ControlParameter Klasa

Definicja

Wiąże wartość właściwości z Control do obiektu parametru.Binds the value of a property of a Control to a parameter object.

public ref class ControlParameter : System::Web::UI::WebControls::Parameter
public class ControlParameter : System.Web.UI.WebControls.Parameter
type ControlParameter = class
  inherit Parameter
Public Class ControlParameter
Inherits Parameter
Dziedziczenie
ControlParameter

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać ControlParameter obiektu do powiązania danych wyświetlanych w ListBox kontrolce z wybraną wartością DropDownList kontrolki w scenariuszu deklaratywnym.The following code example demonstrates how to use a ControlParameter object to bind data displayed in a ListBox control to the selected value of a DropDownList control in a declarative scenario. ControlParameterObiekt jest dodawany do SelectParameters kolekcji SqlDataSource kontrolki w formularzu i odpowiada @Title tekstowi zastępczemu w SelectCommand właściwości.The ControlParameter object is added to the SelectParameters collection of the SqlDataSource control on the form, and corresponds to the "@Title" placeholder text in the SelectCommand property.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <p><asp:dropdownlist
     id="DropDownList1"
     runat="server"
     autopostback="True">
     <asp:listitem selected="True">Sales Representative</asp:listitem>
     <asp:listitem>Sales Manager</asp:listitem>
     <asp:listitem>Vice President, Sales</asp:listitem>
   </asp:dropdownlist></p>

   <asp:sqldatasource
     id="SqlDataSource1"
     runat="server"
     connectionstring="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
     selectcommand="SELECT LastName FROM Employees WHERE Title = @Title">
     <selectparameters>
       <asp:controlparameter name="Title" controlid="DropDownList1" propertyname="SelectedValue"/>
     </selectparameters>
   </asp:sqldatasource>

   <p><asp:listbox
     id="ListBox1"
     runat="server"
     datasourceid="SqlDataSource1"
     datatextfield="LastName">
   </asp:listbox></p>

  </form>
 </body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <p><asp:dropdownlist
     id="DropDownList1"
     runat="server"
     autopostback="True">
     <asp:listitem selected="True">Sales Representative</asp:listitem>
     <asp:listitem>Sales Manager</asp:listitem>
     <asp:listitem>Vice President, Sales</asp:listitem>
   </asp:dropdownlist></p>

   <asp:sqldatasource
     id="SqlDataSource1"
     runat="server"
     connectionstring="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
     selectcommand="SELECT LastName FROM Employees WHERE Title = @Title">
     <selectparameters>
       <asp:controlparameter name="Title" controlid="DropDownList1" propertyname="SelectedValue"/>
     </selectparameters>
   </asp:sqldatasource>

   <p><asp:listbox
     id="ListBox1"
     runat="server"
     datasourceid="SqlDataSource1"
     datatextfield="LastName">
   </asp:listbox></p>

  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Klasy można użyć ControlParameter do powiązania wartości Control właściwości, takiej jak SelectedValue lub SelectedIndex , do parametru, który jest używany w sparametryzowanym zapytaniu SQL, metodzie obiektu biznesowego lub wyrażeniu filtrowania.You can use the ControlParameter class to bind the value of a Control property, such as SelectedValue or SelectedIndex, to a parameter that is used in a parameterized SQL query, business object method, or filtering expression.

ControlParameterKlasa zawiera dwie właściwości oprócz tych dziedziczonych z Parameter klasy: ControlID i PropertyName .The ControlParameter class provides two properties in addition to those inherited from the Parameter class: ControlID and PropertyName. ControlIDWłaściwość określa wystąpienie, Control z którym należy powiązać i PropertyName Właściwość identyfikuje właściwość publiczną, Control z której ControlParameter Klasa Pobiera wartość.The ControlID property identifies which Control instance to bind to and the PropertyName property identifies the public property of the Control from which the ControlParameter class retrieves a value.

Konstruktory

ControlParameter()

Inicjuje nowe nienazwane wystąpienie ControlParameter klasy.Initializes a new unnamed instance of the ControlParameter class.

ControlParameter(ControlParameter)

Inicjuje nowe wystąpienie ControlParameter klasy z wartościami z określonego wystąpienia.Initializes a new instance of the ControlParameter class with values from the specified instance.

ControlParameter(String, DbType, String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie ControlParameter klasy przy użyciu określonej nazwy parametru, typu bazy danych, identyfikatora formantu i nazwy właściwości.Initializes a new instance of the ControlParameter class by using the specified parameter name, database type, control ID, and property name.

ControlParameter(String, String)

Inicjuje nowe nazwane wystąpienie ControlParameter klasy, używając określonej nazwy kontrolki do identyfikowania, do której kontroli należy powiązać.Initializes a new named instance of the ControlParameter class, using the specified control name to identify which control to bind to.

ControlParameter(String, String, String)

Inicjuje nowe nazwane wystąpienie ControlParameter klasy, używając określonej nazwy właściwości i nazwy kontrolki do identyfikacji, do której kontroli należy powiązać.Initializes a new named instance of the ControlParameter class, using the specified property name and control name to identify which control to bind to.

ControlParameter(String, TypeCode, String, String)

Inicjuje nowe nazwane i silnie wpisane wystąpienie ControlParameter klasy, używając określonej nazwy właściwości i nazwy kontrolki do identyfikacji, do której kontroli należy powiązać.Initializes a new named and strongly typed instance of the ControlParameter class, using the specified property name and control name to identify which control to bind to.

Właściwości

ControlID

Określa nazwę formantu, z którym powiązany jest ControlParameter obiekt.Specifies the name of the control that the ControlParameter object binds to.

ConvertEmptyStringToNull

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy wartość, z którą Parameter jest powiązany obiekt, powinna być konwertowana na, null Jeśli jest Empty .Gets or sets a value indicating whether the value that the Parameter object is bound to should be converted to null if it is Empty.

(Odziedziczone po Parameter)
DbType

Pobiera lub ustawia typ bazy danych parametru.Gets or sets the database type of the parameter.

(Odziedziczone po Parameter)
DefaultValue

Określa wartość domyślną dla parametru, jeśli wartość, z którą jest powiązany parametr, musi być niezainicjowana, gdy Evaluate(HttpContext, Control) wywoływana jest metoda.Specifies a default value for the parameter, should the value that the parameter is bound to be uninitialized when the Evaluate(HttpContext, Control) method is called.

(Odziedziczone po Parameter)
Direction

Wskazuje, czy Parameter obiekt jest używany do powiązania wartości z kontrolką, czy można użyć kontrolki, aby zmienić wartość.Indicates whether the Parameter object is used to bind a value to a control, or the control can be used to change the value.

(Odziedziczone po Parameter)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy Parameter obiekt zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value indicating whether the Parameter object is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po Parameter)
Name

Pobiera lub ustawia nazwę parametru.Gets or sets the name of the parameter.

(Odziedziczone po Parameter)
PropertyName

Pobiera lub ustawia nazwę właściwości kontrolki identyfikowanej przez ControlID Właściwość, z którą jest ControlParameter powiązany obiekt.Gets or sets the property name of the control identified by the ControlID property that the ControlParameter object binds to.

Size

Pobiera lub ustawia rozmiar parametru.Gets or sets the size of the parameter.

(Odziedziczone po Parameter)
Type

Pobiera lub ustawia typ parametru.Gets or sets the type of the parameter.

(Odziedziczone po Parameter)
ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku Parameter obiektu w wielu żądaniach na tej samej stronie.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a Parameter object across multiple requests for the same page.

(Odziedziczone po Parameter)

Metody

Clone()

Zwraca duplikat bieżącego ControlParameter wystąpienia.Returns a duplicate of the current ControlParameter instance.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
Evaluate(HttpContext, Control)

Aktualizuje i zwraca wartość ControlParameter obiektu.Updates and returns the value of the ControlParameter object.

GetDatabaseType()

Pobiera DbType wartość, która jest równoważna z typem CLR bieżącego Parameter wystąpienia.Gets the DbType value that is equivalent to the CLR type of the current Parameter instance.

(Odziedziczone po Parameter)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
LoadViewState(Object)

Przywraca stan widoku poprzednio zapisanego widoku źródła danych.Restores the data source view's previously saved view state.

(Odziedziczone po Parameter)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnParameterChanged()

Wywołuje OnParametersChanged(EventArgs) metodę ParameterCollection kolekcji, która zawiera Parameter obiekt.Calls the OnParametersChanged(EventArgs) method of the ParameterCollection collection that contains the Parameter object.

(Odziedziczone po Parameter)
SaveViewState()

Zapisuje zmiany Parameter stanu widoku obiektu od momentu, gdy strona została opublikowana z powrotem na serwerze.Saves the changes to the Parameter object's view state since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po Parameter)
SetDirty()

Oznacza Parameter obiekt, aby stan został zarejestrowany w stanie widoku.Marks the Parameter object so its state will be recorded in view state.

(Odziedziczone po Parameter)
ToString()

Konwertuje wartość tego wystąpienia na jego równoważną reprezentację w postaci ciągu.Converts the value of this instance to its equivalent string representation.

(Odziedziczone po Parameter)
TrackViewState()

Powoduje, że Parameter obiekt śledzi zmiany stanu widoku, aby mogły być przechowywane w obiekcie kontrolki ViewState i utrwalane między żądaniami dla tej samej strony.Causes the Parameter object to track changes to its view state so they can be stored in the control's ViewState object and persisted across requests for the same page.

(Odziedziczone po Parameter)

Jawne implementacje interfejsu

ICloneable.Clone()

Zwraca duplikat bieżącego Parameter wystąpienia.Returns a duplicate of the current Parameter instance.

(Odziedziczone po Parameter)
IStateManager.IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy Parameter obiekt zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value indicating whether the Parameter object is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po Parameter)
IStateManager.LoadViewState(Object)

Przywraca stan widoku poprzednio zapisanego widoku źródła danych.Restores the data source view's previously saved view state.

(Odziedziczone po Parameter)
IStateManager.SaveViewState()

Zapisuje zmiany Parameter stanu widoku obiektu od momentu, gdy strona została opublikowana z powrotem na serwerze.Saves the changes to the Parameter object's view state since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po Parameter)
IStateManager.TrackViewState()

Powoduje, że Parameter obiekt śledzi zmiany stanu widoku, aby mogły być przechowywane w obiekcie kontrolki ViewState i utrwalane między żądaniami dla tej samej strony.Causes the Parameter object to track changes to its view state so they can be stored in the control's ViewState object and persisted across requests for the same page.

(Odziedziczone po Parameter)

Dotyczy

Zobacz też