identify a default PropertyName property. (Do określenia tego atrybutu jest odpowiedzialny autorzy kontroli). Jeśli to się nie powiedzie, Evaluate zgłosi ArgumentException wyjątek.(It is the responsibility of control authors to specify this attribute.) If this fails, Evaluate throws an ArgumentException exception.

W poniższej tabeli przedstawiono, które ASP.NET kontroluje właściwości dekorować z ControlValuePropertyAttribute atrybutem.The following table identifies which ASP.NET controls decorate properties with the ControlValuePropertyAttribute attribute.

KontrolaControl WłaściwośćProperty
Calendar SelectedDate
CheckBox Checked
DataList SelectedValue
DetailsView SelectedValue
FormView SelectedValue
GridView SelectedValue
Label Text
ListControl SelectedValue
Menu SelectedValue
TextBox Text
TreeView SelectedValue

Dotyczy

Zobacz też