CreateUserErrorEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia CreateUserError.Provides data for the CreateUserError event.

public ref class CreateUserErrorEventArgs : EventArgs
public class CreateUserErrorEventArgs : EventArgs
type CreateUserErrorEventArgs = class
  inherit EventArgs
Public Class CreateUserErrorEventArgs
Inherits EventArgs
Dziedziczenie
CreateUserErrorEventArgs

Przykłady

W poniższym przykładzie, gdy CreateUserError zdarzenie jest wywoływane, CreateUserError Właściwość CreateUserErrorEventArgs obiektu jest wyświetlana w Label kontrolce, w Label1 celu podania informacji na temat przyczyny CreateUserError wystąpienia zdarzenia.In the following example, when the CreateUserError event is raised, the CreateUserError property of the CreateUserErrorEventArgs object is displayed in a Label control, Label1, to provide information on why the CreateUserError event occurred.

public partial class CreateUserWizardErrorcs_aspx : System.Web.UI.Page
{
  protected void OnCreateUserError(object sender, System.Web.UI.WebControls.CreateUserErrorEventArgs e)
  {
    
    switch (e.CreateUserError)
    {
      case MembershipCreateStatus.DuplicateUserName:
        Label1.Text = "Username already exists. Please enter a different user name.";
        break;

      case MembershipCreateStatus.DuplicateEmail:
        Label1.Text = "A username for that email address already exists. Please enter a different email address.";
        break;

      case MembershipCreateStatus.InvalidPassword:
        Label1.Text = "The password provided is invalid. Please enter a valid password value.";
        break;

      case MembershipCreateStatus.InvalidEmail:
        Label1.Text = "The email address provided is invalid. Please check the value and try again.";
        break;

      case MembershipCreateStatus.InvalidAnswer:
        Label1.Text = "The password retrieval answer provided is invalid. Please check the value and try again.";
        break;

      case MembershipCreateStatus.InvalidQuestion:
        Label1.Text = "The password retrieval question provided is invalid. Please check the value and try again.";
        break;

      case MembershipCreateStatus.InvalidUserName:
        Label1.Text = "The user name provided is invalid. Please check the value and try again.";
        break;

      case MembershipCreateStatus.ProviderError:
        Label1.Text = "The authentication provider returned an error. Please verify your entry and try again. If the problem persists, please contact your system administrator.";
        break;

      case MembershipCreateStatus.UserRejected:
        Label1.Text = "The user creation request has been canceled. Please verify your entry and try again. If the problem persists, please contact your system administrator.";
        break;

      default:
        Label1.Text = "An unknown error occurred. Please verify your entry and try again. If the problem persists, please contact your system administrator.";
        break;
    }
  }
}
Partial Class CreateUserWizardErrorvb_aspx
  Inherits System.Web.UI.Page

  Protected Sub OnCreateUserError(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.CreateUserErrorEventArgs)

    Select Case (e.CreateUserError)

      Case MembershipCreateStatus.DuplicateUserName
        Label1.Text = "Username already exists. Please enter a different user name."


      Case MembershipCreateStatus.DuplicateEmail
        Label1.Text = "A username for that email address already exists. Please enter a different email address."


      Case MembershipCreateStatus.InvalidPassword
        Label1.Text = "The password provided is invalid. Please enter a valid password value."


      Case MembershipCreateStatus.InvalidEmail
        Label1.Text = "The email address provided is invalid. Please check the value and try again."


      Case MembershipCreateStatus.InvalidAnswer
        Label1.Text = "The password retrieval answer provided is invalid. Please check the value and try again."


      Case MembershipCreateStatus.InvalidQuestion
        Label1.Text = "The password retrieval question provided is invalid. Please check the value and try again."


      Case MembershipCreateStatus.InvalidUserName
        Label1.Text = "The user name provided is invalid. Please check the value and try again."


      Case MembershipCreateStatus.ProviderError
        Label1.Text = "The authentication provider returned an error. Please verify your entry and try again. If the problem persists, please contact your system administrator."


      Case MembershipCreateStatus.UserRejected
        Label1.Text = "The user creation request has been canceled. Please verify your entry and try again. If the problem persists, please contact your system administrator."

      Case Else
        Label1.Text = "An unknown error occurred. Please verify your entry and try again. If the problem persists, please contact your system administrator."

    End Select

  End Sub

End Class

Poniżej znajduje się plik. aspx, którego można użyć do uruchomienia powyższego przykładu.The following is the .aspx file that can be used to run the preceding example.

<%@ Page Language="C#" CodeFile="CreateUserWizardError.cs" Inherits="CreateUserWizardErrorcs_aspx" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>CreateUserWizardError Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
   <h3>CreateUserWizardError Example</h3>
   <asp:CreateUserWizard id="CreateUserWizard1" 
    runat="server" 
    oncreateusererror="OnCreateUserError">
    <WizardSteps>
        <asp:CreateUserWizardStep ID="CreateUserWizardStep1" runat="server">
        </asp:CreateUserWizardStep>
        <asp:CompleteWizardStep ID="CompleteWizardStep1" runat="server">
        </asp:CompleteWizardStep>
      </WizardSteps>
   </asp:CreateUserWizard>
   <asp:Label id="Label1" 
    runat="server">
   </asp:Label>
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="CreateUserWizardError.vb" Inherits="CreateUserWizardErrorvb_aspx" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>CreateUserWizardError Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
   <h3>CreateUserWizardError Example</h3>
   <asp:CreateUserWizard id="CreateUserWizard1" 
    runat="server" 
    oncreateusererror="OnCreateUserError">
    <WizardSteps>
        <asp:CreateUserWizardStep ID="CreateUserWizardStep1" runat="server">
        </asp:CreateUserWizardStep>
        <asp:CompleteWizardStep ID="CompleteWizardStep1" runat="server">
        </asp:CompleteWizardStep>
      </WizardSteps>
   </asp:CreateUserWizard>
   <asp:Label id="Label1" 
    runat="server">
   </asp:Label>
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

CreateUserErrorZdarzenie jest zgłaszane, gdy próba utworzenia nowego użytkownika z CreateUserWizard kontrolką zakończy się niepowodzeniem.A CreateUserError event is raised when an attempt to create a new user with the CreateUserWizard control fails. CreateUserErrorEventArgsKlasa zawiera CreateUserError Właściwość wskazująca MembershipCreateStatus wartość wyliczenia, która odnosi się do błędu, który wystąpił.The CreateUserErrorEventArgs class provides the CreateUserError property to indicate the MembershipCreateStatus enumeration value that corresponds to the error that occurred.

Konstruktory

CreateUserErrorEventArgs(MembershipCreateStatus)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy CreateUserErrorEventArgs.Initializes a new instance of the CreateUserErrorEventArgs class.

Właściwości

CreateUserError

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą wynik CreatingUser zdarzenia.Gets or sets a value indicating the result of a CreatingUser event.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też